Registre d'operadors professionals de vegetals i tràmits relacionats

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211129
|
Codi GVA: 2694
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Inscriure els operadors professionals que realitzen l'activitat de productor i comerciant de llavors i plantes de viver d'acord amb la Llei 30/2006 i la seua normativa derivada, així com els que introduïxen o traslladen pel territori de la Unió Europea vegetals, productes vegetals o altres objectes per als quals requerixen passaport fitosanitari en compliment del Reglament (UE) 2016/2031.

A més de la inscripció en el registre, el tràmit servix per a l'ampliació d'activitat, el canvi de titularitat, el canvi de seu social i la baixa.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació/AportacióTermini obert
Observacions

Els operadors professionals, en qualitat de productor de material vegetal de reproducció, hauran de realitzar anualment una declaració anual de producció segons el grup vegetal al qual pertanyen.

Les modificacions en les dades subministrades hauran d'actualitzar-se en el moment en què es produïsquen.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció i comercialització de llavors i plantes de viver, empreses condicionadores de gra per a sembra, empreses de germinació de llavors, empreses de servei o altres entitats i importadors i exportadors de material vegetal a la Comunitat...

Saber més
Requisits

Disposar de condicions adequades segons la classe d'operador i de la mena de productor en funció de la seua tipologia segons s'indica en l'article 13 de l’RD 1054/2021, pel qual s'establixen i regulen el Registre d'operadors professionals de vegetals.

 

CATEGORIES

 

A) PRODUCTOR:

1) Mantenidor (MANT): produïx, per si mateix o per agrupació o conveni amb altres productors, MVR (material vegetal de reproducció) parental o de les categories inicial, base o prebase. Així mateix, poden produir MRV de la resta de categories.

2) Multiplicador (MULT) produïx:

- MVR de categoria certificada.

- MVR de categories estàndard, CAC o comercial.

- Material forestal de reproducció (MFR), llevat que només faça labors de recol·lecció o processament d'este.

- Mescles de conservació, llevat que només realitze labors de recol·lecció d'esta.

- Plançons hortícoles.

- MVR de varietats de conservació i varietats desenvolupades per al seu cultiu en condicions determinades.

- MVR de material heterogeni ecològic.

3) Recol·lector (RECOL): du a terme la labor de recol·lecció del material vegetal de reproducció forestal i de mescles de conservació sense arribar a fer tasques de multiplicació.

- Processador (PROCES): només fa labors de processament, tractament i envasament del material vegetal de reproducció.

- Sense categoria (SCAT): produïx MVR d'espècies sense reglament tècnic o amb reglament tècnic que no establix categories.

- Materials de reproducció d'altres espècies: tots els materials de reproducció d'espècies que no pertanguen a un altre grup.

 

 

B) COMERCIANT: du a terme l'activitat de comercialització de material vegetal de reproducció, importació, exportació i emmagatzematge o posada en el mercat. L'activitat de comerciant inclou la d'importador i exportador.

 

C) EMPRESES CONDICIONADORES DE GRA PER A SEMBRA: Empreses dedicades a les operacions de neteja, classificació, tractament o qualsevol altra necessària, amb la finalitat d'adequar-los per a la sembra.

 

D) EMPRESES DE SERVEI O ALTRES ENTITATS: entitats que requerisquen PF per a traslladar material de reproducció vegetativa i que no siguen productores o comerciants (centres d'investigació, universitats, etc.). També s'hi inclouen les empreses de tractament tèrmic de termoteràpia que no siguen productores, així com les empreses de servei de germinació de llavors.

 

GRUPS DE VEGETALS

(S'hi indica grup/gènere, espècies i productes)

 

1.A Fruiters de pinyol i llavor. / Prunus dulcis Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. Prunus domestica L., Prunus persica (L) Batsch, Prunus salicina Lindley, Malus Mill, Pyrus L. i Cydonia oblonga Mill i els seus patrons.

1. B Olivera. / Olea europea L.

1.C Cítrics. / Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. i els seus patrons.

1.D Subtropicals. / Musa i Persea.

1.E Fruites roges. / Fragaria L., Ribes L., Rubus L. i Vaccinium L.

1.F Altres fruiters amb reglament tècnic. / Actinidia Lindl, Castanea sativa Mill, Ceratonia siliqua L., Corylus avellana L., Diospyrus L., Ficus carica L., Juglans regia L., Pistacia vera L., Punica granatum L. i els seus patrons.

2. Altres fruiters sense reglament tècnic. / Espècies de fruiteres no reglamentades.

3. Vinya. / Vitis L.

4. Aromàtiques. / Totes les espècies aromàtiques.

5. Ornamentals i palmes. / Totes les espècies ornamentals.

6.A Forestals. / Totes les espècies d'ús forestal regulades en el reglament tècnic corresponent.

6.B Altres forestals sense reglament tècnic. / Totes les espècies d'ús forestal no incloses en el reglament tècnic.

7. Fongs cultivats. / Totes les espècies de fongs utilitzats en la producció mitjançant cultiu.

8. Hortícoles menys llavors. / Totes les espècies regulades en el Reglament tècnic de plançons d'hortícoles i espècies hortícoles no regulades.

9. Cereals, dacsa i sorgo. / Arròs, avena, ordi, ségol, blat, triticale, dacsa, sorgo, melca del Sudan i totes les altres espècies regulades en el reglament tècnic corresponent.

10. Oleaginoses i tèxtils. / Càrtam, colza, gira-sol, lli oleaginós, soja, cotó, cànem i lli tèxtil, i totes les altres espècies regulades en el reglament tècnic corresponent.

11. Ferratgeres i del prat. / Pésol (ferratger i proteaginós) i totes les altres espècies regulades en el reglament tècnic corresponent.

12. Creïlla de sembra. / Creïlla.

13. Llavor de remolatxa. / Remolatxa sucrera i remolatxa ferratgera.

14. Llavors hortícoles. / Pésol (hortícola) i totes les altres espècies incloses en el reglament tècnic corresponent.

15. Materials de reproducció d'altres espècies. / Tots els materials de reproducció d'espècies que no pertanguen a un altre grup.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud d'inscripció i documentació requerida. - Inspecció si el cas ho requerix. - Notificació de la inscripció en el registre.
Òrgans de tramitació
Es porta des del Servei de Sanitat Vegetal en la seu central de la Conselleria: Ciutat Administrativa 9 d'Octubre C/ Democràcia, 77, edifici B3, 2a Planta 46018-València Tel.: 961247270

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació estarà obert durant tot l'any.

Els operadors professionals amb obligació de registre sol·licitaran a l'autoritat competent de la comunitat autònoma on se situe la seua seu social el seu registre en el ROPVEG abans d'iniciar la seua activitat.

 

Documentació
- Imprés normalitzat de sol·licitud. - Justificant del pagament de taxes. - DNI / NIF del sol·licitant, en cas de no autoritzar. - Documents acreditatius de la representació, si és el cas. - Escriptura de constitució de la societat. - Croquis d'ubicació de les parcel·les i instal·lacions. -...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9791 - Taxa per serveis relatius a la producció agrícola.

Article 3.10 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

Apartat 1. Inspecció de vivers i llavors

1.1 Inscripció en el Registre d’operadors professionals de vegetals com a productor de llavors i plantes de viver (ROPVEG): 183,42 euros.

1.2 Inscripció en el Registre d’operadors professionals de vegetals com a comerciant de llavors i plantes de viver (ROPVEG): 12,74 euros.

1.3 Canvi de denominació en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals o en el Registre de productors de llavors i plantes de viver: 20,38 euros.

 

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, als registres que s’indiquen a continuació.

 

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb estes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s’ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l’interessat perquè ho esmene a través de la presentació en forma electrònica. A estos efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s’haja fet l’esmena.

 

Saber més

On dirigir-se

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert

15 dies hàbils.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més
Presencial
a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. ...
Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre el procediment serà de tres mesos. En el cas que no es resolga expressament, el procediment s'estimarà per silenci administratiu positiu.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Per a la resolució dictada expressament inadmetent el tràmit, esta no esgotarà la via administrativa i podrà interposar-se recurs d'alçada en el terme d'un mes davant el Secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de conformitat amb l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,...

Saber més