Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023

Codi SIA: 210577
Codi GUC: 260
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-02-2023
01-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar, per a l'exercici 2023, les subvencions per al finançament parcial de les despeses corrents dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, d'acord amb allò que s'ha regulat en l'Ordre 45/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que estableix les bases reguladores de les esmentades subvencions (DOCV 7846, de 8 d'agost), modificada per Ordre 62/2022, de 27 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9463, de 4 de novembre).

Requisits

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS BENEFICIARIS (article 5.2 de l'orde de bases): 1. Estar autoritzats per la conselleria competent en matèria d'educació i en funcionament abans de l'1 de novembre de 2022. 2. Desenvolupar les funcions establides per a estos gabinets, de conformitat amb la normativa que regula els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional. 3. Complir les instruccions i directrius que puga establir la conselleria competent en matèria d'educació. EXCLUSIONS (article 5.3 de l'orde de bases): 1. No haver iniciat l'activitat del gabinet psicopedagògic abans de l'1 de novembre de 2022. 2. No haver presentat la justificació d'aquest mateix tipus de subvencions, en el cas d'haver resultat beneficiaris en la convocatòria de l'any anterior. 3. Quan la totalitat dels membres del gabinet psicopedagògic escolar no es trobe d'alta en el règim de Seguretat Social que els corresponga, d'acord amb la normativa aplicable, exceptuant el cas dels psicòlegs que, exercint l'activitat per compte propi, l'hagen iniciat abans del 10 de novembre de 1995.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes subvencions els ajuntaments, mancomunitats de municipis o entitats locals menors que gestionen o financen gabinets psicopedagògics escolars autoritzats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que complisquen amb els requisits previstos en l'article 5 de l'ordre de bases.

Normativa del procediment

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/06).
 • Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, de regulació de l'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià (DOGV. núm. 9099, de 3 de juny).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425 de 17/12/14).
 • Orde 45/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de bases reguladores de les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7877, de 08/08/2016).
 • Ordre 62/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 45/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).
 • Resolució de 31 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023. (DOGV núm. 9529, 8/02/2023)

Termini

El termini per a l'ompliment i presentació via telemàtica de les sol·licituds serà de15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de convocatòria en el DOGV (DOGV nº 9529, 08/02/2023) L'incompliment del termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

Documentació

Documentació que cal presentar junt amb la sol·licitud per mitjans telemàtics. 1. Declaració responsable subscrita pel representant legal de l'entitat (inclosa en la sol·licitud) que no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària. 2. Resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud d'ajuda que es pretén obtindre i la partida pressupostària per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors en el pressupost de l'any 2023. 3. Certificació de la secretaria de la corporació local en què s'acredite la titularitat respecte de l'entitat pública que gestione el gabinet psicopedagògic escolar, en el cas que la gestió es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local. 4. Documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que explota el gabinet psicopedagògic escolar municipal (contracte i plecs preparatoris d'quest, conveni, etc.), en el cas que la corporació local gestione el gabinet a través d'alguna modalitat de gestió indirecta, que podrà ser del 100%. En aquest cas, l'ajuntament ha d'omplir el pressupost del gabinet psicopedagògic d'acord amb els ingressos i despeses que figuren en el pressupost de l'entitat local per al funcionament del gabinet psicopedagògic escolar, tot això d'acord amb la Llei General de Subvencions. 5. Certificació de la secretaria de l'entitat local que acredite que el personal que consta en la relació nominal dels membres adscrits al gabinet psicopedagògic durant el curs escolar 2022/2023, es troba donat d'alta en el règim de la Seguretat Social que li correspon, a excepció dels psicòlegs que exercint l'activitat per compte propi, l'hagen iniciat amb anterioritat al 10 de novembre de 1995. No serà necessari presentar la documentació a què es refereixen els apartats 3 y 4 si les circumstàncies no han variat respecte a l'any anterior. En aquest cas, només haurà de marcar-se en omplir la sol·licitud d'ajuda per a cada un dels apartats que ja es va entregar i no hi ha hagut canvis respecte a l'any anterior.

Presentació

Presencial
Veure apartat Com es tramita telemàticament?
Telemàtica
Les sol·licituds s'emplenaran, per la persona representant de l'entitat, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014 , de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i que es troben en l'apartat de Serveis en línia de la Seu Electrònica de la Generalitat a través de https://sede.gva.es. Per a això, els sol·licitants hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat. Les dades a introduir en l'aplicació haurà de realitzar-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda, disponible en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/gabinetes-psicopedagogicos

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Una vegada complets els expedients, la Inspecció Educativa de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport informarà cada un els expedients d'acord amb les instruccions i el model facilitat per la direcció general de Centres Docents. La conselleria competent en matèria d'educació facilitarà a les unitats d'Inspecció Educativa els mitjans electrònics necessaris perquè aquestes puguen tramitar degudament els citats informes. 2. La comissió avaluadora efectuarà la valoració dels expedients presentats, així com la proposta de concessió amb els imports assignats i la denegació de les ajudes, tenint en compte els criteris establit en l'Ordre de bases reguladores. 3. Una vegada realitzada la proposta de la comissió avaluadora sobre l'adjudicació de quantitats i la denegació de la subvenció a les entitats que no complisquen els requisits, el servei de Títols, Programes de Gratuïtat i Ajudes a l'Estudi, emetrà un informe de conformitat i elevarà el director general de Centres Docents la proposta de resolució, qui resoldrà per delegació del conseller. 4. La resolució haurà de ser dictada en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituts. En el cas que transcorregut el dit termini no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades. 5. La resolució de concessió d'aquestes subvencions es notificarà mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en ella constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com si és el cas, les sol·licituds excloses i els motius de denegació.

Criteris de valoració

La comissió avaluadora efectuarà la valoració dels expedients presentats tenint en compte el que estableix l'ordre de bases i els criteris de distribució següents: 1. Compliment de les funcions generals establides en el Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià (DOGV núm. 9099, de 3 de juny). L'incompliment de les citades funcions o l'existència de personal d'orientació educativa dependent o finançat per la conselleria competent en matèria d'educació que preste serveis en tots els centres públics i concertats de la localitat, seran causa suficient per a la denegació de l'ajuda. 2. S'assignarà inicialment a tots els expedients admesos un mòdul econòmic mínim de 500 €. 3. Només es considerarà membre del gabinet psicopedagògic escolar aquell que preste atenció psicopedagògica, d'audició i lleguatge o socioeducativa als centres docents sostinguts amb fons públics. En aquest sentit, no serà matèria subvencionable la prestació de serveis característics d'un equip social de base o altres serveis de naturalesa clínica o administrativa. La inclusió d'assistents socials com a membres del gabinet psicopedagògic serà admesa quan estiguen integrats en l'equip multiprofessional que conforma el gabinet psicopedagògic escolar. 4. La dotació pressupostària restant es distribuirà atenent al barem següent: a) El 75 % es distribuirà proporcionalment al nombre d'hores setmanals de dedicació a activitats d'atenció directa i presencial en els centres i a les altres tasques de preparació i seguiment d'activitats educatives per part dels membres del gabinet. El total d'hores computables per l'apartat d'altres tasques de preparació i seguiment no podran superar el 50 % de les hores totals d'atenció directa en centres públics i concertats. b) El 10 % es distribuirà proporcionalment al personal del gabinet atenent al tipus de relació contractual mantinguda per l'entitat local o per organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents d'aquella respecte dels membres del gabinet psicopedagògic escolar, aplicant els coeficients de ponderació següents: - Funcionari/ària de carrera, laboral fix/a o laboral fix/a discontinu/ínua: 3 - Funcionari/ària interí/ina, laboral temporal o prestació de serveis: 2 c) El 15 % es distribuirà en funció del nombre d'habitants de la localitat, segons les dades que consten en les bases de dades de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i s'aplicaran els coeficients de ponderació següents: - Fins a 1.000 habitants 2,5 - De 1.001 a 5.000 habitants 2 - De 5.001 a 10.000 habitants 1,75 - De 10.001 a 20.000 habitants 1,50 - Més de 20.001 habitants 1 En el cas de mancomunitats, el nombre d'habitants s'obtindrà a partir de la mitjana aritmètica del nombre d'habitants dels municipis en què el gabinet psicopedagògic desenvolupe la seua actuació. 5. Cap ajuntament, mancomunitat de municipis o entitat menor local podrà rebre en concepte d'ajuda econòmica per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar, cada convocatòria, una quantitat superior a la menor de les següents: a) L'ajuda sol·licitada per l'entitat. b) El 75 % de la diferència entre el total d'ingressos que tinga previst liquidar l'entitat i el total de despeses que tinga previst efectuar per al manteniment del gabinet durant l'últim trimestre de l'exercici 2021 i els tres primers trimestres de l'exercici 2022. Quan la subvenció resulte superior a la menor de les dos quantitats mencionades en l'apartat anterior, se li assignarà directament aquesta última al sol·licitant en qui concórrega la circumstància descrita. La quantitat sobrant es distribuirà aplicant els mateixos criteris de valoració entre els sol·licitants que encara no hagueren aconseguit aquells límits i així successivament fins que no quede cap quantitat per repartir.

Obligacions

Les recollides en l'article 6 de l'ordre de bases, d'acord amb allò que estableix l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la presente resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda pels interessats, potestativament en reposició, o plantejar-se directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els organs següents: a) recurs de reposició: davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des del dia següent al de la seua publicació. b) recurs contenciós administratiu: davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seua publicació o del dia següent al de la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició o en que aquest s'haja d'entendre pressumptament desestimat.

Quantia i cobrament

RÈGIM DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ Les ajudes econòmiques se satisfaran als ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, beneficiaris segons el règim següent, llevat que la legislació de la Generalitat permeta un règim de lliurament distint: - El 30 % de la subvenció concedida, una vegada resolta la convocatòria. - El 70 % restant quan el beneficiari justifique la totalitat de la subvenció en els termes establits en l'article 17 de l'ordre de bases. JUSTIFICACIÓ La justificació l'omplirà el representant de l'entitat local en el termini de 10 dies hàbils des del dia següent de la publicació de la resolució de concessió en el DOGV, pels mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, per a la qual cosa, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, a través de http://sede.gva.es. A aquest efecte, hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrónica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La justificació es realitzarà d'acord amb els models i les instruccions a disposició dels interessats en la web https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/gabinetes-psicopedagogicos

Termini màxim

La resolució haurà de ser dictada en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que transcorregut aquest termini no s’haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades.

Òrgans resolució

El director general de Centres i Personal Docent, per delegació del conseller:

Esgota via administrativa