• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'inscripció, modificació o ampliació en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.

  Objecte del tràmit

  Registrar en el corresponent camp d'actuació del Registre les persones públiques o privades que pretenguen exercir funcions de vigilància, seguiment, control, mesurament i informe en matèria de contaminació atmosfèrica, emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, contaminació acústica, control d'abocaments i qualitat d'aigües, residus i sòls contaminats, sediments, organismes vius, vigilància i control mediambiental d'activitats, verificació ambiental EMAS i altres camps d'actuació per als quals la legislació ambiental preveja la intervenció d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental, així com la modificació o ampliació del registre existent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones públiques o privades que pretenguen exercir les funcions esmentades anteriorment que reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  1. Han d'estar acreditades per l'organisme nacional d'acreditació ENAC. En el cas d'entitats acreditades en altres estats membres de la Unió Europea, caldrà l'informe previ emés per l'ENAC en què constate que l'entitat en qüestió disposa d'una acreditació en vigor.

  2. L'entitat no haurà de tindre relació de dependència alguna respecte a entitats o empreses que poguera menyscaptar la seua capacitat o independència professional. Als efectes d'aquest decret, es considerarà que hi ha relació de dependència quan l'entitat reba la participació de l'empresa o l'entitat en què haja de realitzar les seues funcions o quan aquestes tinguen algun tipus de participació en aquella.

  3. L'entitat ha de tindre cobertes les responsabilitats civils que es puguen derivar de la seua actuació, a l'efecte de les quals ha de tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil adequada, que ha de mantindre actualitzada i en vigor mentre hi romanga inscrita.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2019:

  Concepte de la taxa: 9842. Taxa per serveis administratius mediambientals

  Inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental (nova, modificació o ampliació): 45,91 euros.


  PAGAMENT DE FORMA TELEMÀTICA
  A. Obtenció del formulari a través de la plataforma Sara:
  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó Genera imprés.
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu en el botó Accepta.
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó Accepta.
  4. Feu clic el botó Imprimeix per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat Número de liquidació un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar-ne el pagament.

  B. Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i haen generat prèviament la taxa per internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: Pagament telemàtic genèric.

  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, pagament en línia, de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç: entitats col·laboradores i formes de pagament.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  NOTA: la inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores s'ha de mantindre mentre continue vigent la corresponent acreditació de solvència tècnica que va possibilitar la inscripció de l'entitat en aquest.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, s'ha d'omplir de manera telemàtica:

  - Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.

  - Certificat expedit per l'ENAC en què figure l'àmbit d'actuació per al qual està acreditada l'entitat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS COL·LABORADORES EN MATÈRIA DE QUALITAT AMBIENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Completar el tràmit telemàtic i aportar la documentació sol·licitada, i incloure a la sol·licitud el justificant del pagament de la taxa, la declaració responsable amb firma digital i l'acreditació d'ENAC. El tràmit s'ha de realitzar amb certificat electrònic reconegut en la seu electrònica de la Generalitat.

  - Revisada la documentació presentada, es produirà la inscripció automàtica en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2634

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc2634.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals hi ha el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic com a representant d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  REGISTRE D'ENTITATS COL·LABORADORES EN MATÈRIA DE QUALITAT AMBIENTAL

  Entitats col.laboradores i formes de pagament

  Enllaç a la pàgina web de l'ACCV per a signar digitalment documents pdf

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 22/2015, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les funcions i el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7466, de 16.02.2015).

  Llista de normativa

  Decret 22/2015, de 13 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.