Detall de Procediment

Beques per a la realització d'estudis universitaris -exempció de taxes- durant el curs acadèmic 2023-2024 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Codi SIA: 210580
Codi GUC: 265
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-11-2023
18-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Convocar per al curs 2023-2024 el procediment per a l'atorgament de les beques per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, a les quals fa referència l'article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari Valencià

Requisits

Requisits

Per a la concessió d'esta beca s'haurà de complir els requisits següents: a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de persones ciutadanes de la Unió o dels seus familiars, beneficiàries dels drets de lliure circulació i residència, no es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors/as per compte propi o alié. Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys. En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, quedant exclosos els qui es troben en situació d'estada. Els requisits establits en este apartat hauran de reunir-se a 31 de desembre de 2022. Excepcionalment, en el cas de sol·licitants d'estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal podrà obtindre's fins al 31 d'agost de 2023. b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit haurà de mantindre's durant tot el curs acadèmic. c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l'article 2n, punt 1, d'esta resolució, en universitats integrants del Sistema Universitari Valencià i els seus centres adscrits, durant el curs acadèmic 2023-24. d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca, dins del termini de presentació de sol·licituds. A aquest efecte, no podran ser persones beneficiàries de beca aquelles als qui únicament els reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger. e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en esta resolució. Capítol I. Requisits econòmics Article seté. Renda 1. La renda familiar a l'efecte d'esta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cadascun dels membres computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, corresponent a l'exercici 2022, calculada segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es procedirà del mode següent: a) Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2018 a 2021 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2018 a 2021 a integrar en la base imposable de l'estalvi. b) D'este resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació. 3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques se seguirà el procediment descrit en l'article a) del punt 2 i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podrà sol·licitar beca per a la realització d'estudis universitaris l'alumnat matriculat, durant el curs acadèmic 2023-2024, en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els centres adscrits, en qualsevol dels ensenyaments següents: a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari. b) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau. 2. No s'inclouen en esta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes, a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV 9726 DE 16-11-2023) En el supòsit de presentar-se més d'una sol·licitud telemàtica es considerarà vàlida l'última presentada.

Formularis i documentació

1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. 2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a este tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=265&version=amp Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d'esta convocatòria seran ateses, preferentment, mitjançant el correu electrònic auniv_becas@gva.es, a més es disposa del telèfon d'informació administrativa 012. Per a trucades telefòniques des de fora de la Comunitat Valenciana o per a les persones que disposen d'un servei de tarifa plana per a trucades telefòniques nacionals a telèfons fixos, el telèfon 963 866 000 (des de l'estranger +34 963 866 000)

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. En cas de dubte pot consultar el manual publicat en l'enllaç següent: https://innova.gva.es/es/web/universidad/informacio-sobre-la-tramitacio-electronica 2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=265&version=amp Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècniques i informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, preferentment, mitjançant el correu electrònic: auniv_becas@gva.es; a més, es disposa del telèfon d'informació administrativa 012. Per a trucades telefòniques des de fora de la Comunitat Valenciana, o per a les persones que disposen d'un servei de tarifa plana per a trucades telefòniques nacionals a telèfons fixos, el telèfon 963 866 000 (des de l'estranger +34 963 866 000).

