Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Inscripció en el Registre del Document de Voluntats Anticipades (testament vital).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre del Document de Voluntats Anticipades (testament vital).

  Objecte del tràmit

  - El Document de Voluntats Anticipades és el document per mitjà del qual es manifesten les instruccions que, sobre les actuacions mèdiques, s'han de tindre en compte quan la persona que el subscriu es trobe en una situació en què les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.

  - En la Declaració de Voluntats Anticipades, la persona interessada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En este cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades hauran de reunir els requisits següents:

  Requeriments

  Ser major d'edat o menor emancipada, tindre capacitat legal suficient i estar interessada a manifestar lliurement les instruccions mencionades anteriorment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT DE TESTIMONIS hauran de dirigir-se, en horari de dilluns a divendres (no festius) de 9 a 14.00 hores, als següents punts de registre autoritzats:

  VALÈNCIA:
  - Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província.
  - Direcció Territorial de Sanitat: Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008 València.
  - Conselleria de Sanitat, Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient: c/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010 València.

  CASTELLÓ:
  - Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província.
  - Direcció Territorial de Sanitat: plaça Hort dels Corders, 12. 12001 Castelló de la Plana.

  ALACANT:
  - Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província.
  - Direcció Territorial de Sanitat: c/ Girona, 26. 03001 Alacant.

  NOTA: Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT DE NOTARI, podrà ser el notari el que procedisca a la inscripció del document o, si és el cas, l'interessat acudir personalment a qualsevol dels punts de registre autoritzats assenyalats anteriorment.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT DE TESTIMONIS s'haurà d'acompanyar la documentació següent:
  - Sol·licitud d'inscripció de l'atorgament del document de voluntats anticipades, segons el model que figura en l'annex I de l'Orde de 25 de febrer de 2005.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol document oficial que acredite la identitat de la persona atorgant.
  - Fotocòpia dels documents nacionals d'identitat, els passaports o qualsevol document oficial que acredite la identitat dels tres testimonis.
  - L'atorgant haurà de presentar una declaració, en la qual assegure que no està lligat per raó de matrimoni, parella de fet, per raó de parentiu fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, o per raó de relació patrimonial amb almenys dos dels testimonis, tal com establix el Decret 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, segons el model que figura en l'annex II de l'Orde de 25 de febrer de 2005.
  En el cas que haja designat un representant, document que acredite la dita representació, juntament amb la fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document oficial que acredite la identitat del representant.

  2.- Si el document de voluntats anticipades és formalitza DAVANT DE NOTARI i no ha sigut inscrit per este, l'atorgant podrà fer-ho en qualsevol dels punts de registre autoritzats, aportant la documentació següent:
  - Sol·licitud d'inscripció de l'atorgament del document de voluntats anticipades, segons el model que figura en l'annex I de l'Orde de 25 de febrer de 2005.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol document oficial que acredite la identitat de la persona atorgant.
  - Còpia autèntica de l'escriptura de poder atorgat pel notari a este efecte.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE L'ATORGAMENT D'UN DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

  REVOCACIÓ DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE LA REVOCACIÓ D'UN DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

  DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (MODEL PROPOSAT PER LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA)

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ D'UN DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.