• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes al foment de l'ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d'investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal (AVL).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes al foment de l'ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d'investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal (AVL).

  Objecte del tràmit

  Convocar un concurs públic per a la concessió d'ajudes destinades a facilitar la impressió i distribució de revistes d'investigació, i revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, en paper, escrites en valencià; i a sufragar els gastos de personal corresponents a periodistes, locutors i col·laboradors per part d'emissores locals de ràdio que emeten en valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les persones físiques o jurídiques que no tinguen naturalesa privada mercantil, que editen en paper revistes d'investigació escrites en valencià, revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, o que emeten en valencià per ràdio, d'acord amb les característiques que s'especifiquen en la convocatòria.

  No es podrà sol·licitar ajuda per a una mateixa publicació simultàniament pels apartats de revistes d'investigació i de publicacions escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal.

  Requeriments

  - Per a les revistes d'investigació:
  1. Respectar la normativa lingüística oficial.
  2. Tindre la residència fiscal en el territori de la Comunitat Valenciana.
  3. Estar inscrites en el depòsit legal.
  4. Tindre una extensió mínima de 60 pàgines.
  5. Editar en paper un mínim de 100 exemplars i haver declarat en la sol·licitud inequívocament el nombre d'exemplars de cada número de la publicació. La falta de precisió en el nombre dels exemplars que es preveu publicar en cada número suposa l'exclusió del procediment.
  6. Estar redactat en valencià almenys el 60 % del contingut de la publicació, si la revista es publica en un municipi de predomini lingüístic castellà el percentatge es reduïx al 30%, excloses les insercions publicitàries. No se subvencionaran les publicacions amb doble versió en valencià i un altre idioma, encara que seran admesos els extractes del contingut.
  7. Publicar com a mínim un número dins de l'exercici 2019.
  8. Ser una revista d'investigació.
  9. No tindre naturalesa privada mercantil.

  - Per a les revistes escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal:
  1. Respectar la normativa lingüística oficial.
  2. Tindre la residència fiscal en el territori de la Comunitat Valenciana.
  3. Estar inscrites en el depòsit legal.
  4. Tindre una extensió mínima de 12 pàgines.
  5. Editar en paper un mínim de 100 exemplars i haver declarat en la sol·licitud inequívocament el nombre d'exemplars de cada número de la publicació. La falta de precisió en el nombre dels exemplars que es preveu publicar en cada número suposa l'exclusió del procediment.
  6. Estar redactat en valencià almenys el 60 % del contingut de la publicació,si la revista es publica en un municipi de predomini lingüístic castellà el percentatge es reduïx al 30%, excloses les insercions publicitàries. No se subvencionaran les publicacions amb doble versió en valencià i un altre idioma, encara que seran admesos els extractes del contingut.
  7. Publicar com a mínim dos números en l'exercici 2019. A estos efectes, serà necessari que cada número estiga singularitzat i es publique independentment. Es considerarà que la data que apareix en la portada de cada número és la data real de la seua publicació. En el model de sol·licitud hauran de declarar-se inequívocament els números de la publicació que es preveu realitzar durant el 2019. La falta de declaració o la imprecisió sobre els números que es preveuen publicar suposa l'exclusió del procediment.
  8. Ser publicacions periòdiques de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal.
  9. No tindre naturalesa privada mercantil.

  - Per a les emissores de ràdio:
  1. Respectar la normativa lingüística oficial.
  2. Estar en possessió de l'adjudicació de freqüència per part de la Generalitat.
  3. Ser una emissora local de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
  4. Emetre en valencià almenys un 75 % de la programació, excloses les falques publicitàries.
  5. No tindre naturalesa privada mercantil.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import màxim de l'ajuda econòmica no podrà ser superior a 2.000,00 euros per beneficiari en cada una de les modalitats.


  PAGAMENT
  1. Els beneficiaris de les ajudes hauran de presentar abans del 21 de gener de 2020 la documentació justificativa que s'indica en l'article 9 de la convocatòria.
  2. Si abans del 21 de gener de 2020 no aporten la documentació justificativa, s'entendrà que el beneficiari renúncia a la subvenció concedida.
  3. També hauran d'aportar la fitxa de manteniment de tercers, llevat que l'hagen aportat a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua anteriorment. Si no l'han aportada, hauran de sol·licitar-la al Departament de Gestió Econòmica de la institució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 de febrer de 2019 (inclòs).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i es presentaran en el model normalitzat (que figura en els annexos II, III i IV) en el registre de l'Acadèmia, ubicat en el monestir de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la Constitució, 284 (CP 46019), de València, o es tramitaran per qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL)
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874023

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'acompanyaran amb els documents que s'indiquen a continuació:

  1.Revistes d'investigació:
  a) El primer i l'últim número de la publicació editats l'any 2018 (llevat que siga una publicació de nova creació o que haja sigut subvencionada per l'AVL en el 2018).
  b) Les factures acreditatives dels gastos d'impressió o distribució de les publicacions de l'any 2018, on conste el nombre d'exemplars (llevat que siga una publicació de nova creació o que haja sigut subvencionada per l'AVL en el 2018).
  c) La memòria econòmica on figuren els gastos de la publicació i els ingressos que es preveuen. Cal especificar, si és el cas, les ajudes d'altres institucions públiques o privades. L'import de la subvenció no podrà ser, en cap cas, una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada (art. 19.3 de Llei General de Subvencions).
  d) Una còpia del CIF.
  e) Una declaració responsable del sol·licitant d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i en les cotitzacions a la Seguretat Social.

