Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2021/2022 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà sol·licitar beca per a la realització d'estudis universitaris l'alumnat matriculat, durant el curs acadèmic 2021-2022, en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits, en qualsevol dels ensenyaments següents:
  a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari.
  b) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.
  2. No s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

  Requeriments

  1. Requisits generals exigibles:
  a) Ser espanyol o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que complisquen amb el que disposa l'article 5.a de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, abans esmentada, en la redacció que en fa la correcció d'errors publicada en el DOGV número 7845, de 5 d'agost de 2016.
  Tindran la consideració de familiars el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys.
  En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  Aquest requisit s'ha de mantindre durant tot el curs acadèmic.
  c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l'apartat 2n, punts 1 i 3, d'aquesta resolució, en universitats de la Comunitat Valenciana.
  d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix nivell o superior al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. A aquest efecte, no podran ser beneficiaris de beca els estudiants als quals únicament els falte, per a obtindre el títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger.
  e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquesta resolució.
  Els requisits establits en aquest apartat s'han de reunir a 31 de desembre de 2020.

  2. Requisits econòmics:
  1. La renda familiar a l'efecte d'aquesta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cada un dels membres computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, corresponent a l'exercici 2020, calculada segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  2. Per a determinar la renda dels membres computables que presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es procedirà de la manera següent:
  a) Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2015 a 2018 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2015 a 2018 per a integrar en la base imposable de l'estalvi.
  b) D'aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.
  3. Per a determinar la renda dels membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat la declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat a del punt 2 i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats. Aquest import serà l'establit en el DECRET 168/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022.
  2. Per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats. La quantia d'aquesta beca serà igual al preu mínim d'un estudi amb la mateixa experimentalitat establit en el Decret 106/2020, abans citat, tenint en compte el que s'estableix en l'apartat 2n punt 3 de la present resolució.
  3. En tots els casos la beca només aconseguirà els crèdits matriculats per l'estudiant en primera i/o segona matrícula, sense perjudici del que es disposa en l'apartat cinqué d'aquesta resolució.
  4. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte.
  Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es reporten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.

  5. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les esmentades taxes al fet que tinguera dret el beneficiari.
  6. L'exempció de les taxes per serveis acadèmics universitaris aconseguirà únicament a les assignatures o crèdits que s'haja matriculat el sol·licitant, en primera o segona matrícula, en una única titulació i especialitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes des de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9288 de data 1-03-2022).
  Data d'inici: 02-03-2022
  Data de fi: 01-04-2022

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemtica

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI11&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=265