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l'import de les beques proposades per a concessió superara l'import global màxim previst en esta convocatòria, estes beques s'adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, d'haver-hi crèdit suficient, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula. 2. Les beques es concediran en ordre descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda per l'alumnat proposat per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En este supòsit les beques s'adjudicaran fins que s'esgote l'import global màxim abans citat, quedant exclosos de la beca l'alumnat la nota mitjana del qual siga inferior a la de l'alumne/a o alumnes/as on s'esgote aquest import global màxim. En cas d'empat, tindrà preferència el sexe infrarepresentat en la titulació en la qual estiguen matriculats/as, de persistir l'empat tindrà preferència la renda més baixa. 3. Per a l'alumnat que es matricule per primera vegada de primer curs d'estudis de grau i, estant en possessió del títol de batxillerat accedisca a la universitat mitjançant la prova d'accés a la universitat (PAU), d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de 16 de febrer de 2023, de la presidenta de la comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2022-2023 per a l'alumnat que estiga en possessió dels títols de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de Tècnic o Tècnica Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic o Tècnica esportius superiors, o equivalents a efectes acadèmics (DOGV núm. 9541 de 24.02.2023), s'atendrà la nota d'accés a la universitat a exclusió de la qualificació obtinguda en les proves de les matèries d'opció del bloc de les assignatures troncals, és a dir, la nota d'accés serà la mitjana ponderada establida per la normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat) i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. En les altres vies d'accés a la universitat s'atendrà la nota obtinguda en la prova o ensenyament que permeta l'accés a la universitat. En aquells casos excepcionals en els quals la qualificació obtinguda en la prova d'accés per la persona beneficiària no es corresponga amb l'escala de 0 a 10, l'òrgan de selecció realitzarà l'adaptació a la referida escala que resulte procedent. 4. Per a l'alumnat que es matricule per primera vegada de primer curs d'estudis de màster oficial, la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior serà la de l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que li donen accés al màster i s'obtindrà d'acord amb el que s'estableix en l'article 13é d'esta resolució. 5. Per a l'alumnat de segon i posteriors cursos, o de primer curs de grau o de màster que ja hagen iniciat aquests estudis universitaris en cursos anteriors, la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior s'obtindrà aplicant les següents regles: 5.1. La nota mitjana requerida serà la qualificació numèrica obtinguda en l'escala 0 a 10 en el curs anterior o últim realitzat, incloent, si és el cas, els complements formatius cursats. 5.2. Quan no existisquen qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes es computaran segons el següent barem: a) Matrícula d'Honor = 10 punts. b) Excel·lent = 9 punts. c) Notable = 7,5 punts. d) Aprovat o apte = 5,5 punts. e) Suspens o No Apte = 2,5 punts. f) No presentat = 2,5 punts. 5.3. Quan es tracte de plans d'estudi organitzats per assignatures, la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total d'assignatures. 5.4. Quan es tracte de plans d'estudis organitzats per crèdits, la puntuació de cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la següent fórmula: P x *NCa V= ----------------- *NCt V= valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura. P= puntuació de cada assignatura segons el barem establit en este Article. *NCa= nombre de crèdits que integren l'assignatura. *NCt= nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en esta resolució. Els valors resultants de l'aplicació d'aquesta fórmula se sumaran, sent el resultat la nota mitjana final. 5.5. Les assignatures i crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i transferits no es tindran en compte, en el cas dels alumnes/as indicats en este punt, per a l'obtenció de la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior. 5.6. Així mateix, a les notes mitjanes obtingudes d'acord amb el procediment establit en este article, procedents d'estudis universitaris d'enginyeria i arquitectura, se'ls aplicarà un coeficient de 1,17.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

a) Formalitzar la matrícula i mantindre-la durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria de què es tracte. b) Complir els requisits i les condicions establits per a la concessió i gaudi de la beca. c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que siguen necessàries per a verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions o els determinants de la concessió de la beca. d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d'estudis, el fet d'haver sigut beneficiari en anys anteriors, així com d'estar en possessió o en condicions legals d'obtindre un títol acadèmic del mateix nivell d'estudis o superior a aquell per al qual se sol·licita la beca. e) Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional. f) Posar en coneixement de l'entitat concedent l'anul·lació de matrícula, així com qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la beca. g) Destinar la beca per a la finalitat per a la qual es concedeix o, en cas contrari, procedir al reintegrament d'aquesta.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats. Aquest import és l'establit en el Decret 123/2022, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes per a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2022/2023 (DOGV número 9441, de 4 d'octubre de 2022). 2. Per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats. La quantia d'aquesta beca serà igual al preu mínim d'un estudi amb la mateixa experimentalitat establida en el Decret 123/2022, adés esmentat. 3. En tots els casos la beca només aconseguirà als crèdits matriculats per l'estudiantat en primera i/o segona matrícula, sense perjudici del que es disposa en l'article cinqué d'aquesta resolució. 4. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es reporten a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits. 5. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les esmentades taxes al fet que tingueren dret les persones beneficiàries. 6. L'exempció de les taxes per serveis acadèmics universitaris aconseguirà únicament a les assignatures o crèdits que s'haja matriculat l'estudiantat, en primera o segona matrícula, en una única titulació i especialitat.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució i la seua notificació, que posarà fi a la via administrativa, haurà de ser dictada en el termini màxim de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa