Detall de Procediments

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  Regular els requisits necessaris per a l'obtenció de la qualificació i posterior inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació (d'ara en avant, CEO) de la Comunitat Valenciana dels centres especials d'ocupació que desenvolupen la seua activitat en aquest territori.
  Així com, regular les causes de pèrdua de la qualificació i baixa en el Registre de CEO, i el procediment per a aquesta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats constituïdes per persona física o jurídica, amb ànim de lucre o sense, de caràcter públic o privat que, conformement a les disposicions vigents, tinguen capacitat jurídica i d'obrar, que sol·liciten la qualificació com a CEO.

  Requeriments

  GENERALS
  a) Tindre personalitat jurídica pròpia independent de la del seu titular, amb estructura i organització diferenciada de la resta d'activitats del titular.

  b) Justificar, mitjançant l'oportú estudi econòmic, les possibilitats de viabilitat i subsistència del centre especial d'ocupació, amb vista al compliment de les seues finalitats.

  c) Estar constituïda la seua plantilla per personal amb diversitat funcional o discapacitat amb contracte laboral escrit, subscrit amb cada una de les persones que hi treballen, conforme a la normativa vigent.

  d) Incloure en plantilla el personal tècnic i de suport, amb les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat requerisquen, per a la prestació de les corresponents mesures d'ajust personal i social que, en tot cas, i després de les corresponents avaluacions de les treballadores i treballadors i la detecció de necessitats, amb una periodicitat mínima anual, implicaran la subscripció dels corresponents itineraris individualitzats amb tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat dels CEO, en què s'inclouran, entre altres, serveis destinats al trànsit a l'empresa ordinària.

  e) En el cas que el sol·licitant o promotor siga una persona jurídica, aquesta ha de complir amb la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  f) Comprometre's a aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable.

  g) Compromís d'elaboració d'un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a fer-ho.


  ESPECÍFICS
  Requisits del personal integrant de les unitats de suport per a la prestació de serveis d'ajust personal i social.

  1. L'obligació de contractar en la plantilla del centre especial d'ocupació el personal tècnic per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social podrà substituir-se per la prestació de serveis externs, en els casos següents:

  a) Serveis especialitzats, com de rehabilitació, terapèutics, etc.

  b) CEO que, per la seua reduïda grandària, tinguen dificultats especials per a la contractació de tècnics qualificats per a la realització de les avaluacions de les treballadores i els treballadors amb diversitat funcional o discapacitat, detecció de necessitats i subscripció dels corresponents itineraris individualitzats. A aquest efecte, es consideren CEO de reduïda grandària els que tenen una plantilla de personal amb diversitat funcional de fins a 10 treballadors, sempre que d'aquests hi haja, com a màxim, tres treballadores o treballadors amb diversitat funcional o discapacitat severa.

  c) CEO participats en més d'un 50 % del seua capital social per entitats sense ànim lucre les promotores de les quals disposen de personal qualificat per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social, segons el que estableix per al personal tècnic aquest decret.

  2. Requisits del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional

  a) En els contractes subscrits amb el personal integrant de les unitats de suport, ha de constar, expressament, la seua ocupació com a tècnic o tècnica o com a encarregat o encarregada de la Unitat de Suport a l'Activitat Professional.

  b) Estar en possessió d'una titulació mínima de tècnic o tècnica de grau mitjà o superior, preferentment en els àmbits educatiu, sanitari, pedagògic, psicosocial, terapèutic o sociolaboral. En el cas que la titulació corresponga a àmbits diferents dels anteriors, els tècnics han de tindre, a més de la titulació, experiència laboral o professional, o experiència en voluntariat acreditada, segons el que estableix la normativa reguladora.

  Si no té la titulació esmentada, el personal tècnic haurà d'acreditar coneixements i experiència equiparables.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les entitats qualificades com a centres especials d'ocupació i inscrites en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana abans de l'entrada en vigor del Decret 227/2018, de 14 de decembre (DOGV núm 8467 de 18/01/2019) disposen:

  · D'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació del decret, per a comunicar qualsevol circumstància de les incloses en el llibre d'inscripcions que no hagen sigut comunicades. En defecte d'això, LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació podrà iniciar el corresponent procediment de desqualificació, en cas de tindre constància fidedigna de l'existència de modificacions substancials no comunicades.

  · De tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació del decret per a sol·licitar i presentar la documentació establida per a la qualificació de CEO d'iniciativa social.

  · Tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació del decret per a la presentació d'un pla d'igualtat, degudament visat, o declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació.

  · D'un any, a comptar de l'endemà de la publicació del decret, per a l'acreditació de la constitució d'una nova entitat, inscrita en el registre corresponent, en el cas de centres especials d'ocupació que no tinguen personalitat jurídica independent a la data de publicació del decret.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2685

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL

  Les sol·licituds han d'acompanyar-se de la documentació següent, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics:

  1. Acreditació de la personalitat o la capacitat jurídica de la sol·licitant.

  2. Pla d'empresa justificatiu de la viabilitat del projecte.

  3. Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, per a la qual cosa es contracte, en plantilla, el personal tècnic i de suport corresponent, que tinga les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social dels treballadors amb diversitat funcional o discapacitat requerisquen.

  4. Si, en el moment de presentar la sol·licitud, ja es coneguera la plantilla que es contractarà, s'haurà d'adjuntar: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, currículum del personal directiu, en cas que siguen coneguts, i/o currículum del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.

  5. Referència detallada de la ubicació del centre o els centres de treball, en què es concreten els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i se n'acredite la titularitat legal.

  6. Escriptures de constitució i/o estatuts, inscrits en el registre corresponent.
  En defecte d'això, certificat de reserva de denominació expedida pel Registre Mercantil Central, així com esborrany dels corresponents estatuts en què consten, entre altres dades, les següents: persones sòcies de l'entitat, capital social, objecte social que ha d'incloure, a més de les activitats econòmiques que s'exerciran, la gestió d'aquestes a través d'un centre especial d'ocupació i el domicili social.

  7. Consentiment exprés de l'entitat sol·licitant a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, directament o a través del seu representant legal, per a la cessió a tercers de les dades facilitades, amb la finalitat de verificar la viabilitat del projecte.

  8. Compromís d'aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable.

  9. Declaració responsable, en el cas que el sol·licitant o promotor siga una persona jurídica, sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  10. Compromís d'elaborar un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a fer-ho.


  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
  Per a la qualificació i inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana d'un centre de treball pertanyent a un CEO qualificat i inscrit en el registre administratiu d'una altra Comunitat Autònoma.

  Les sol·licituds han d'acompanyar-se de la documentació següent, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics:

  1. Escriptures de constitució de l'entitat, així com modificacions posteriors, si escau, referides a ampliacions de capital, venda de participacions, modificacions objecte social, etc.

  2. Escriptures de poder.

  3. Pla d'empresa justificatiu de la viabilitat del projecte.

  4. Si, en el moment de presentar la sol·licitud, ja es coneguera la plantilla que es contractarà, s'haurà d'adjuntar: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, currículum del personal directiu, en cas que siguen coneguts, i/o currículum del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.

  5. Referència detallada de la ubicació del centre o els centres de treball, en què es concreten els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i se n'acredite la titularitat legal.

  6. Certificat de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent que acredite la qualificació i el registre de l'entitat com a CEO, en vigor i en què consten les activitats concretes per a les quals el CEO està qualificat, si escau.

  7. Comptes anuals de l'entitat inscrits en el Registre Mercantil dels 3 últims exercicis.

  8. Memòria de les actuacions d'ajust personal i social dutes a terme durant l'últim exercici en tots els centres de treball.

  9. Adequació del pla d'empresa al centre o els centres de treball de la Comunitat Valenciana.

  10. Consentiment exprés de la sol·licitant a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, directament o a través del seu representant legal, per a la cessió a tercers de les dades facilitades, amb la finalitat d'estudiar la viabilitat del projecte.

  11. Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, per a la qual cosa es contracte, en plantilla, el personal tècnic i de suport corresponent, que tinga les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social dels treballadors amb diversitat funcional o discapacitat requerisquen.

  12. Compromís d'aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable.

  13. Pla d'igualtat, degudament visat, o declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  Per a la inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana del canvi de titularitat d'un CEO ja qualificat.

  Les sol·licituds han d'acompanyar-se de la documentació següent, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics:

  1. Escriptures de compravenda de participacions socials.

  2. Acreditació de la personalitat jurídica de qui haja realitzat la compra. En cas de persones jurídiques, s'han de presentar-se, a més, les escriptures de constitució d'aquesta, degudament actualitzades, en què conste el capital social, la titularitat de les participacions socials i l'objecte d'aquesta.

  3. Escriptures de modificació de les escriptures de constitució i estatuts del CEO, si escau, així com escriptures acreditatives de la representació legal.

  4. Memòria explicativa del projecte empresarial.

  5. Declaració responsable de la nova representació legal del CEO acreditatiu de la intenció de la nova persona titular de continuar amb el compliment dels requisits tinguts en compte per a la qualificació de l'entitat com a centre especial d'ocupació i, molt especialment, amb el compliment de la prestació de serveis d'ajust personal i social mitjançant l'atenció individualitzada que requerisquen les treballadores i els treballadors del CEO.

  Impresos associats

  QUALIFICACIÓ, INSCRIPCIÓ I AMPLIACIÓ D'UN CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

  DADES ECONÒMIQUES

  INFORME SERVEF

  COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE CEO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  CANVI TITULARITAT CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.