Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre del Document de Voluntats Anticipades (testament vital).

  Objecte del tràmit

  - El Document de Voluntats Anticipades és el document per mitjà del qual es manifesten les instruccions que, sobre les actuacions mèdiques, s'han de tindre en compte quan la persona que el subscriu es trobe en una situació en què les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.

  - En la Declaració de Voluntats Anticipades, la persona interessada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En este cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades hauran de reunir els requisits següents:

  Requeriments

  Ser major d'edat o menor emancipada, tindre capacitat legal suficient i estar interessada a manifestar lliurement les instruccions mencionades anteriorment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT DE TESTIMONIS hauran de dirigir-se, en horari de dilluns a divendres (no festius) de 9 a 14.00 hores, als següents punts de registre autoritzats:

  VALÈNCIA:
  - Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província.
  - Direcció Territorial de Sanitat: Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008 València.
  - Conselleria de Sanitat, Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient: c/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010 València.

  CASTELLÓ:
  - Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província.
  - Direcció Territorial de Sanitat: plaça Hort dels Corders, 12. 12001 Castelló de la Plana.

  ALACANT:
  - Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província.
  - Direcció Territorial de Sanitat: c/ Girona, 26. 03001 Alacant.

  NOTA: Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT DE NOTARI, podrà ser el notari el que procedisca a la inscripció del document o, si és el cas, l'interessat acudir personalment a qualsevol dels punts de registre autoritzats assenyalats anteriorment.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT DE TESTIMONIS s'haurà d'acompanyar la documentació següent:
  - Sol·licitud d'inscripció de l'atorgament del document de voluntats anticipades, segons el model que figura en l'annex I de l'Orde de 25 de febrer de 2005.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol document oficial que acredite la identitat de la persona atorgant.
  - Fotocòpia dels documents nacionals d'identitat, els passaports o qualsevol document oficial que acredite la identitat dels testimonis.
  - L'atorgant haurà de presentar una declaració, en la qual assegure que no està lligat per raó de matrimoni, parella de fet, per raó de parentiu fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, o per raó de relació patrimonial amb almenys dos dels testimonis, tal com establix el Decret 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, segons el model que figura en l'annex II de l'Orde de 25 de febrer de 2005.
  En el cas que haja designat un representant, document que acredite la dita representació, juntament amb la fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document oficial que acredite la identitat del representant.

  2.- Si el document de voluntats anticipades és formalitza DAVANT DE NOTARI i no ha sigut inscrit per este, l'atorgant podrà fer-ho en qualsevol dels punts de registre autoritzats, aportant la documentació següent:
  - Sol·licitud d'inscripció de l'atorgament del document de voluntats anticipades, segons el model que figura en l'annex I de l'Orde de 25 de febrer de 2005.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol document oficial que acredite la identitat de la persona atorgant.
  - Còpia autèntica de l'escriptura de poder atorgat pel notari a este efecte.

  Impresos associats

  DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ D'UN DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació del document de voluntats anticipades i documentació requerida.

  - El personal encarregat del registre comprovarà que es reunixen els requisits previstos en el Decret 168/2004, de 10 de setembre, relatius a majoria d'edat, capacitat d'obrar i autenticitat de les firmes, realitzant-se per mitjà de la comprovació dels documents nacionals d'identitat, passaports o documents oficials que acrediten la identitat. En el cas que el document de voluntats anticipades s'haja formalitzat davant de notari, serà este el que acredite l'autenticitat de la firma amb el seu testimoni.

  - El personal encarregat del registre, una vegada inscrit en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana el document de voluntats anticipades, entregarà a l'interessat una còpia de la sol·licitud presentada junt amb una còpia del document.

  - En cada punt de registre autoritzat s'arxivarà i custodiarà l'original del document registrat.

