Detall de Procediment

Subvencions a grups d'investigació emergents. (GE)

Codi SIA: 210581
Codi GUC: 268
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes subvencions és secundar i fomentar l'activitat de grups d'I+D+I emergents que no han tingut encara accés a finançament en convocatòries de projectes del Pla Estatal d'I+D+I o de la Unió Europea. La subvenció tindrà una duració màxima de dos anys.

Requisits

Requisits

1. Les entitats beneficiàries d'estes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. 2. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció. 3. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores doctores (incloent a la persona investigadora principal). Totes les persones del grup hauran de ser doctores, tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu. 4. La persona que tinga la condició d'investigadora principal haurà de tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període de duració de l'ajuda i haver obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2015. En el cas que estiga en possessió de més d'un doctorat, este requisit es referirà al primer d'ells. 5. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, haurà sigut prèviament, investigador principal en projectes finançats per plans estatals de R+D+i o per programes marc de la Unió Europea. 6. Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la Conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables, consolidats o del Programa Prometeu o Júniors, ni estar contractat com a personal investigador a l'empara de les subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent *PlanGent-T. 7. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació emergent que sol·licite esta ajuda. 8. Els membres del grup que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. Esta documentació quedarà en poder de l'entitat beneficiària, que serà la responsable que compten amb aquesta autorització. 9. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació haurà de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la data final del termini d'execució de l'actuació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Formularis i documentació

La sol·licitud haurà d'incloure la documentació següent: a) Una memòria científica tècnica que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de despesa que es preveja fer en cada un dels anys. b) El currículum de cada un dels membres del grup, incloent-hi l'investigador principal. c) L'historial científic del grup, en què consten els treballs conjunts del grup, les línies d'investigació obertes del grup i la complementarietat dels membres. d) Una declaració responsable de cada membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, de no haver participat com a investigador principal ni formar part d'un altre grup dels que assenyala l'apartat requisits. e) Una relació detallada dels membres del grup d'investigació, en el cas que superen el nombre de membres disponible en el formulari de sol·licitud. f) Una fotocòpia del permís concedit o una fotocòpia del llibre de família i el certificat laboral en el cas d'acollir-se a algun dels supòsits que preveu el paràgraf segon, punt 4, de l'apartat requisits. A l'efecte del que disposa l'article 14.3 de l'Ordre de bases, l'historial científic del grup i la memòria cientificotècnica es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia que haurà de dictar-se en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: Qualitat del grup d'investigació: a) Rellevància de la persona investigadora principal (50 %) 1. Fins a 30 punts: producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals. 2. Fins a 20 punts: direcció de treballs de fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació de rellevància especial, patents. b) Trajectòria investigadora de la resta de membres del grup (30 %) Producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals, direcció de treballs de fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació de rellevància especial i patents dels membres del grup. c) Coherència en la composició del grup (20 %) Treballs conjunts, complementarietat dels membres del grup i línies d'investigació obertes pel grup. 2. Es concedirà una puntuació addicional del 5 % de la puntuació total obtinguda a les sol·licituds l'investigador principal de les quals siga dona.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les subvencions tindran un import màxim de 10.000 euros anuals.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Acord de la direcció general de Ciència i Investigació pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a grups d'investigació emergents per a l'exercici 2024 (CIGE 2023) presentades a l'empara de la Resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Termini

Termini

Deu dies hàbils a partir del següent al de la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.