Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  La finalitat d'aquestes subvencions és facilitar l'accés a la universitat als alumnes universitaris, beneficiaris últims d'aquesta subvenció, que residisquen en poblacions diferents dels centres universitaris on cursen els seus estudis, quan concórreguen els requisits establits en la convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions els ajuntaments, les associacions d'estudiants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris l'objecte de les quals siga el transport universitari i, subsidiàriament, i per a aquelles rutes on no concórreguen algun d'aquests, les empreses de transport públic regular permanent d'ús general.


  Queden excloses les empreses en crisi definides en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (DOUE C 249, de 31 de juliol de 2014).

  Requeriments

  a) La distància entre el centre universitari i la població o poblacions des de les quals es preste el servei no serà inferior a 20 km ni superior a 90 km.
  b) El temps de duració del trajecte no serà superior a 90 minuts.
  c) El servei haurà de prestar-se en períodes lectius del curs acadèmic 2019-2020 i els horaris hauran d'ajustar-se als de la jornada lectiva.
  d) El punt de destinació i el d'origen del retorn serà el corresponent campus universitari.
  e) La prestació del servei es realitzarà a risc i ventura de l'empresa que haja de realitzar el transport, i sempre complint allò que disposa la normativa reguladora de l'activitat del transport.
  f) En el supòsit d'empreses de transport públic regular permanent d'ús general, aquestes hauran d'aplicar un descompte als estudiants universitaris, que en cap cas no podrà ser inferior al 25 % de la tarifa oficial aprovada per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'any 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 8813 18/05/2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.
  Per a realitzar la tramitació electrònica, l'entitat sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  Així mateix, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant representant autoritzat identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=274
  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.
  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic transporteuniv@gva.es.
  Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, l'haurà de signar el sol·licitant que emprarà qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i l'haurà d'enviar pel procediment telemàtic establit, es considerarà presentada amb caràcter general, obtenint el resguard de la sol·licitud que haurà de ser conservat pel sol·licitant per a acreditar, en cas que siga necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.
  No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=274

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud telemàtica s'hi hauran d'adjuntar els següents documents:
  1. NIF i estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant, si no consta en poder d'aquesta direcció general o han sigut modificats.
  2. Memòria tipus, per a cada ruta sol·licitada, en la qual han de desenvolupar-se cadascun dels apartats contemplats en l'annex II de la present convocatòria.
  3. Descripció detallada de cada ruta sol·licitada, ajustada al model que figura com a annex III d'aquesta convocatòria.
  4. Descripció d'eixides i retorns de cada ruta sol·licitada, ajustada al model que figura com a annex IV d'aquesta convocatòria, en el qual s'indicarà l'hora de totes les eixides diàries des de les poblacions que componen la ruta cap al campus universitari de destinació, així com l'hora de tots els retorns diaris des del campus universitari cap a les poblacions de la ruta. Així mateix, en cadascuna de les eixides i dels retorns, caldrà indicar el nombre d'alumnes que utilitzen el servei de transport universitari.
  5. Manteniment de tercers ajustat al model que figura en aquesta convocatòria, si no consta en poder d'aquesta direcció general o ha sigut modificat el compte bancari en què desitgen rebre la subvenció en cas de ser beneficiari.
  6. Si l'entitat sol·licitant és un ajuntament, una associació d'estudiants universitaris o una cooperativa de consumidors i usuaris, l'objecte dels quals siga el transport de l'alumnat universitari, presentaran, a més del que s'indica en els apartats 1 a 5:
  6.1. Declaració jurada de no haver sol·licitat o obtingut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat, o bé, si escau, de les que haja sol·licitat o obtingut, amb indicació de l'entitat concedent i de la quantia, especificant si aquesta subvenció està sotmesa al règim de minimis segons annex V.
  6.2. Declaracions responsables subscrites pel representant de l'empresa prestadora del servei de transport, a les quals fa referència l'apartat 7.
  6.3. D'acord amb la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres, modificada per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, i amb el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació de transports terrestres, modificat pel Reial decret 1225/2006, de 27 d'octubre, haurà d'annexar la següent documentació:
  a) Precontracte o contracte amb una empresa de transport públic regular permanent d'ús especial.
  b) Autorització administrativa especial, a favor de l'empresa, necessària per a la realització de transport públic regular permanent d'ús especial, expedida pels serveis territorials de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que cobrirà la totalitat del recorregut. En el supòsit que no es dispose d'aquesta en el moment de sol·licitar la subvenció, haurà d'adjuntar el document que acredite haver-la sol·licitada, i en tot cas haurà de presentar-la amb anterioritat a la concessió de la subvenció.
  Si l'entitat sol·licitant és una associació d'estudiants universitaris o una cooperativa de consumidors i usuaris l'objecte de les quals siga el transport universitari, haurà de presentar, segons preveu l'article 16 de la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana, un certificat del secretari de l'associació o cooperativa en què faça constar el nombre actualitzat de socis que efectivament utilitzen diàriament el servei de transport universitari.
  7. Si l'entitat sol·licitant és una empresa de transport públic regular permanent d'ús general, presentarà, a més del que s'indica en els apartats 1 a 5:
  7.1. Declaració responsable, signada per la persona representant legal de l'empresa, sobre la percepció d'altres ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, conformement al Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis concedides a empreses que presten serveis d'interés econòmic general (DOUE L 114 de 26.04.2012), o altres ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis, a fi de comprovar que no se superen els límits que estableix l'article 3.2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis o, si escau, declaració responsable de no haver rebut cap altra ajuda de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.
  7.2. Declaració responsable, signada per la persona representant legal de l'empresa, sobre la percepció d'altres subvencions estatals concedides per a les mateixes despeses subvencionables durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, per establir l'article 5.2 del mencionat reglament (CE) núm. 1407/2013 l'acumulació d'aquestes ajudes, si aquesta acumulació no excedeix la intensitat d'ajuda o l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió, o, si escau, declaració responsable de no haver percebut cap altra d'aquestes ajudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.
  7.3. Declaració responsable, signada per la persona representant legal de l'empresa, acreditativa que l'empresa no està en crisi, en el sentit de les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisis (DOUE C 249 de 31 de juliol de 2014).
  Aquestes declaracions responsables s'emplenaran mitjançant l'annex VI.
  7.4. La concessió administrativa per a la prestació del servei en la qual s'incloguen totes les localitats de les rutes sol·licitades i els campus universitaris de destinació.
  7.5. Si la concessió administrativa no inclou els campus universitaris de destinació de cada ruta sol·licitada, caldrà presentar una autorització de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de canvi d'itinerari d'accés a aquests campus universitaris de destinació.
  7.6. El quadre de tarifes per a les rutes sol·licitades aprovat per la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori referides a l'any 2018.
  7.7. El quadre de tarifes a aplicar als estudiants universitaris.

  Impresos associats

  [ANNEX II] MEMÒRIA TIPUS

  [ANNEX III] DESCRIPCIÓ DETALLADA DE RUTES

  [ANNEX IV] DESCRIPCIÓ EIXIDES I TORNADES PER RUTA

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUNTAMENT / ASSOCIACIÓ/COOP CONS I USU

  [ANNEX VI] DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX VII] MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

  [ANNEX VIII] DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A JUSTIFICACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor del procediment serà la subdirecció general competent en matèria de universitat, la qual realitzarà d'ofici totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s'haja de dictar la resolució. Així mateix, serà el mencionat òrgan instructor l'encarregat de l'avaluació de les sol·licituds, de conformitat amb el que establixen les bases tretzena i catorzena.

  2. Una vegada avaluades les sol·licituds s'emetrà un informe, en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada, per una comissió avaluadora.

  3. El òrgan instructor, a la vista de l'informe de la comissió formularà la proposta de concessió i emetrà un informe en què conste que, de la informació que es troba en el seu poder, es desprén que els beneficiaris complixen tots els requisits per a accedir a les ajudes objecte de la present convocatòria.

  4. Vista la proposta de concessió, de la persona titular de la direcció general competent en matèria de universitat, per delegació de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'universitats, acordarà la distribució entre les entitats sol·licitants de l'import global màxim destinat a finançar la present convocatòria i la concessió de les ajudes i la seua quantia, o si és el cas la denegarà.

  5. El termini per a dictar una resolució serà de sis mesos a comptar de l'endemà del de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  6. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i també en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'universitats. La publicació substituirà la notificació individual i tindrà els mateixos efectes d'aquesta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=274

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les ajudes es concediran a aquelles sol·licituds que reunisquen els requisits indicats i la quantia de l'ajuda serà determinada proporcionalment en funció dels paràmetres «distància quiilomètrica», «ponderació sobre distància» i «nombre d'estudiants» que els corresponguen a cada una de les parades realitzades en els diferents municipis que conformen la ruta.

  Vegeu «criteris de concessió» a l'apartat 5 de la resolució de convocatòria.