  - En tot moment es garantirà la confidencialitat de les dades registrats, de conformitat amb el que establix la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  Inici
 • Informació complementària

  * PUNTS DE CONSULTA
  - S'establiran punts de consulta del registre de voluntats anticipades, almenys en cada Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) i en les Unitats de Vigilància Intensiva de la xarxa hospitalària del sistema sanitari públic valencià.
  - Cada punt de consulta comptarà amb un nombre d'usuaris autoritzats suficients per a poder prestar el servici durant tot el seu horari d'obertura al públic.
  - En els centres sanitaris privats es podran establir punts de consulta en aquelles unitats que siguen autoritzades per la Conselleria de Sanitat a través de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient.
  - Els metges responsables de l'assistència sanitària de l'interessat accediran telemàticament al registre de documents de voluntats anticipades per mitjà del corresponent certificat reconegut expedit per ACCV, o per qualsevol prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana hi haja establit l'oportú conveni de reconeixement.
  - En tot moment el personal sanitari que per raó del seu lloc conega el contingut del document de voluntats anticipades estarà subjecte al deure de guardar secret, conforme establix la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.

  * REPRESENTACIÓ
  1. L'atorgant pot designar, en el mateix document o en un altre, a un representant perquè siga interlocutor vàlid davant del metge responsable o l'equip sanitari i facultar-lo per a interpretar les seues declaracions i instruccions quan no puga expressar la seua voluntat per si mateix, i podrà, així mateix, substituir la seua voluntat.
  2. Podrà ser representant qualsevol persona major d'edat, que no haja sigut incapacitada legalment, amb l'excepció de les persones següents:
  - El notari que autoritze el document
  - El funcionari o empleat públic encarregat del Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana.
  - Els testimonis davant els quals es formalitze el document.
  - El personal sanitari que ha d'aplicar les voluntats anticipades.
  - En l'àmbit de la sanitat privada, el personal amb relació contractual, de servici o anàloga, amb l'entitat privada d'assegurança mèdica.

  * PROTECCIÓ DE DADES
  De conformitat amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals dels sol·licitants arreplegats a causa de la present orde seran inclosos en un fitxer automatitzat titularitat de la Conselleria de Sanitat, Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient, amb domicili en el carrer Misser Mascó, 31 46010 València (Espanya) i la finalitat del qual consistix en l'arreplega de dades per a l'atorgament, la modificació, substitució o revocació dels documents de voluntats anticipades dels ciutadans.

  * CUSTÒDIA DE DOCUMENTS
  El Registre Centralitzat de Documents de Voluntats Anticipades haurà de custodiar els documents inscrits fins passats cinc anys de la defunció de l'atorgant. Transcorregut tal termini, es procedirà a la seua destrucció.

  * EFICÀCIA DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES
  - Mentres la persona atorgant conserve la seua capacitat, la seua llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seua voluntat preval sobre les instruccions contingudes en el document de voluntats anticipades davant de qualsevol actuació clínica.
  - Quan siga necessari, el metge responsable de l'assistència de la persona podrà consultar el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana i obtenir, si hi ha el document de voluntats anticipades, una còpia impresa d'este, que haurà d'incorporar-se a la història clínica del pacient.
  - El document de voluntats anticipades produirà plens efectes per si mateix i haurà de ser respectat pels servicis sanitaris i per totes les persones que tinguen alguna relació amb el seu l'autor. En el cas que en el compliment del document de voluntats anticipades sorgira l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència sanitària posarà els recursos suficients per a atendre la voluntat anticipada del pacient en els supòsits admesos per l'ordenament jurídic.
  - No podran tindre's en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte hi ha previst en el moment d'emetre-les. En estos casos, quedarà constància raonada d'això en la història clínica del pacient.

  * SUBSTITUCIÓ, MODIFICACIÓ I REVOCACIÓ
  - L'atorgant podrà substituir per un altre el document de voluntats anticipades o modificar-lo, sempre que en el moment de fer-lo tinga la capacitat legal suficient i declare la seua voluntat lliurement. La substitució o modificació es formalitzarà d'acord amb els requisits que es van exigir per al seu primer atorgament, deixar constància per escrit o indubtablement, i poder anul·lar, totalment o parcialment, qualsevol document de voluntats anticipades anterior.
  - Complint els mateixos requisits, l'atorgant podrà revocar qualsevol document de voluntats anticipades anterior deixant constància per escrit o indubtablement.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el document de voluntats anticipades i es crea el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4846, de 21/09/04).
  - Orde de 25 de febrer de 2005, de la Conselleria de Sanitat, de desplegament del Decret 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el document de voluntats anticipades i es crea el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades (DOGV núm. 4966, de 15/03/05).
  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).

  Llista de normativa

  - Vegeu Decret 168/2004, de 10 de setembre.

  - Vegeu Orde de 25 de febrer de 2005.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.