• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials. Comunicació d'incendis. Indústria.

  Objecte del tràmit

  - Tramitar les altes o ampliacions d'instal·lacions de protecció contra incendis, amb projecte o sense.
  - Comunicació d'incendis en establiments industrials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular de l'empresa o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  En cas d'incendi, este haurà de comunicar-se en el termini màxim de 15 dies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'opció presencial és vàlida únicament en cas de persones FÍSIQUES.

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2674

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) En cas d'ALTA O AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
  :

  - Sol·licitud en matèria de seguretat contra incendis en establiments industrials (SOLPROIN).
  - Certificat de direcció i terminació d'obra de la instal·lació de seguretat contra incendis en establiments industrials (CERSEGIT).
  - Certificat/s de l'empresa instal·ladora (emés per un tècnic titulat d'esta) de seguretat contra incendis en establiments industrials (CERSEGIN), només quan procedisca.
  - Projecte, o bé memòria tècnica (MEMSEGIN), segons procedisca.(*Vegeu Nota)
  - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i director de l'execució d'obres (DECRESTE).


  *NOTA SOBRE LA PRESENTACIÓ DE PROJECTE O MEMÒRIA
  Es podrà substituir el projecte per una memòria tècnica firmada per un tècnic titulat competent, en els casos següents:
  - Establiments industrials de risc intrínsec baix i superfície útil inferior a 250 m².
  - Activitats industrials, tallers artesanals i semblants amb càrrega de foc igual o inferior a 10 Mcal/m² (42Mj/m²) i superfície útil igual o inferior a 60 m².
  - Reformes que, segons allò que s'ha arreplegat en la disposició transitòria única del Reial Decret 2267/2004, no requerixen l'aplicació del Reglament.  B) En cas de COMUNICACIÓ D'INCENDIS
  :

  - Imprés de comunicació COMINCEN.

  Impresos associats

  [SOLPROIN] SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [CERSEGIT] CERTIFICAT DE DIRECCIÓ Y TERMINACIÓ D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [CERSEGIN] CERTIFICACIÓ DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (EMPRESA INSTAL·LADORA)

  [MEMSEGIN] MEMÒRIA TIPUS: SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [COMINCEN] COMUNICACIÓ D'INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  ALTA O AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
  - Presentació de la sol·licitud i documentació DE FORMA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions), o bé presencialment (modalitat vàlida només per a persones físiques).
  - Si la documentació no està completa, es donarà a la persona interessada un requeriment en mà amb la documentació a omplir. Cas de no aportar-se, transcorregut el termini corresponent, s'arxivarà l'expedient mitjançant una resolució d'arxiu.
  - Si la documentació està completa, es procedirà a diligenciar la documentació de posada en servici de l'establiment.
  - Visita d'inspecció, si és el cas.

  COMUNICACIÓ D'INCENDIS
  - Presentació de la comunicació de l'incendi DE FORMA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions), o bé presencialment (modalitat vàlida només per a persones físiques).
  - Visita d'inspecció, després de la qual s'elabora un informe tècnic.
  - Incoació d'expedient sancionador o arxiu de l'expedient.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2674

  Tramitació

  1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud i la comunicació poden realitzar-se per mitjans electrònics PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Aquesta modalitat telemàtica és obligatòria per a les persones compreses en l'article 14.2 de l'esmentada Llei 39/2015 i voluntària per a les persones físiques.

  2. Per a presentarles per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que s'utilitze un certificat digital de persona física que actua en representació d'una persona jurídica, s'ha d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a fer els tràmits via telemàtica, i la informació està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  3. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  4. Respecte del/dels document/s que s'ha/n d'annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" hi ha models normalitzats amb buits per a omplir, que després d'omplir-se S'HAN DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la documentació a annexar en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  5. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  COMUNICACIÓ D'INCENDIS
  El titular de l'establiment comunicarà, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol incendi que es produïsca en el qual concórrega, almenys, una de les circumstàncies següents:
  - Que es produïsquen danys personals que requerisquen atenció mèdica externa.
  - Que ocasione una paralització total de l'activitat industrial.
  - Que s'ocasione una paralització parcial superior a 14 dies de l'activitat industrial.
  - Que resulten danys materials superiors a 30.000 euros.

  NO APLICACIÓ DEL REGLAMENT
  - No és d'aplicació preceptiva el Reglament en els supòsits següents:
  a) Als establiments industrials en construcció i als projectes que tinguen sol·licitada llicència d'activitat abans del 16/01/05.
  b) Als projectes aprovats per les administracions o visats per col·legis professionals abans del 16/01/05.
  c) A les obres que es realitzen d'acord amb els projectes esmentats en el paràgraf b), sempre que la llicència d'activitat se sol·licite abans del 17/07/05.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (BOE núm. 303, de 17/12/2004).
  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual es simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOCV núm. 6873, de 01/10/2012).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre

  Vegeu Llei 21/1992, de 16 de juliol

  Vegeu Reial Decret 559/2010, de 7 de maig

  Vegeu Reial Decret 141/2012, de 28 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.