Detall de Procediments

Subvencions per a la realització de projectes d'I+D+i desenvolupats per grups d'investigació emergents. GV
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la realització de projectes d'I+D+i desenvolupats per grups d'investigació emergents. GV

  Objecte del tràmit

  1. Aquestes subvencions es concedeixen a grups d'investigació emergents per a realitzar projectes d'I+D+i a centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  2. Les actuacions subvencionades, les executaran grups d'investigació emergents dirigits per una persona investigadora principal que tindrà formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària.
  3. La subvenció tindrà una duració màxima de dos anys.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores. Totes les persones investigadores que formen part del grup hauran de tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu; a més, hauran de mantindre aquesta vinculació durant el temps de vigència de l'ajuda.
  La persona que tinga la condició d'investigadora principal haurà de tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària i haver obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2011. A més, com a mínim un altre membre del grup haurà de tindre el títol de doctor.
  En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat de conformitat amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de la violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o situació de les esmentades que s'hagen tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2011. En el cas d'investigadors que estiguen en possessió de més d'un doctorat, aquest requisit es referirà al primer dels doctorats obtinguts.
  3. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, haurà sigut prèviament, ni podrà ser simultàniament, investigador principal en projectes finançats per plans estatals d'I+D+i o per programes marc de la Unió Europea.
  4. Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del Programa Prometeu.
  5. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació emergent que sol·licite aquesta ajuda.
  6. Els membres del grup que pertanguen a una entitat diferent a la beneficiària hauran de tindre l'autorització expressa de l'entitat a què pertanguen. Aquesta documentació quedarà en poder de l'entitat beneficiària, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat a aquesta funcionarialment, laboralment o estatutàriament tinga aquesta autorització.
  7. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la data final del termini d'execució de l'actuació.
  8. En cas que, durant el període d'execució del projecte la persona investigadora principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conforme a les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i que aquesta situació impedisca que el grup puga continuar desenvolupant la seua activitat d'acord amb els objectius plantejats, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període d'execució del projecte, que podrà ser autoritzat per l'òrgan concedent. La reassignació de l'import concedit entre diferents anualitats no podrà comportar una pròrroga de la durada total del projecte a una altra anualitat diferent de les concedides en la resolució de concessió.
  9. L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i haurà de comunicar qualsevol variació en aquestes en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019 (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada remetran telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i amb totes les signatures originals s'ha de presentar als llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GV-SF&version=10&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=268

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GV&version=10&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=268

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació.
  b) Currículum de cadascun dels investigadors que figuren en la sol·licitud.
  c) Declaració responsable de cada membre del grup de no haver participat com a investigador principal ni formar part d'un altre grup dels assenyalats en l'apartat segon de l'annex IX de la Resolució de convocatòria.
  d) Pressupost de despeses inherents a l'execució del projecte desglossat per conceptes i per anys.
  e) Relació detallada dels membres del grup d'investigació, en cas que superen el nombre de membres disponible en el formulari de sol·licitud.
  f) Fotocòpia del permís concedit conformement als supòsits previstos en el punt 2 de l'apartat segon.

  Impresos associats

  Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació emergents

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.