Detall de Procediment

Subvencions a grups d'investigació emergents. (GE)

Codi SIA: 210581
Codi GUC: 268
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-10-2022
31-10-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'objecte d'aquestes subvencions és secundar i fomentar l'activitat de grups d'I+D+I emergents que no han tingut encara accés a finançament en convocatòries de projectes del Pla Estatal d'I+D+I o de la Unió Europea. La subvenció tindrà una duració màxima de dos anys.

Observacions

L'import de la subvenció podrà finançar els conceptes següents: a) Material fungible i bibliogràfic. No podrà finançar-se material d'oficina ni accessoris informàtics com ara càmeres web, teclats, llapis de memòria o ratolins. b) Despeses per utilització i accés a infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques nacionals i internacionals. c) Despeses de viatges, manutenció i allotjament dels membres del grup d'investigació. Aquestes despeses estaran limitades al que establisca per a aquests conceptes la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. No podran finançar-se estades d'investigació, entenent per estada períodes de més de quinze dies en la mateixa destinació, raó per la qual si es fa una estada (més de quinze dies), no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta ajuda. d) Despeses de viatges, manutenció i allotjament dels investigadors doctors convidats, per a participar en activitats del grup desenvolupades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sempre que se'n justifique la participació. Aquestes despeses estaran limitades al que establisca per a aquests conceptes la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. No podran finançar-se estades d'investigadors convidats, entenent per estada períodes de més de quinze dies, raó per la qual si es fa una estada (més de quinze dies), no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta ajuda. e) Despeses de viatges, manutenció, allotjament i inscripció a congressos internacionals d'investigadors en formació que estiguen fent el doctorat en el grup i s'haja especificat així en la memòria. En aquest cas, s'adequaran als límits que per a aquests conceptes establisca la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. No podran finançar-se estades d'investigació, entenent per estada períodes de més de quinze dies. Per això, si es fa una estada (més de quinze dies), no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta ajuda. f) Despeses de difusió de les activitats del grup. Seran subvencionables per aquest concepte les inscripcions a congressos i jornades, les publicacions del grup en revistes científiques i les quotes per adhesió a associacions especialitzades. g) Despeses d'organització de congressos, jornades i activitats cientificotècniques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi la totalitat de les despeses de la jornada: viatges, manutenció, allotjament i impartició de conferències o ponències dels investigadors convidats, i totes les altres despeses subvencionables per aquest apartat que seran les mateixes que les que regula l'annex XIII d'aquesta resolució, relatiu a l'organització de jornades i congressos, així com la manera de justificació. L'organització de jornades científiques es podrà finançar sempre que no s'hagen concedit altres ajudes de les que preveu l'Ordre de bases reguladores per a aquesta finalitat. En tota la documentació oficial de les jornades haurà de quedar acreditat el seu finançament per aquesta subvenció. h) Altres despeses necessàries per a l'activitat del grup com ara treballs de camp, seqüenciació, consultes a bases de dades, microscòpia o similars. Els membres del grup no podran percebre cap mena de remuneració amb càrrec a aquesta subvenció. No seran objecte de finançament amb càrrec a aquesta subvenció les despeses en béns inventariables.

Requisits

1. Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. 2. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció. 3. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres investigadors doctors (incloent-hi l'investigador principal). Tots els membres del grup hauran de ser doctors, tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu. 4. La persona que tinga la condició d'investigador principal haurà de tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període de duració de l'ajuda i haver obtingut el títol de doctor després de l'1 de gener de 2013. En el cas que estiga en possessió de més d'un doctorat, aquest requisit es referirà al primer. La signatura electrònica de la sol·licitud presentada per la persona que exercisca la representació legal de l'entitat sol·licitant implicarà la veracitat del compliment del requisit de vinculació i el compromís de l'entitat de mantindre aquesta vinculació des de la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds fins que finalitze el període d'execució de la subvenció. En el cas de les persones que hagen disfrutat de permisos derivats de maternitat o paternitat d'acord amb les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general de la Seguretat Social, o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-, o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació física o psicològica derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o situació de les esmentades, tinguts després de l'1 de gener de 2013. A més, per a les persones que s'hagen dedicat a l'atenció i la cura de fills menors de sis anys, per un període de temps no inferior a un any, en els quatre anys anteriors a l'obtenció de la titulació esmentada, aquest període s'ampliarà en tres anys. 5. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, haurà sigut prèviament investigador principal en projectes finançats per plans estatals d'R+D+I o per programes marc de la Unió Europea. 6. Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables, consolidats o del programa Prometeu o Juniors, ni estar contractat com personal investigador a l'empara de les subvencions del programa per al suport a persones investigadores amb talent Pla GenT. 7. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació emergent que sol·licite aquesta ajuda. 8. Els membres del grup que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. Aquesta documentació quedarà en poder de l'entitat beneficiària, que serà la responsable que compten amb aquesta autorització. 9. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds, i hauran de mantindre's fins a la data final del termini d'execució de l'actuació. 10. En cas que durant el període d'execució del projecte l'investigador principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conforme a les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i que aquesta situació impedisca que el grup puga continuar desenvolupant la seua activitat d'acord amb els objectius plantejats, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període d'execució del projecte, que podrà autoritzar l'òrgan concedent. La reassignació de l'import concedit entre diferents anys no podrà comportar una pròrroga de la duració total del projecte a un altre any diferent dels concedits en la resolució de concessió. 11. L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i caldrà comunicar-ne qualsevol variació en un termini de 10 dies a partir del dia en què es produïsca el canvi.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.

Normativa del procediment

  • Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).
  • RESOLUCIÓ de 6 de octubre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2023, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9449, de 14/10/2022)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 17 d'octubre al 31 d'octubre de 2022. (DOGV núm. 9449, de 14/10/2022).

Documentació

La sol·licitud haurà d'incloure la documentació següent: a) Una memòria científica tècnica que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de despesa que es preveja fer en cada un dels anys. b) El currículum de cada un dels membres del grup, incloent-hi l'investigador principal. c) L'historial científic del grup, en què consten els treballs conjunts del grup, les línies d'investigació obertes del grup i la complementarietat dels membres. d) Una declaració responsable de cada membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, de no haver participat com a investigador principal ni formar part d'un altre grup dels que assenyala l'apartat requisits. e) Una relació detallada dels membres del grup d'investigació, en el cas que superen el nombre de membres disponible en el formulari de sol·licitud. f) Una fotocòpia del permís concedit o una fotocòpia del llibre de família i el certificat laboral en el cas d'acollir-se a algun dels supòsits que preveu el paràgraf segon, punt 4, de l'apartat requisits. A l'efecte del que disposa l'article 14.3 de l'Ordre de bases, l'historial científic del grup i la memòria cientificotècnica es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia que haurà de dictar-se en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: Qualitat del grup d'investigació: a) Rellevància de la persona investigadora principal (50 %) 1. Fins a 30 punts: producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals. 2. Fins a 20 punts: direcció de treballs de fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació de rellevància especial, patents. b) Trajectòria investigadora de la resta de membres del grup (30 %) Producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals, direcció de treballs de fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació de rellevància especial i patents dels membres del grup. c) Coherència en la composició del grup (20 %) Treballs conjunts, complementarietat dels membres del grup i línies d'investigació obertes pel grup. 2. Es concedirà una puntuació addicional del 5 % de la puntuació total obtinguda a les sol·licituds l'investigador principal de les quals siga dona.

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Les subvencions tindran un import màxim de 10.000 euros anuals.

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa