Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - REGISTRE D'OPERADORS PROFESSIONALS DE VEGETALS (ROPVEGT)

  Objecte del tràmit

  Inscriure els productors i comerciants de llavors i plantes de viver en el registre, així com aquells que requereixen el passaport fitosanitari per a la comercialització del material vegetal en la UE, i tramitar l'ampliació d'activitat, canvi de nom, canvi de seu social i baixa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció i comercialització de llavors i plantes de viver.

  Requeriments

  Disposar de condicions òptimes les instal·lacions per a la producció i comercialització.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Model 046-9791 - Taxa per serveis relatius a la producció agrícola
  Article 3.10 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat de Taxes.

  Apartat 1. Inspecció de vivers i llavors
  1.1 Inscripció en el Registre d'Operadors Professionals de Vegetals com a productor de llavors i plantes de viver (ROPVEG): 180,00 euros
  1.2 Inscripció en el Registro d'Operadors Professionals de Vegetals com a comerciant de llavors i plantes de viver (ROPVEG): 12,50 euros
  1.3 Canvi de denominació en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals o en el Registre de productors de llavors i plantes de viver: 20,00 euros
  1.4 Expedició, a instància de part, de certificats relacionats amb els productors de llavors i plantes de viver: 45,00 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9791

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha haguera subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres que s'indica a continuació.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2694

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud
  - Justificant del pagament de taxes.
  - DNI del sol·licitant, en cas de no autoritzar.
  - CIF del sol·licitant.
  - DNI del representant, si és el cas.
  - Resguard d'haver pagat la taxa corresponent#.
  - Escriptura de la construcció de la societat.
  - Pla de situació de les parcel·les i instal·lacions
  - Memòria explicativa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PRODUCTORS DE LLAVORS I PLANTES DE VIVER I TRÀMITS RELACIONATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud d'inscripció i documentació requerida.
  - Inspecció si el cas ho requereix.
  - Notificació de la inscripció en el registre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2694

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc2694.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va això meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  Els inscrits han de realitzar anualment una declaració anual de producció.

  Les modificacions en les dades subministrades hauran d'actualitzar-se en el moment en què es produïsquen.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 3767/1972, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general sobre producció de llavors i plantes de viver (BOE núm. 37, de 12/02/1973).
  - Ordre de 23 de maig de 1986 per la qual s'aprova el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver (BOE núm. 135, de 06/06/1986).
  - Llei 30/2006, de llavors i plantes de viver i recursos fitogenètics (BOE núm. 178, de 27/07/2006).
  - Reial decret 1891/2008, pel qual s'aprova el Reglament per a l'autorització i el registre dels productors de llavors i plantes de viver i la seua inclusió en el Registre nacional de productors (BOE núm. 294, de 06/12/2008).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.