• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a realitzar projectes d'I+D+i desenvolupats per grups d'investigació emergents. GV
  GV

  Objecte del tràmit

  1. Aquestes subvencions es concedeixen a grups d'investigació emergents per a realitzar projectes d'I+D+i a centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  2. Les actuacions subvencionades, les executaran grups d'investigació emergents dirigits per una persona investigadora principal que tindrà formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària.
  3. La subvenció tindrà una duració màxima de dos anys.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores. Totes les persones investigadores que formen part del grup hauran de tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu, i hauran de mantindre aquesta vinculació durant el temps de vigència de l'ajuda.
  La persona que tinga la condició d'investigadora principal haurà de tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària i haver obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2010. A més, almenys un altre membre del grup, haurà de posseir el títol de doctor.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores. Totes les persones investigadores que formen part del grup hauran de tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu, i hauran de mantindre aquesta vinculació durant el temps de vigència de l'ajuda.
  La persona que tinga la condició d'investigadora principal haurà de tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària i haver obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2010. A més, almenys un altre membre del grup, haurà de posseir el títol de doctor.
  En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que recull el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -conformement al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de la violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o situació de les esmentades, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2010. En el cas d'investigadors que estiguen en possessió de més d'un doctorat, aquest requisit es referirà al primer dels doctorats obtinguts.
  3. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, haurà sigut prèviament, ni podrà ser simultàniament investigador principal en projectes finançats per plans nacionals o estatals d'R+D+I o per programes marc de la Unió Europea.
  4. Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del programa Prometeu.
  5. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació emergent que sol·licite aquesta ajuda.
  6. Els membres del grup que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. Aquesta documentació quedarà en poder de l'entitat beneficiària, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat funcionarialment, laboralment o estatutàriament a aquesta compte amb l'esmentada autorització.
  7. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació haurà de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al final del termini d'execució de l'actuació.
  8. En cas que, durant el període d'execució del projecte la investigadora o investigador principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que recull el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, conformement al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre i que aquesta situació impedisca que el grup puga continuar realitzant la seua activitat d'acord amb els objectius plantejats, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període d'execució del projecte, que podrà ser autoritzat per l'òrgan concedent. La reassignació de l'import concedit entre diferents anualitats no podrà comportar una pròrroga de la duració total del projecte a una altra anualitat diferent de les concedides en la resolució de concessió.
  9. L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i haurà de comunicar qualsevol variació en aquestes en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 8.000 euros anuals.

  El pagament de la subvenció corresponent a la segona anualitat i a les següents estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com a l'informe de progrés i seguiment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 26 de setembre al 15 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica presentaran la sol·licitud amb signatures originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de portar en sobre obert perquè es puga segellar i datar l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32, 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GV-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=268

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GV&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=268

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació.
  b) Currículum de cadascun dels investigadors que figuren en la sol·licitud.
  c) Declaració responsable de cada membre del grup de no haver participat com a investigador principal ni formar part d'un altre grup dels assenyalats en l'apartat segon de l'annex IX de la Resolució de convocatòria.
  d) Pressupost de despeses inherents a l'execució del projecte desglossat per conceptes i per anys.
  e) Relació detallada dels membres del grup d'investigació, en cas que superen el nombre de membres disponible en el formulari de sol·licitud.
  f) Fotocòpia del permís concedit conformement als supòsits previstos en el punt 2 de l'apartat segon.

  Impresos associats

  Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació emergents

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GV-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=268

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GV&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=268

  Tramitació

  Sol·licitud subvencions per a la realització de projectes d'R+D+I desenvolupats per grups d'investigació emergents.

  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a la realització de projectes d'R+D+I desenvolupats per grups d'investigació emergents AMB CERTIFICAT DE FIRMA DIGITAL. (Si no disposeu de certificat digital en podeu accedir a la versió sense certificat).

  INSTRUCCIONS
  Vegeu Demo Pas 1: Descarregueu les plantilles dels documents requerits per la sol·licitud que voleu annexar per a emplenar-los. Tramitació telemàtica Pas 2: Ompliu la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Qualitat del grup d'investigació (40 %).
  1) Fins a 20 punts: rellevància de l'investigador principal.
  2) Fins a 10 punts: trajectòria investigadora de la resta de membres del grup.
  3) Fins a 10 punts: coherència en la composició del grup en relació amb el projecte a realitzar.
  b) Qualitat i interés cientificotècnic del projecte d'R+D+I, objectius i metodologia del projecte (40 %).
  1) Fins a 20 punts: objectius, impactes esperats i metodologia del projecte en relació amb la temàtica d'aquest.
  2) Fins a 20 punts: pla de treball i disseny d'investigació.
  c) Adequació del pressupost a les activitats previstes (20 %).
  1) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats a realitzar.
  2) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb els objectius a aconseguir i el temps de realització.
  2. Es concediran 5 punts addicionals en l'avaluació d'aquelles sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d'investigació a realitzar.

  Obligacions

  Els grups als quals es concedisquen aquestes ajudes estaran obligats a:
  Sol·licitar autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis entre els diferents conceptes de les despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % pel que fa al pressupost inicial previst.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).

  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).

  - Resolución d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.