Detall de Procediment

Instal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials: Alta, modificació, canvi de titularitat, baixa. Comunicació d'incendis. Indústria

Codi SIA:: 211123
Codi GVA:: 2674
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Tramitar les altes o modificacions d'instal·lacions de protecció contra incendis, amb projecte o sense projecte, i les baixes i canvis de titularitat, d'establiments que entren dins de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els ESTABLIMENTS INDUSTRIALS: a. Les indústries, tal com es defineixen en l'article 3.1 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria b. Els emmagatzematges industrials. c. Els tallers de reparació i els establiments de vehicles destinats al servei de transport de persones i transport de mercaderies. d. Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats compreses en els paràgrafs anteriors. S'aplicarà, a més, a tots els emmagatzematges de qualsevol mena d'establiment quan la seua càrrega de foc total, siga igual o superior a 3 milions de Megajulios (MJ). - Comunicació d'incendis en establiments industrials. NOTA: Per a la posada en funcionament d'instal·lacions de protecció contra incendis que NO ENTREN DINS DE L'ÀMBIT D'APLICACIÓ D'AQUEST REGLAMENT, s'atendrà el que es preveu en el Codi Tècnic d'Edificació. (Veure Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació- BOE núm. 74, de 28 de març de 2006).

Observacions

Observacions

PROJECTE/MEMÒRIA: Es podrà SUBSTITUIR el projecte per una memòria tècnica firmada per un tècnic titulat competent, en els casos següents: - Establiments industrials de risc intrínsec baix i superfície útil inferior a 250 m². - Activitats industrials, tallers artesanals i semblants amb càrrega de foc igual o inferior a 10 Mcal/m² (42Mj/m²) i superfície útil igual o inferior a 60 m². - Reformes que, segons allò que s'ha arreplegat en la disposició transitòria única del Reial Decret 2267/2004, no requerixen l'aplicació del Reglament. PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ I IMPLANTACIÓ: D'acord amb la Disposició Transitòria única, les prescripcions del Reial decret 2267/2004, seran aplicable, als nous establiments industrials que es construïsquen o implanten i als ja existents que es traslladen, canvien o modifiquen la seua activitat. Aquestes mateixes exigències seran aplicable a aquells establiments industrials en els quals es produïsquen ampliacions o reformes que impliquen un augment de superfície ocupada o un augment del nivell de risc intrínsec. S'aplicaran aquestes exigències a la part afectada per l'ampliació o reforma, que amb caràcter general es considerarà el sector o àrea d'incendis afectat. COMUNICACIÓ D'INCENDIS : El titular de l'establiment comunicarà, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol incendi que es produïsca en el qual concórrega, almenys, una de les circumstàncies (veure Reglament vigent): - Que es produïsquen danys personals que requerisquen atenció mèdica externa. - Que ocasione una paralització total de l'activitat industrial. - Que s'ocasione una paralització parcial superior a 14 dies de l'activitat industrial. - Que resulten danys materials superiors a 30.000 euros.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'empresa o el seu representant legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any. En cas d'incendi, este haurà de comunicar-se en el termini màxim de 15 dies.

Formularis documentació

A) En cas d'ALTA / MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: 1. Formulari web de dades generals 2. Formulari web de dades tècniques 3. Projecte, o bé memòria tècnica , segons procedisca (veure informació complementària). 4. Certificat/s de l'empresa instal·ladora (emés per un tècnic titulat d'esta) de seguretat contra incendis en establiments industrials (CERSEGIN). S'ha de presentar un certificat per cada empresa instal·ladora que haja intervingut. 5. Certificat de direcció i terminació d'obra de la instal·lació de seguretat contra incendis en establiments industrials (CERSEGIT), únicament en el supòsit de requerir projecte. 6. Declaració responsable dels tècnics competents projectista i director de l'execució d'obres (DECRESTE), en el cas que el projecte manque de visat. 7. Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO) si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B) En el supòsit de CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques del canvi de titularitat C) En el supòsit de BAIXA: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la baixa de la instal·lació D) En cas de COMUNICACIÓ D'INCENDIS: - Formulari web de dades generals - Imprés de comunicació COMINCEN.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa. Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Alternativament pot utilitzar-se la denominada Safata de Signatures. 4. Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (Enllaços). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents

Procés de tramitació

Procés de tramitació

ALTA O AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ - Presentació de la sol·licitud i documentació DE FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Visita d'inspecció, en el seu cas - Requeriment d'esmena, en el seu cas. - Expedient sancionador, en el seu cas - Finalització i arxiu COMUNICACIÓ D'INCENDIS - Presentació de la comunicació de l'incendi DE FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Visita d'inspecció, després de la qual s'elabora un informe tècnic. - Incoació d'expedient sancionador o arxivament de l'expedient, en el seu cas. L'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA a l'expedient es realitzarà de forma exclusivament telemàtica, a través del següent tràmit (veure apartat enllaços): Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats): https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp