Detall de Procediments

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  Regular els requisits necessaris per a l'obtenció de la qualificació i posterior inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació (d'ara en avant, CEO) de la Comunitat Valenciana dels centres especials d'ocupació que desenvolupen la seua activitat en aquest territori.
  Així com, regular les causes de pèrdua de la qualificació i baixa en el Registre de CEO, i el procediment per a aquesta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats constituïdes per persona física o jurídica, amb ànim de lucre o sense, de caràcter públic o privat que, conformement a les disposicions vigents, tinguen capacitat jurídica i d'obrar, que sol·liciten la qualificació com a CEO.

  Requeriments

  GENERALS
  a) Tindre personalitat jurídica pròpia independent de la del seu titular, amb estructura i organització diferenciada de la resta d'activitats del titular.

  b) Justificar, mitjançant l'oportú estudi econòmic, les possibilitats de viabilitat i subsistència del centre especial d'ocupació, amb vista al compliment de les seues finalitats.

  c) Estar constituïda la seua plantilla per personal amb diversitat funcional o discapacitat amb contracte laboral escrit, subscrit amb cada una de les persones que hi treballen, conforme a la normativa vigent.

  d) Incloure en plantilla el personal tècnic i de suport, amb les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat requerisquen, per a la prestació de les corresponents mesures d'ajust personal i social que, en tot cas, i després de les corresponents avaluacions de les treballadores i treballadors i la detecció de necessitats, amb una periodicitat mínima anual, implicaran la subscripció dels corresponents itineraris individualitzats amb tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat dels CEO, en què s'inclouran, entre altres, serveis destinats al trànsit a l'empresa ordinària.

  e) En el cas que el sol·licitant o promotor siga una persona jurídica, aquesta ha de complir amb la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  f) Comprometre's a aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable.

  g) Compromís d'elaboració d'un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a fer-ho.


  ESPECÍFICS
  Requisits del personal integrant de les unitats de suport per a la prestació de serveis d'ajust personal i social.

  1. L'obligació de contractar en la plantilla del centre especial d'ocupació el personal tècnic per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social podrà substituir-se per la prestació de serveis externs, en els casos següents:

  a) Serveis especialitzats, com de rehabilitació, terapèutics, etc.

  b) CEO que, per la seua reduïda grandària, tinguen dificultats especials per a la contractació de tècnics qualificats per a la realització de les avaluacions de les treballadores i els treballadors amb diversitat funcional o discapacitat, detecció de necessitats i subscripció dels corresponents itineraris individualitzats. A aquest efecte, es consideren CEO de reduïda grandària els que tenen una plantilla de personal amb diversitat funcional de fins a 10 treballadors, sempre que d'aquests hi haja, com a màxim, tres treballadores o treballadors amb diversitat funcional o discapacitat severa.

  c) CEO participats en més d'un 50 % del seua capital social per entitats sense ànim lucre les promotores de les quals disposen de personal qualificat per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social, segons el que estableix per al personal tècnic aquest decret.

  2. Requisits del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional

  a) En els contractes subscrits amb el personal integrant de les unitats de suport, ha de constar, expressament, la seua ocupació com a tècnic o tècnica o com a encarregat o encarregada de la Unitat de Suport a l'Activitat Professional.

  b) Estar en possessió d'una titulació mínima de tècnic o tècnica de grau mitjà o superior, preferentment en els àmbits educatiu, sanitari, pedagògic, psicosocial, terapèutic o sociolaboral. En el cas que la titulació corresponga a àmbits diferents dels anteriors, els tècnics han de tindre, a més de la titulació, experiència laboral o professional, o experiència en voluntariat acreditada, segons el que estableix la normativa reguladora.

  Si no té la titulació esmentada, el personal tècnic haurà d'acreditar coneixements i experiència equiparables.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les entitats qualificades com a centres especials d'ocupació i inscrites en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana abans de l'entrada en vigor del Decret 227/2018, de 14 de decembre (DOGV núm 8467 de 18/01/2019) disposen:

  · D'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació del decret, per a comunicar qualsevol circumstància de les incloses en el llibre d'inscripcions que no hagen sigut comunicades. En defecte d'això, LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació podrà iniciar el corresponent procediment de desqualificació, en cas de tindre constància fidedigna de l'existència de modificacions substancials no comunicades.

  · De tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació del decret per a sol·licitar i presentar la documentació establida per a la qualificació de CEO d'iniciativa social.

  · Tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació del decret per a la presentació d'un pla d'igualtat, degudament visat, o declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació.

  · D'un any, a comptar de l'endemà de la publicació del decret, per a l'acreditació de la constitució d'una nova entitat, inscrita en el registre corresponent, en el cas de centres especials d'ocupació que no tinguen personalitat jurídica independent a la data de publicació del decret.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2685

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL

  Les sol·licituds han d'acompanyar-se de la documentació següent, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics:

  1. Acreditació de la personalitat o la capacitat jurídica de la sol·licitant.

  2. Pla d'empresa justificatiu de la viabilitat del projecte.

  3. Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, per a la qual cosa es contracte, en plantilla, el personal tècnic i de suport corresponent, que tinga les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social dels treballadors amb diversitat funcional o discapacitat requerisquen.

  4. Si, en el moment de presentar la sol·licitud, ja es coneguera la plantilla que es contractarà, s'haurà d'adjuntar: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, currículum del personal directiu, en cas que siguen coneguts, i/o currículum del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.

  5. Referència detallada de la ubicació del centre o els centres de treball, en què es concreten els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i se n'acredite la titularitat legal.

  6. Escriptures de constitució i/o estatuts, inscrits en el registre corresponent.
  En defecte d'això, certificat de reserva de denominació expedida pel Registre Mercantil Central, així com esborrany dels corresponents estatuts en què consten, entre altres dades, les següents: persones sòcies de l'entitat, capital social, objecte social que ha d'incloure, a més de les activitats econòmiques que s'exerciran, la gestió d'aquestes a través d'un centre especial d'ocupació i el domicili social.

  7. Consentiment exprés de l'entitat sol·licitant a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, directament o a través del seu representant legal, per a la cessió a tercers de les dades facilitades, amb la finalitat de verificar la viabilitat del projecte.

  8. Compromís d'aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable.

  9. Declaració responsable, en el cas que el sol·licitant o promotor siga una persona jurídica, sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  10. Compromís d'elaborar un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a fer-ho.


  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
  Per a la qualificació i inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana d'un centre de treball pertanyent a un CEO qualificat i inscrit en el registre administratiu d'una altra Comunitat Autònoma.

  Les sol·licituds han d'acompanyar-se de la documentació següent, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics:

  1. Escriptures de constitució de l'entitat, així com modificacions posteriors, si escau, referides a ampliacions de capital, venda de participacions, modificacions objecte social, etc.

  2. Escriptures de poder.

  3. Pla d'empresa justificatiu de la viabilitat del projecte.

  4. Si, en el moment de presentar la sol·licitud, ja es coneguera la plantilla que es contractarà, s'haurà d'adjuntar: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, currículum del personal directiu, en cas que siguen coneguts, i/o currículum del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.

  5. Referència detallada de la ubicació del centre o els centres de treball, en què es concreten els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i se n'acredite la titularitat legal.

  6. Certificat de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent que acredite la qualificació i el registre de l'entitat com a CEO, en vigor i en què consten les activitats concretes per a les quals el CEO està qualificat, si escau.

  7. Comptes anuals de l'entitat inscrits en el Registre Mercantil dels 3 últims exercicis.

  8. Memòria de les actuacions d'ajust personal i social dutes a terme durant l'últim exercici en tots els centres de treball.

  9. Adequació del pla d'empresa al centre o els centres de treball de la Comunitat Valenciana.

  10. Consentiment exprés de la sol·licitant a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, directament o a través del seu representant legal, per a la cessió a tercers de les dades facilitades, amb la finalitat d'estudiar la viabilitat del projecte.

