Detall de Procediments

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional o de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic esportiu superior, o equivalents a l'efecte acadèmic.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional o de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic esportiu superior, o equivalents a l'efecte acadèmic.

  Objecte del tràmit

  Per a l'accés als estudis universitaris cal superar una prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes dels estudis efectuats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en aquests.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de matrícula serà del 24 al 31 de maig de 2021 per acord de la Comissió Gestora de les Proves d'Accés a la Universitat (DOGV núm. 9085, de 17/05/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els alumnes han de sol·licitar la realització de la prova en els centres d'Educació Secundària en què hagen fet els estudis.
  Els centres han de remetre a la universitat a què estiguen adscrits els alumnes les sol·licituds de realització de les proves.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de realització de les proves.
  - Pagament de les taxes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat
  Digital en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant dels jutjats contenciosos administratius de
  València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV.

  Inici
 • Informació complementària

  Dates de la convocatòria ordinària: 8, 9 i 10 de juny de 2021.

  Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 21, 22 i 23 de juny de 2021 per a l'estudiantat dels centres de Castelló i València, i 21, 22 i 25 de juny per a l'estudiantat dels centres d'Alacant. Els terminis acaben l'últim dia a les 14 hores.

  Dates de la convocatòria extraordinària: 6, 7 i 8 de juliol de 2021.

  Sol·licitud de revisions de les qualificacions: 16, 19 i 20 de juliol de 2021. El termini acaba a les 14.00 hores del dia 20 de juliol de 2021.

  Enllaços

  Proves d'accés.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la presidenta de la comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de
  les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2020-2021, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic superior de Formació Professional, o de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de tècnic esportiu superior, o equivalents a l'efecte acadèmic (DOGV núm. 9085, de 17/05/2021).

  Llista de normativa

  Enllaç a la normativa PAU.

  Informació general de les PAU.

  Vegeu la Resolució de 10 de maig de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.