Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

Codi SIA: 210582
Codi GUC: 274
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-03-2023
03-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La finalitat d'aquestes subvencions és facilitar l'accés a la universitat als alumnes universitaris, beneficiaris últims d'aquesta subvenció, que residisquen en poblacions diferents dels centres universitaris on cursen els seus estudis, quan concórreguen els requisits que estableix la convocatòria.

Observacions

El termini per a presentar la documentació justificativa finalitza el 30 de juny de 2023 i es realitzarà, una vegada publicada la resolució de concessió de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica davant la Direcció General competent en matèria d'Universitats a través del procediment "Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital" (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp)

Requisits

1. La distància entre la població o les poblacions des de les quals es preste el servei de transport i el campus universitari de destinació de cada ruta no serà inferior a 20 km ni superior a 90 km. 2. El temps de duració del trajecte no serà superior a 90 minuts. 3. El servei de transport s'ha de prestar en la totalitat dels períodes lectius del curs acadèmic 2021-2022 i els horaris s'han d'ajustar als de la jornada lectiva. 4. El punt de destinació i el d'origen del retorn serà el mateix campus universitari de les universitats públiques valencianes, de conformitat amb el que preveu l'article quart, punt primer, d'aquesta resolució de convocatòria. 5. La prestació del servei es realitzarà a risc i perill de l'empresa que haja de realitzar el transport, i sempre complint el que disposa la normativa reguladora de l'activitat del transport per carretera. 6. En el supòsit d'empreses de transport públic regular permanent d'ús general, aquestes hauran d'aplicar un descompte als estudiants universitaris, que en cap cas podrà ser inferior al 25 % sobre les tarifes oficials, vigents durant el curs acadèmic 2021-2022, aprovades per la direcció general competent en matèria de transport, de la conselleria corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes subvencions: - els ajuntaments, - les associacions d'estudiants universitaris, - les cooperatives de consumidors i usuaris l'objecte dels quals siga el transport universitari i, subsidiàriament, i per a les rutes on no concórreguen algun d'aquests, - les empreses de transport públic regular permanent d'ús general. Queden excloses les empreses en crisis definides en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (DOUE C 249, de 31 de juliol de 2014).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV num. 9544 de 01.03.2023)