  2. Revistes escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal:
  a) El primer i l'últim número de la publicació editats l'any 2018 (llevat que siga una publicació de nova creació o que haja sigut subvencionada per l'AVL en el 2018).
  b) Les factures acreditatives dels gastos d'impressió o distribució de les publicacions de l'any 2018, on conste el nombre d'exemplars (llevat que siga una publicació de nova creació o que haja sigut subvencionada per l'AVL en el 2018.
  c) La memòria econòmica on figuren els gastos de la publicació i els ingressos que es preveuen. Cal especificar, si és el cas, les ajudes d'altres institucions públiques o privades. L'import de la subvenció no pot ser, en cap cas, una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada (art. 19.3 de Llei General de Subvencions).
  d) Una còpia del CIF.
  e) Una declaració responsable del sol·licitant d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i en les cotitzacions a la Seguretat Social.

  3. Per a les emissores de ràdio:
  a) Una declaració responsable de la direcció de l'emissora on conste que el 75 % de la programació té el valencià com a llengua vehicular.
  b) Un certificat de la direcció de l'emissora amb la graella de programació setmanal on s'especifiquen les hores totals d'emissió setmanal i les hores d'emissió en valencià, i d'estes últimes, quantes corresponen a radiofórmula.
  c) Un CD que continga una selecció dels programes emesos en el 2018.
  d) La memòria econòmica on figuren els gastos d'emissió i els ingressos que es preveuen. Cal especificar, si és el cas, les ajudes d'altres institucions públiques o privades. L'import de la subvenció no podrà ser, en cap cas, una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada (art. 19.3 de Llei General de Subvencions).
  e) Una còpia del CIF.
  f) Una declaració responsable del sol·licitant d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i en les cotitzacions a la Seguretat Social.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA MODALITAT DE REVISTES D'INVESTIGACIÓ

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA MODALITAT DE REVISTES ESCRITES

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA MODALITAT D'EMISSORES LOCALS DE RÀDIO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'AVL podrà demanar al sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades complementàries que considere necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2. Les ajudes es concediran per acord de la Junta de Govern, a proposta del Comité Avaluador.

  3. La Junta de Govern, a proposta del Comité Avaluador, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, l'adjudicació de les ajudes convocades, i es reserva la facultat d'interpretar el contingut d'esta convocatòria als efectes de l'adjudicació d'ajudes.

  4. L'acord de concessió de les ajudes es dictarà i notificarà en el termini de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació, en el Diari Oficial de la generalitat Valenciana, de la resolució de la Presidència de l'AVL, per la qual es convoquen estes ajudes. Vençut este termini sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, els interessats podran considerar desestimades les seues pretensions per silenci administratiu.

  5. L'acord d'adjudicació serà notificat sense perjuí, si és el cas, de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  * CONCEPTES SUSCEPTIBLES D'AJUDA
  a) Revistes d'investigació. Les ajudes es destinaran a abonar els gastos d'impremta o de distribució de les publicacions d'investigació, escrites en valencià (exclosa la publicitat) almenys en un 60 %. Si la revista es publica en un municipi de predomini lingüístic castellà el percentatge es reduïx al 30%
  b) Revistes escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. Les ajudes es destinaran a abonar els gastos d'impremta o de distribució de les publicacions de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, escrites en valencià (exclosa la publicitat) almenys en un 60 %.Si la revista es publica en un municipi de predomini lingüístic castellà el percentatge es reduïx al 30%
  c) Emissores locals de ràdio. Les ajudes es destinaran a retribuir als periodistes, locutors i col·laboradors que estiguen contractats per les emissores que emeten en valencià almenys un 75 % de la programació.

  Criteris de valoració

  - Per a les revistes d'investigació
  a) L'ús del valencià. Es tindrà en compte tant el percentatge d'ús del valencià com el nombre de pàgines.
  b) Impacte. Es valorarà tant la periodicitat com el nombre d'exemplars editats.
  c) L'ús del valencià en els escrits i en la documentació utilitzada per a la sol·licitud de les subvencions, en el cas dels sol·licitants amb domicili a la Comunitat Valenciana.

  - Per a les revistes escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal
  a) L'ús del valencià. Es tindrà en compte tant el percentatge d'ús del valencià com el nombre de pàgines.
  b) Impacte. Es valorarà tant la periodicitat com el nombre d'exemplars editats.
  c) L'ús del valencià en els escrits i en la documentació utilitzada per a la sol·licitud de les subvencions, en el cas dels sol·licitants amb domicili a la Comunitat Valenciana.

  - Per a les emissores de ràdio:
  a) L'ús del valencià. Es tindrà en compte tant el percentatge d'ús del valencià com el nombre d'hores d'emissió.
  b) Impacte. Es valorarà la població de l'àmbit territorial de l'emissora.
  c) Les franges horàries que ocupe la programació, així com l'horari dels programes de contingut (informatius, entrevistes, debats, culturals, etc.) sobre els de radiofórmula.
  d) Les titulacions oficials de valencià del personal.
  e) L'ús del valencià en els escrits i en la documentació utilitzada per a la sol·licitud de les subvencions, en el cas dels sol·licitants amb domicili a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 26 de desembre del 2018, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de 21 de desembre del 2018, del Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l'ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d'investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal (DOGV núm. 8473 de 28.01.2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 26 de desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.