• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Devolució de garantia per aval.

  Objecte del tràmit

  Normalitzar els procediments per a la devolució de fiances per aval després de finalitzar els procediments de contractació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que hagen optat a un procediment de contractació amb la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir de l'autorització de devolució

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  A la Intervenció Territorial de:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965594812
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de devolució de la persona interessada.
  - Carta de pagament de la fiança dipositada.
  - Les fiances constituïdes mitjançant avan bancari podran ser tornades després d'emetre's l'informe que autoritze la devolució.
  - Per a la devolució cal aportar DNI de la persona interessada o, si escau, poders de la persona física o jurídica que retira la fiança.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L´organisme que va signar el contracte tramet l´ordre de devolució a la Intervenció Territorial, que expedeix el lliurament de pagament i que es tramet a Tresoreria Territorial. Allí, prèvia presentació del DNI, es torna l´aval a l´interessat, o a la persona autoritzada amb poder notarial en el cas de ser una empresa.
  El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte resolució les sol·licituds s´entendran estimades.

  Inici
 • Informació complementària

  - Si la Carta de Pagament original no poguera presentar-se per haver-se perdut, els serveis territorials corresponents sol·licitaran informe de l´autoritat a la disposició de la qual s´hagués constituït perquè faça constar que la Carta de Pagament no es troba en poder seu i que no té declarada cap responsabilitat que afecte la fiança esmentada.

  - Les fiances constituïdes mitjançant aval bancari podran ser tornades una vegada emés l´informe a què fa referència el paràgraf anterior que s´unirà al Manament de Pagament.

  - Quan es tracte de fiances constituïdes en metàl·lic o en valors mobiliaris, es procedirà a la publicació de la pèrdua en el DOGV i, una vegada transcorreguts dos mesos sense reclamació de tercer, podrà procedir-se a la seua devolució amb certificat que s´unirà al manament de pagament, acreditatiu d´haver complit aquests aspectes.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda per la qual es regula el procediment, constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 350, de 7/3/86).
  - Reial Decret 390/1996, d'1 de març, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 70, de 21/3/96).
  - Orde de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica l'Orde de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 2922, de 4/2/97).
  - Reial Decret 161/1997, de 7 de febrer, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 48, de 25/2/97).
  - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 261 de 31/10/07).

  Llista de normativa

  Vegeu Orde 14 de febrer de 1986

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.