  11. Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, per a la qual cosa es contracte, en plantilla, el personal tècnic i de suport corresponent, que tinga les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social dels treballadors amb diversitat funcional o discapacitat requerisquen.

  12. Compromís d'aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable.

  13. Pla d'igualtat, degudament visat, o declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  Per a la inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana del canvi de titularitat d'un CEO ja qualificat.

  Les sol·licituds han d'acompanyar-se de la documentació següent, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics:

  1. Escriptures de compravenda de participacions socials.

  2. Acreditació de la personalitat jurídica de qui haja realitzat la compra. En cas de persones jurídiques, s'han de presentar-se, a més, les escriptures de constitució d'aquesta, degudament actualitzades, en què conste el capital social, la titularitat de les participacions socials i l'objecte d'aquesta.

  3. Escriptures de modificació de les escriptures de constitució i estatuts del CEO, si escau, així com escriptures acreditatives de la representació legal.

  4. Memòria explicativa del projecte empresarial.

  5. Declaració responsable de la nova representació legal del CEO acreditatiu de la intenció de la nova persona titular de continuar amb el compliment dels requisits tinguts en compte per a la qualificació de l'entitat com a centre especial d'ocupació i, molt especialment, amb el compliment de la prestació de serveis d'ajust personal i social mitjançant l'atenció individualitzada que requerisquen les treballadores i els treballadors del CEO.

  Impresos associats

  QUALIFICACIÓ, INSCRIPCIÓ I AMPLIACIÓ D'UN CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

  DADES ECONÒMIQUES

  INFORME SERVEF

  COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE CEO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  CANVI TITULARITAT CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. S'iniciarà a sol·licitud de l'entitat interessada, mitjançant la presentació telemàtica del model normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació establida per a això, a través de l'enllaç facilitat en la pàgina web del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://labora.gva.es/entitats).

  2. Una vegada rebuda la sol·licitud, la Subdirecció General d'Ocupació, procedirà a l'examen d'aquesta i de la documentació aportada. En cas que la sol·licitud no reunisca els requisits o la documentació preceptiva, es requerirà perquè, en un termini de deu dies, s'esmene la falta o es presenten els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició.

  3. Una vegada comprovada la documentació presentada i avaluades les sol·licituds, si escau, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre, que dictarà resolució en la qual farà constar les dades objecte d'inscripció en el Registre de CEO.

  PROCEDIMENT DE DESQUALIFICACIÓ COM A CEO

  1. L'expedient de desqualificació s'iniciarà a instàncies de part o d'ofici. Una vegada iniciat el procediment de desqualificació, l'òrgan instructor del procediment donarà trasllat al centre especial d'ocupació afectat perquè, en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la notificació, presente les al·legacions que estime oportunes. Conclòs aquest termini, i una vegada valorades aquestes, s'emetrà una proposta de cancel·lació de la inscripció, que s'elevarà a l'òrgan competent per a la resolució.

  2. Una vegada ferma en via administrativa, la resolució de desqualificació farà efecte de cancel·lació de la inscripció registral.

  3. Contra la resolució de desqualificació, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2685

  Informació adicional

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
  Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des de la qual es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web de LABORA () a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer la presentació, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/)
  Les sol·licituds que ha de fer la persona representant legal de l'entitat s'han d'acompanyar de la preceptiva documentació, per a la qual cosa s'han d'utilitzar, si és el cas, els models normalitzats disponibles en la pàgina web de LABORA.

  Les sol·licituds s'han de remetre telemàticament en un formulari normalitzat, juntament amb la documentació específica, a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  La presentació de la sol·licitud general suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació verifique directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, comprove les dades d'identitat i, si escau, comprove la capacitat de representació en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana o en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades.
  En el cas que no s'autoritze l'Administració perquè consulte aquestes dades, s'ha de denegar expressament aquesta autorització a través de la casella establida a aquest efecte en el model de sol·licitud. En aquest cas, s'haurà d'aportar la corresponent documentació:
  Dades d'identitat del sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, del seu representant legal. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, si escau, els poders de representació.