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La tramitació i presentació de la sol·licitud s'ha de realitzar només per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. En cas de dubte, podeu consultar el manual publicat en la web https://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios
  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=265&version=amp
  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.
  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria s'atendran, exclusivament, mitjançant el correu electrònic auniv_becas@gva.es
  Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, l'ha de signar la persona interessada, per a la qual cosa ha d'usar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i enviar-la pel procediment telemàtic establit, de manera que es considerarà presentada amb caràcter general i s'obtindrà el resguard de la sol·licitud, que la persona sol·licitant haurà de conservar per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits.
  No es tindran en compte les sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.
  Així mateix, la persona sol·licitant i els altres membres computables de la unitat familiar podran autoritzar la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la seua signatura en la mateixa sol·licitud electrònica, per a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte necessària per a determinar, el coneixement i la comprovació de totes les dades acreditatives d'identificació, de residència, acadèmiques, de renda i patrimoni, i altres circumstàncies familiars i personals necessàries per a la resolució de la sol·licitud de beca.
  3. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, l'autorització telemàtica dels membres computables de la unitat familiar s'efectuarà d'acord amb el que preveuen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  4. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa l'apartat 9é, han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.
  5. Els sol·licitants que al·leguen alguna de les circumstàncies següents han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica la documentació que s'indica a continuació. Així mateix, han d'acreditar que aquestes situacions concorrien a 31 de desembre de 2019.
  5.1- En cas d'orfandat absoluta de l'alumnat menor de 25 anys, s'ha d'aportar el document que acredite la situació d'orfandat.
  5.2- Quan siguen dos o més els fills estudiants menors de 25 anys amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris, han d'aportar un document que acredite que cursen estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar.
  6. L'estudiant sol·licitant de la beca que s'incloga en algun dels supòsits d'unitat familiar que a continuació s'indiquen ha d'annexar a la sol·licitud telemàtica la documentació que acredite aquesta situació a 31 de desembre de 2019:
  6.1- Quan s'incloga com a únic membre de la unitat familiar:
  Ha d'aportar la documentació que justifique que disposa de mitjans econòmics propis suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. Els dos documents són necessaris per a acreditar fefaentment la seua independència econòmica i familiar.
  6.2- En cas de viudetat, separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del sol·licitant, s'ha d'aportarà, segons siga procedent: Certificat de defunció, sentència judicial de separació o de divorci i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills.
  En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.
  7. Amb la presentació telemàtica de la sol·licitud, la persona sol·licitant i el pare, la mare, el tutor o la persona encarregada de la guàrdia i protecció del sol·licitant, en el cas de ser aquest menor d'edat no emancipat, declaren sota responsabilitat solidària el següent:
  a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual se sol·licita la beca.
  b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca.
  d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat o similar.
  e) Que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  8. Els membres computables de la família inclosos en la sol·licitud telemàtica podran atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a obtindre les dades següents:
  a) Dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic.
  b) Dades necessàries de renda i patrimoni familiars a l'efecte d'aquesta beca, a través de les corresponents administracions públiques.
  c) El consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el sistema de verificació de dades de residència i identitat i del servei de consulta de dades de residència legal.
  d) La condició de família nombrosa general o especial.
  e) La condició de família monoparental general o especial.
  f) La consulta del grau de discapacitat.
  g) La condició de becat pel ministeri competent en matèria d'educació.
  h) La consulta del fet d'estar en possessió d'un títol universitari oficial.
  Així mateix, els sol·licitants podran atorgar aquest consentiment per a consultar, a les corresponents administracions públiques, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració general de l'Estat, amb l'Administració de la Generalitat i amb la Seguretat Social.
  En el cas de no atorgar aquest consentiment, els sol·licitants han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica la documentació següent:
  a) Certificat d'empadronament del sol·licitant, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Certificat de renda de l'exercici 2018, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.
  c) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració general de l'Estat.
  d) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat.
  e) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
  f) Certificat de béns immobles, expedit per la Gerència del Cadastre, de tots els membres computables.
  g) Document nacional d'identitat (DNI) o, si és el cas, número d'identitat d'estranger (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys.
  h) En cas de ser família nombrosa, s'ha d'aportar una còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  i) En cas de diversitat funcional, s'ha d'aportar un certificat oficial de discapacitat del membre o els membres de la unitat familiar que s'indiquen en el resolc nové 1.c d'aquesta convocatòria.
  j) En cas de ser família monoparental, s'ha d'aportar una còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  k) La documentació que acredite la concurrència d'alguna o algunes de les circumstàncies que s'estableixen en els punts quart i cinqué anteriors, si és procedent.
  9. Si la documentació que, en cada cas, s'haja d'adjuntar a la sol·licitud i/o la informació subministrada per les administracions públiques a la qual fa referència el punt 8 anterior fora incompleta o insuficient, es requerirà el sol·licitant per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la llei esmentada. El sol·licitant de la beca podrà indicar en la sol·licitud que desitja rebre aquestes notificacions, de manera exclusiva, per mitjans electrònics.

  Impresos associats

  Sol·licitud de beques

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.
  En cas de dubte pot consultar el manual publicat en la web https://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios
  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=265&version=amp
  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.
  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic auniv_becas@gva.es.
  Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, serà signada per la persona interessada emprant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, considerant-se presentada amb caràcter general, obtenint el resguard de la sol·licitud que haurà de ser conservat per la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI11&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=265

  Tramitació

  Si teniu algun problema amb la tramitació telemàtica, podeu contactar amb: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * Incompatibilitats
  1. El gaudi de la beca és incompatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
  2. La incompatibilitat inclou no només els estudis de primer i segon cicle o grau entre si, de la mateixa convocatòria o d'una altra, sinó que també és incompatible gaudir simultàniament de beca per als estudis de primer i segon cicle o grau i per als de màster oficial.
  En el cas que un alumne resulte proposat per a ser beneficiari d'una beca per a estudis de primer i segon cicle, o de grau, en la convocatòria del Ministeri d'Educació i d'una beca d'estudis de màster oficial en la Generalitat, o viceversa, haurà d'optar per una d'aquestes i quedarà denegada l'altra beca.
  3. No obstant l'anterior, no es consideraran incompatibles les beques per als crèdits en segona matrícula recollides en aquesta ordre amb les beques concedides a l'empara del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  4. No es consideraran incompatibles les beques d'aquesta ordre amb les beques-col·laboració convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Tampoc ho seran amb les ajudes i beques Erasmus i altres de naturalesa anàloga.