Documentació

1. NIF (número d'identificació fiscal) i estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant, si no consta en poder d'aquesta direcció general o han sigut modificats. 2. Memòria tipus, per a cada ruta sol·licitada, en la qual han de desenvolupar-se cada un dels apartats que preveu l'annex II de la present convocatòria. 3. Descripció detallada de cada ruta sol·licitada, ajustada al model que figura com a annex III d'aquesta convocatòria. 4. Descripció d'eixides i tornades de cada ruta sol·licitada, ajustada al model que figura com a annex IV d'aquesta convocatòria, amb indicació de l'hora de totes les eixides diàries des de les poblacions que componen la ruta cap al campus universitari de destinació, així com l'hora de tots els retorns diaris des del campus universitari cap a les poblacions de la ruta. Així mateix, en cada eixida i tornada s'ha d'indicar el nombre total d'alumnes que utilitza el servei de transport universitari. 5. Document de domiciliació bancària ajustat al model que figura en aquesta convocatòria, si no consta en poder de la direcció general competent en matèria d'universitats o ha sigut modificat el compte bancari en el qual es vol rebre la subvenció en cas de resultar entitat beneficiària. 6. Si l'entitat sol·licitant és un ajuntament, una associació d'estudiants universitaris o una cooperativa de consumidors i usuaris, l'objecte dels quals siga el transport de l'alumnat universitari, han de presentar, a més del que s'ha indicat en els apartats 1 a 5 anteriors, els documents següents: 1. Declaració jurada de no haver sol·licitat o obtingut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat, o bé, si és el cas, de les que haja sol·licitat o obtingut, amb indicació de l'entitat concedent i de la quantia, i amb l'especificació de si aquesta subvenció està sotmesa al règim de minimis segons l'annex V. 2. Declaracions responsables subscrites pel representant legal de l'empresa prestadora del servei de transport, a les quals es fa referència en els punts 1 i 2 de l'apartat 7, mitjançant l'annex VII. 3. D'acord amb la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres, modificada per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, i amb el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació de transports terrestres, modificat pel Reial decret 1225/2006, de 27 d'octubre, s'ha de presentar la documentació següent: a) Precontracte o contracte amb una empresa de transport públic regular permanent d'ús especial. b) Autorització administrativa especial, a favor de l'empresa, necessària per a la realització de transport públic regular permanent d'ús especial, expedida pels serveis territorials de la direcció general amb competències en matèria de transport de la conselleria corresponent, en la qual es detalle que cobrirà la totalitat del recorregut. En el supòsit de no disposar d'aquesta en el moment de sol·licitar la subvenció, s'ha d'adjuntar el document que acredite haver-la sol·licitada i, en tot cas, s'haurà de presentar amb anterioritat a la data en què es resolga la concessió de la subvenció. Si l'entitat sol·licitant és una associació d'estudiants universitaris o una cooperativa de consumidors i usuaris l'objecte dels quals siga el transport universitari, haurà de presentar, segons preveu l'article 16.2 de la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana, un certificat del secretari de l'associació o la cooperativa en què faça constar el nombre actualitzat d'associats i associades que efectivament utilitzen diàriament el servei de transport universitari. 7. Si l'entitat sol·licitant és una empresa de transport públic regular permanent d'ús general, ha de presentar, a més del que s'ha indicat en els apartats 1 a 5 anteriors, la documentació següent: 1. Declaració responsable, signada per la persona representant legal de l'empresa, sobre la percepció d'altres ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis concedides a empreses que presten serveis d'interés econòmic general (DOUE L 114, de 26.04.2012), o altres ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis, a fi de comprovar que no se superen els límits que estableix l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis o, si és el cas, declaració responsable de no haver rebut cap altra ajuda de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. 2. Declaració responsable, signada per la persona representant legal de l'empresa, sobre la percepció d'altres subvencions estatals concedides per a les mateixes despeses subvencionables durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, en establir l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 esmentat, i del fet que les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió, o, si és el cas, declaració responsable de no haver percebut cap altra d'aquestes ajudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. 3. Declaració responsable, signada per la persona representant legal de l'empresa, acreditativa del fet que l'empresa no està en crisi, en el sentit de les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (DOUE C 249/01, de 31.07.2014). Aquestes declaracions responsables s'han d'omplir mitjançant l'annex VI. 4. La concessió administrativa per a la prestació del servei en la qual s'incloguen totes les localitats de les rutes sol·licitades i els campus universitaris de destinació. 5. Si la concessió administrativa no inclou els campus universitaris de destinació de cada ruta sol·licitada, s'ha de presentar l'autorització de la direcció general competent en matèria de transport de canvi d'itinerari d'accés a aquests campus universitaris de destinació. 6. El quadre de tarifes vigents, per al curs acadèmic 2021-2022, per a les rutes sol·licitades aprovat per la Direcció General competent en matèria de Transport. 7. El quadre de tarifes aplicables al col·lectiu d'estudiants universitaris.

Presentació

Telemàtica
1. La tramitació i la presentació de la sol·licitud s';ha de fer únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a fer la tramitació electrònica, l';entitat sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat. Així mateix, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l';Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. 2. El punt d';accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l';adreça web https://sede.gva.es. L';accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l';enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=274 Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s';atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d';aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic <;transporteuniv@gva.es>;. Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, l';ha de signar el sol·licitant, per a la qual cosa ha d';usar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i enviar-la pel procediment telemàtic establit, de manera que es considerarà presentada amb caràcter general i s';obtindrà el resguard de la sol·licitud, que la persona sol·licitant haurà de conservar per a acreditar, en el cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits. No es tindran en compte les sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit., 1. La tramitació i la presentació de la sol·licitud s';ha de fer únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a fer la tramitació electrònica, l';entitat sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat. Així mateix, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l';Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. 2. El punt d';accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l';adreça web https://sede.gva.es. L';accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l';enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=274 Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s';atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d';aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic <;transporteuniv@gva.es>;. Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, l';ha de signar el sol·licitant, per a la qual cosa ha d';usar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i enviar-la pel procediment telemàtic establit, de manera que es considerarà presentada amb caràcter general i s';obtindrà el resguard de la sol·licitud, que la persona sol·licitant haurà de conservar per a acreditar, en el cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits. No es tindran en compte les sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit. 1. La tramitació i la presentació de la sol·licitud s';ha de fer únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a fer la tramitació electrònica, l';entitat sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat. Així mateix, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l';Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. 2. El punt d';accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l';adreça web https://sede.gva.es. L';accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l';enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=274 Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s';atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d';aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic <;transporteuniv@gva.es>;. Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, l';ha de signar el sol·licitant, per a la qual cosa ha d';usar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i enviar-la pel procediment telemàtic establit, de manera que es considerarà presentada amb caràcter general i s';obtindrà el resguard de la sol·licitud, que la persona sol·licitant haurà de conservar per a acreditar, en el cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits. No es tindran en compte les sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit., 1. La tramitació i la presentació de la sol·licitud s';ha de fer únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a fer la tramitació electrònica, l';entitat sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat. Així mateix, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l';Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. 2. El punt d';accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l';adreça web https://sede.gva.es. L';accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l';enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=274 Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s';atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut d';aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic <;transporteuniv@gva.es>;. Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, l';ha de signar el sol·licitant, per a la qual cosa ha d';usar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i enviar-la pel procediment telemàtic establit, de manera que es considerarà presentada amb caràcter general i s';obtindrà el resguard de la sol·licitud, que la persona sol·licitant haurà de conservar per a acreditar, en el cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits. No es tindran en compte les sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor del procediment serà la subdirecció general competent en matèria d'universitat, la qual realitzarà d'ofici totes les actuacions que considere necessàries per a determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'haja de dictar la resolució. Així mateix, serà l'esmentat òrgan instructor l'encarregat de l'avaluació de les sol·licituds, de conformitat amb el que estableixen les bases tretzena i catorzena. 2. Una vegada avaluades les sol·licituds, s'emetrà un informe, en el qual una comissió avaluadora concretarà el resultat de l'avaluació efectuada. 3. L'òrgan instructor, a la vista de l'informe de la comissió, formularà la proposta de concessió i emetrà un informe en el qual conste que, de la informació que té en el seu poder, es desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits per a accedir a les ajudes objecte de la present convocatòria. 4. Vista la proposta de concessió, la persona titular de la direcció general competent en matèria d'universitat, per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'universitats, acordarà la distribució entre les entitats sol·licitants de l'import global màxim destinat a finançar la present convocatòria i la concessió de les ajudes i la seua quantia, o, si és el cas, la denegarà. 5. El termini per a dictar resolució serà de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 6. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i també en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'universitats. La publicació substituirà la notificació individual i tindrà els mateixos efectes d'aquesta.

Criteris de valoració

Les ajudes es concediran a les sol·licituds que reunisquen els requisits indicats i la quantia de l'ajuda serà determinada proporcionalment en funció dels paràmetres «distància quilomètrica», «ponderació sobre distància» i «nombre d'estudiants» que els corresponguen a cada una de les parades realitzades en els diferents municipis que conformen la ruta. Vegeu «criteris de concessió» en l'apartat 5 de la resolució de convocatòria.