  En el cas que la documentació esmentada s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del representant de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ocupe la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:
  El manteniment de la qualificació de CEO comportarà el compliment de les obligacions següents:

  a) Mantindre actualitzades les dades registrals i presentar la documentació necessària per a això.

  b) Mantindre, des de la seua qualificació, un percentatge de treballadors amb diversitat funcional o discapacitat de, com a mínim, el 70 % de la plantilla.

  c) Prestar a tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat els corresponents serveis d'ajust personal i social que requerisquen segons el tipus i el grau de diversitat funcional o discapacitat que tinguen.

  La prestació d'aquests serveis requereix l'atenció individualitzada de tots els treballadors amb diversitat funcional o discapacitat mitjançant avaluacions individuals, de caràcter periòdic, i el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció i orientació sociolaboral.

  d) Facilitar a tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat els serveis i suports necessaris que faciliten la inclusió del major nombre de treballadores i treballadors amb diversitat funcional o discapacitat del CEO en el règim d'ocupació ordinària.

  e) Tindre contractat en plantilla el personal tècnic i de suport necessari per a la prestació dels corresponents serveis d'ajust personal i social, que tinga la titulació, formació i experiència necessària per a la realització de les seues funcions.

  f) Aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable.

  Els CEO que tinguen subscrits contractes d'enclavament laboral amb empreses del mercat ordinari de treball en els termes establits en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment d'ocupació de les persones amb discapacitat, han de remetre al Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'organisme que el substituïsca, en el termini d'un mes des de la seua subscripció, la documentació següent:

  a) Contracte mercantil d'enclavament laboral, així com les pròrrogues o modificacions que puguen produir-se.

  b) Relació del personal amb diversitat funcional o discapacitat que el formen i, si escau, les posteriors modificacions que hagen pogut experimentar en la seua composició.

  c) Documentació acreditativa de la diversitat funcional o discapacitat del personal de l'enclavament laboral.

  d) Ubicació, característiques i mitjans del centre de treball on es desenvoluparà l'activitat objecte de l'enclavament, així com la titularitat d'aquest i els documents que l'acrediten.

  e) Relació del personal tècnic i de suport del CEO que presten els seus serveis d'ajust personal als treballadors amb diversitat funcional o discapacitat de l'enclavament laboral.

  Als efectes de seguiment i control, quan els CEO reben de les administracions públiques subvencions o ajudes o qualsevol tipus de compensació econòmica, siga quina siga la seua naturalesa, estaran obligats a presentar, en el termini dels tres primers mesos de l'any, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'òrgan que el substituïsca la següent documentació relativa a l'exercici anterior:

  a) Memòria comprensiva, entre altres, dels següents punts:

  - Titularitat del centre.
  - Ubicació.
  - Activitat principal i complementària.

  b) Composició de la plantilla que té.

  c) Documentació econòmica:

  - Liquidació del pressupost.
  - Balanç de situació.
  - Compte d'explotació.
  - Projecte de pressupost de l'exercici següent.

  d) Declaració responsable subscrita per la representació legal acreditativa que els beneficis obtinguts en l'exercici han sigut destinats a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, en el cas dels CEO d'iniciativa social.

  e) Informe del compliment dels seus objectius econòmics i dels objectius d'ajust personal i social.

  f) Declaració responsable del representant legal del CEO relativa al conveni col·lectiu aplicat.

  g) En el cas que el conveni col·lectiu aplicat no siga el del sector, "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana", hauran de presentar el certificat de la comissió paritària d'aquest conveni que acredite que el conveni aplicat pel CEO supera a aquest del sector, almenys, en els aspectes de condicions retributives i jornada de treball, o el compromís d'adhesió a aquest una vegada finalitzada la vigència del conveni aplicat.

  LLIBRE D'INSCRIPCIONS. ACTES INSCRIPTIBLES.