  Criteris de valoració

  1. Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l'import de les beques proposades per a concessió superara l'import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s'adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si n'hi ha crèdit suficient, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

  2. Les beques es concediran en ordre descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes proposats per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En aquest supòsit les beques s'adjudicaran fins que s'esgote l'import global màxim abans esmentat, i quedaran exclosos de la beca els alumnes la nota mitjana dels quals siga inferior a la de l'alumne o alumnes amb què s'esgote aquest import global màxim. En cas d'empat entre diversos alumnes, tindrà preferència el sexe infrarepresentat en la titulació en la qual estiguen matriculats.

  3. Per als alumnes de Batxillerat que accedisquen a la universitat mitjançant una prova d'accés, que es matriculen per primera vegada de primer curs d'estudis de grau i que no hagen iniciat anteriorment altres estudis universitaris, la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior serà la nota d'accés a la universitat. Aquesta nota d'accés a la universitat no inclourà, en cap cas, la qualificació de les matèries de la fase específica a la qual fa referència el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24.11.2008). En les altres vies d'accés a la universitat, la nota mitjana a la qual es fa referència en aquest apartat serà la de la prova o l'ensenyament que permeta l'accés a la universitat.

  4. Per als alumnes que es matriculen per primera vegada de primer curs d'estudis de màster oficial, la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior serà la de l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que li donen accés al màster i s'obtindrà d'acord amb el que estableix l'apartat 13é d'aquesta resolució.

  5. Per als alumnes de segon i cursos posteriors, o de 1r curs de grau o de màster que ja hagen iniciat aquests estudis universitaris en cursos anteriors, la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior s'obtindrà aplicant les regles següents:
  5.1. La nota mitjana requerida serà la qualificació numèrica obtinguda en l'escala 0 a 10 en el curs anterior o últim realitzat, incloent-hi, si és el cas, els complements formatius cursats.
  5.2. Quan no hi haja qualificacions numèriques, les qualificacions obtingudes es computaran segons el barem: següent
  a) Matrícula d'honor = 10 punts.
  b) Excel·lent = 9 punts.
  c) Notable = 7,5 punts.
  d) Aprovat o apte = 5,5 punts.
  e) Suspens o no apte = 2,5 punts.
  f) No presentat = 2,5 punts.
  5.3. Quan es tracte de plans d'estudi organitzats per assignatures, la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total d'assignatures.
  5.4. Quan es tracte de plans d'estudis organitzats per crèdits, la puntuació de cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la fórmula següent:

  V = P x NCa/NCt
  V = valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.
  P = puntuació de cada assignatura segons el barem establit en aquest apartat.
  NCa = nombre de crèdits que integren l'assignatura.
  NCt = nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en aquesta resolució.
  Els valors resultants de l'aplicació d'aquesta fórmula se sumaran i el resultat serà la nota mitjana final.
  5.5. Les assignatures i els crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i transferits no es tindran en compte, en el cas dels alumnes indicats en aquest punt, per a obtindre la nota mitjana a la qual fa referència el punt 2 anterior.
  5.6. Així mateix, a les notes mitjanes obtingudes d'acord amb el procediment establit en aquest apartat, procedents d'estudis universitaris d'ensenyaments tècnics o enginyeria i arquitectura, se'ls aplicarà un coeficient d'1,17.

  Obligacions

  a) Formalitzar la matrícula i mantindre-la durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria de què es tracte.
  b) Complir els requisits i les condicions establits per a la concessió i gaudi de la beca.
  c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que siguen necessàries per a verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions o els determinants de la concessió de la beca.
  d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d'estudis, el fet d'haver sigut beneficiari en anys anteriors, així com d'estar en possessió o en condicions legals d'obtindre un títol acadèmic del mateix nivell d'estudis o superior a aquell per al qual se sol·licita la beca.
  e) Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional.
  f) Posar en coneixement de l'entitat concedent l'anul·lació de matrícula, així com qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la beca.
  g) Destinar la beca per a la finalitat per a la qual es concedeix o, en cas contrari, procedir al reintegrament d'aquesta.

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Telèfons d'informació de les unitats de beques

  Vegeu l'Ordre 21/2016, de 10 de juny (bases reguladores)

  Preguntes freqüents

  Informació complementària

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14.06.16).
  - Resolució, de 30 de desembre de 2021, de de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2021-2022 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià
  - Correcció d’errades de l’Ordre 10/2021, de 12 d’octubre de 2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’estableixen les
  bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià (DOGV núm. 9343, de 19.05.2022).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució, de 30 de desembre de 2021, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 10/2021 de bases reguladores de les beques salari lligades a renda.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.