òrgans de tramitació

Subdirecció General d'Universitats

Obligacions

Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents: a) Fer l'activitat que fonamente la concessió de l'ajuda, en els termes que estableix la convocatòria i compromesos en la sol·licitud. b) Les empreses de transport han d'exposar clarament en tots els autobusos de les línies subvencionades i en tots els centres de venda de bitllets o bons la tarifa per als estudiants universitaris, i hi han de fer constar que està subvencionada per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. c) Comunicar a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital l'obtenció d'altres subvencions o ajudes concedides per a la mateixa finalitat. d) Així mateix, els beneficiaris queden sotmesos al que recullen els articles 47 i 47 bis del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Seran causes de reintegrament dels imports no satisfets les que preveu l'article 47.9 de l'esmentada Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. JUSTIFICACIÓ El termini per a presentar la documentació justificativa finalitza el 30 de setembre de 2020 i es farà, una vegada publicada la resolució de concessió de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica davant de la Direcció General d'Universitats a través del procediment "Aportació de documentació a un expedient de beques universitàries gestionades pel Servei de Gestió Economicopressupostària de les Universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20206), de la documentació següent: 1. Documentació justificativa que han de presentar totes les entitats beneficiàries: 1.1. Memòria explicativa subscrita pel representant legal de l'entitat beneficiària de les activitats realitzades en què es declare el grau de compliment de l'activitat subvencionada, així com que ha quedat complida l'activitat que ha motivat la concessió de la subvenció, amb l'expressió detallada de les dades sobre el servei prestat (rutes, alumnes transportats, descomptes realitzats, punts d'anada i tornada, etc.), per a la qual cosa cal omplir l'annex VII. Quan les activitats hagen sigut finançades amb aquesta subvenció i, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i aplicació de tals fons. 1.2. Declaració responsable de no estar incursos en cap procés de reintegrament de subvencions segons preveu l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ajustada al formulari que figura com a annex VIII d'aquesta convocatòria. 1.3. En el cas que l'entitat beneficiària haja presentat una denegació expressa sobre el consentiment perquè la Conselleria obtinga directament els corresponents certificats telemàtics, aquesta haurà de presentar els corresponents certificats que acrediten que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 1.4. Còpia de tota la publicitat que les empreses prestadores del servei de transport hagen elaborat per a donar a conéixer públicament que l'activitat que realitzen està subvencionada per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en compliment del que estableix l'apartat 12.8 d'aquesta convocatòria. 2. Documentació justificativa que han de presentar els ajuntaments, les associacions d'estudiants universitàries o cooperatives d'usuaris i consumidors l'objecte dels quals siga el transport universitari. A més de la documentació establida en l'apartat 13.1 han d'adjuntar: 2.1. Les factures expedides per l'empresa contractista pel servei de transport universitari de la totalitat del curs acadèmic al qual es refereix l'ordre de convocatòria; no serà necessari acreditar que aquestes han sigut efectivament pagades abans de finalitzar el termini de justificació. 2.2. En el cas que en la sol·licitud haja adjuntat el precontracte amb l'empresa prestadora del servei del transport, haurà d'annexar el contracte signat i vigent per al curs 2018-2019. 3. Documentació justificativa que han de presentar els ajuntaments: A més de la documentació que estableixen els apartats 13.1 i 13.2, els ajuntaments han d'acreditar que estan al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, segons estableix l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. 4. Documentació justificativa que han d'adjuntar les empreses de transport públic regular permanent d'ús general: A més de la documentació que estableix l'apartat 13.1, han d'adjuntar un informe de la delegació d'alumnes corresponent a la universitat de destinació, en què s'ha de fer constar el compliment efectiu de l'activitat subvencionada. Cal presentar també la memòria justificativa del cost incorregut per la realització de l'actuació subvencionada, amb el desglossament de cada una de les despeses contretes i els ingressos obtinguts, subscrita per la persona responsable de l'àrea econòmica de l'empresa, amb el vistiplau de la persona representant legal. L'entrega de l'import a favor de les entitats beneficiàries s'efectuarà després de l'oportuna comprovació per l'òrgan instructor, la Subdirecció General d'Universitats, de la documentació justificativa presentada. La no presentació de la documentació que s'indica dalt en el termini establit suposarà, prèvia audiència a l'interessat, la pèrdua del dret a percebre la totalitat de la subvenció, mitjançant el corresponent procediment. Així mateix, es podrà minorar l'import total de l'ajuda en la quantia que no haja sigut justificada segons el que estableix aquest apartat, atés el cost real de l'activitat i les altres subvencions que s'hagen concedit al beneficiari amb la mateixa finalitat.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Termini màxim

El termini per a dictar resolució serà de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds telemàtiques, sense perjudici de l'ampliació de terminis que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Direcció General d'Universitats

Esgota via administrativa