  1. El Registre de Centres Especials d'Ocupació formalitzarà la qualificació i inscripció en un llibre d'inscripcions, el contingut del qual serà públic.
  2. El llibre d'inscripcions s'estableix per un procediment informàtic. Els assentaments s'han d'estendre de manera succinta i han de recollir la denominació, la data d'inscripció, el número d'inscripció, el CIF, el CNAE, la forma jurídica, les activitats, el domicili social, el telèfon i, si escau, el fax i el correu electrònic.
  3. En el full registral de cada centre, s'han d'anotar els assentaments que recullen els canvis de denominació, la forma jurídica de l'entitat titular, l'alteració del domicili social, així com la desqualificació, si escau, que portarà aparellada la cancel·lació registral del centre.
  4. Qualsevol alteració en les circumstàncies del CEO s'ha de comunicar al Registre de Centres Especials d'Ocupació, dins del termini màxim d'un mes, des de la data en què es produïsquen aquestes, per a la qual cosa cal aportar les dades i els documents necessaris. L'incompliment d'aquesta obligació podrà determinar l'inici de l'expedient per a la pèrdua de la qualificació obtinguda, amb la prèvia tramitació del procediment previst.
  5. Els CEO estan obligats a comunicar, mitjançant la documentació justificativa que en cada cas s'establisca, entre altres, les modificacions següents:
  a) Canvi de denominació social, de domicili social, obertura de nous centres de treball del CEO.
  b) Nomenament i cessament de representant legal, òrgan d'administració i apoderat del CEO.
  c) Ampliació de l'objecte social, així com de l'activitat que realitza el CEO.
  d) Ampliacions de capital social i compra-venda de participacions socials.
  e) Canvis en la naturalesa lucrativa del centre especial d'ocupació, en el cas que es tracte d'una entitat mercantil, o de la seua promotora.
  6. Així mateix, i en els termes exigits en la normativa específica, els centres especials d'ocupació han de comunicar al registre administratiu la realització d'enclavaments laborals, i s'hi ha de fer constar en el corresponent full d'inscripció l'existència i les característiques d'aquests.

  Sancions

  SANCIONS:
  Seran causes de desqualificació com a centre especial d'ocupació les següents:

  a) Deixar de complir algun dels requisits exigits per a la qualificació o qualsevol altra condició o obligació derivada d'aquesta.

  b) L'incompliment de les obligacions i/o la no-presentació de la documentació establida a l'efecte de seguiment i control dels CEO.

  c) La falta d'aportació de les escriptures de constitució i/o els estatuts del CEO, en el termini d'1 any des de la seua qualificació provisional.

  d) La falta d'acreditació de l'inici d'activitats pel centre especial d'ocupació transcorregut un any des de la notificació de la resolució de la seua qualificació definitiva com a tal.

  e) El cessament de l'activitat econòmica per un període superior a 6 mesos.

  f) El tancament del CEO, la dissolució de la societat o qualsevol altra causa d'extinció de la personalitat jurídica.

  g) L'incompliment de les obligacions derivades de la concessió d'ajudes, subvencions o qualsevol tipus de compensacions econòmiques de les administracions públiques, incloent les obligacions en matèria de reintegrament sempre que no s'haja efectuat l'ajornament i/o el fraccionament d'aquest en via voluntària o executiva.

  h) La falta de comunicació prèvia de l'alteració de circumstàncies objecte d'inscripció en el llibre d'inscripcions i, en general, qualsevol modificació de les condicions que es van tindre en compte per a la qualificació del CEO.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

  INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - La qualificació i el registre dels centres especials d'ocupació són una competència estatal transferida a la Comunitat Valenciana mitjançant el Decret 286/1985, de 23 de gener, i regulada en l'àmbit nacional en la normativa següent:
  - La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
  - Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballen en els centres especials d'ocupació (BOE 08/08/1985).
  - Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials d'ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids.
  - Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE de 3/12/2013).
  - Ordre de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es crea el Registre de Centres Especial d'Ocupació de Minusvàlids de la Comunitat Valenciana (DOGV de 14 de maig de 1986)
  - Decret 227/2018, de 14 de desembre , del Consell, per la qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol la directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (BOE núm. 272, de 9 de novembre)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.