Detall de Procediments

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, de Tècnic Esportiu Superior o equivalents a efectes acadèmics.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, de Tècnic Esportiu Superior o equivalents a efectes acadèmics.

  Objecte del tràmit

  Per a l'accés als estudis universitaris cal superar una prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes dels estudis efectuats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en aquests.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de matrícula serà del 15 al 26 de juny per Acord de la Comissió Gestora de les Proves d'Accés a la Universitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els alumnes sol·licitaran la realització de la prova als centres d'Educació Secundària on hagen dut a terme els estudis.

  Els centres remetran les sol·licituds de realització de les proves a la universitat a la qual estiguen adscrits els alumnes.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de realització de les proves.
  - Pagament de les taxes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats del contenciós administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.

  Inici
 • Informació complementària

  - Dates Convocatòria ordinària: 7, 8 i 9 de juliol de 2020.

  Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 18 al 21 de juliol de 2020. El termini acaba a les 14.00 hores del dia 21 de juliol.

  - Dates Convocatòria extraordinària: 8, 9 i 10 de setembre de 2020.

  Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 17 al 21 de setembre de 2020. El termini acaba a les 14.00 hores del dia 21 de setembre.

  Enllaços

  Proves d'accés:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords d'aquesta comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2019/2020, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de tècnic o tècnica superiors d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic o tècnica esportius superiors, o els equivalents a efectes acadèmics. [2020/4373] (DOGV núm. 8833 de 12.06.2020)

  Llista de normativa

  Enllaç a la normativa de PAU:

  Informació general de la prova d'accés PAU:

  Veure Resolució de 10 de juny de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.