  Obligacions

  Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
  a) Realitzar l'activitat que fonamente la concessió de l'ajuda, en els termes establits en la convocatòria i compromesos en la sol·licitud.
  b) Les empreses de transport hauran d'exposar clarament en tots els autobusos de les línies subvencionades i en tots els centres de venda de bitllets o bons, la tarifa per als estudiants universitaris, fent-hi constar que està subvencionada per la Conselleria d'Innovació, Universidades, Ciencia i Societat Digital.
  c) Comunicar a la Conselleria d'Innovació, Universidades, Ciencia i Societat Digital l'obtenció d'altres subvencions o ajudes concedides per a la mateixa finalitat.
  d) Així mateix els beneficiaris queden sotmesos a allò que s'ha arreplegat en els articles 47 i 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Seran causa de reintegrament dels imports no satisfets, les previstes en l'article 47.9 de la mencionada Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  JUSTIFICACIÓ
  El termini per a presentar la documentació justificativa finalitza el 30 de setembre de 2020 i es realitzarà, una vegada publicada la resolució de concessió de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica davant la Direcció General d'Universitats a través del procediment "Aportació de documentació a un expedient de beques universitàries gestionades pel Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20206), de la següent documentació:

  1. Documentació justificativa a presentar per totes les entitats beneficiàries:
  1.1. Memòria explicativa subscrita pel representant legal de l'entitat beneficiària de les activitats realitzades on es declare el grau de compliment de l'activitat subvencionada, així com que ha quedat complida l'activitat que ha motivat la concessió de la subvenció, amb expressió detallada de les dades sobre el servei prestat (rutes, alumnes transportats, descomptes realitzats, punts d'anada i tornada, etc.) emplenant l'annex VII. Quan les activitats hagen sigut finançades, a més amb aquesta a subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se l'import, procedència i aplicació d'aquests fons.
  1.2. Declaració responsable de no estar incursos en procés de reintegrament de subvencions segons preveu l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ajustada al formulari que figura com a annex VIII d'aquesta convocatòria.
  1.3. En el cas que l'entitat beneficiària haja presentat denegació expressa sobre consentiment perquè la Conselleria obtinga directament els corresponents certificats telemàtics, aquesta haurà de presentar els corresponents certificats que acrediten que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  1.4. Còpia de tota la publicitat que les empreses prestadores del servei de transport hagen elaborat per a donar a conéixer públicament que l'activitat que realitzen està subvencionada per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digita, en compliment del que s'estableix en l'apartat 12.8 d'aquesta convocatòria.

  2. Documentació justificativa a presentar per ajuntaments, associacions d'estudiants universitaris o cooperatives d'usuaris i consumidors l'objecte dels quals siga el transport universitari.
  A més de la documentació establida en l'apartat 13. 1 hauran d'adjuntar:
  2.1. Les factures expedides per l'empresa contractista pel servei de transport universitari de la totalitat del curs acadèmic al qual es refereix l'ordre de convocatòria, no serà necessari acreditar que aquestes han sigut efectivament pagades abans de finalitzar el termini de justificació.
  2.2. En el cas que a la sol·licitud hi haja adjuntat el precontracte amb l'empresa prestadora del servei del transport, haurà d'annexar el contracte signat i vigent per al curs 2018-2019.

  3. Documentació justificativa a presentar per ajuntaments:
  A més de la documentació establida en els apartats 13.1 i 13.2, els ajuntaments hauran d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, segons estableix l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  4. Documentació justificativa a adjuntar per les empreses de transport públic regular permanent d'ús general:
  A més de la documentació establida en l'apartat 13.1, s'haurà d'adjuntar un informe de la Delegació d'Alumnes corresponent a la universitat de destinació, en què es faça constar el compliment efectiu de l'activitat subvencionada.
  Presentarà també memòria justificativa del cost en què ha incorregut per la realització de l'actuació subvencionada, amb el desglossament de cadascuna de les despeses contretes i ingressos obtinguts, subscrita per la persona responsable de l'àrea econòmica de l'empresa, amb el vistiplau de la persona representant legal.
  El lliurament de l'import a favor de les entitats beneficiàries s'efectuarà després de l'oportuna comprovació per l'òrgan instructor, la Subdirecció General d'Universitats, de la documentació justificativa presentada.
  La no-presentació de la documentació més amunt indicada en el termini establit suposarà, amb l'audiència prèvia a l'interessat, la pèrdua del dret a percebre la totalitat de la subvenció, mitjançant el corresponent procediment.
  Així mateix, es podrà minorar l'import total de l'ajuda en la quantia que no haja sigut justificada segons el que s'estableix en el present apartat, atés el cost real de l'activitat i de les altres subvencions que s'hagen concedit al beneficiari amb la mateixa finalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2019, de 31 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8482, de 08.02.19).
  - Resolució de 25 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari a la
  Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.
  - RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020
  - Ampliació del termini de justificació
  - Resolució d'adjudicació

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 28/2016, de 16 de juny (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 25 de març de 2019 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 25 de març de 2019

  RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

  Veure extracte de la Resolució de 24 d'abril de 2020

  RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2020 de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por la que se amplía el plazo de justificación de las subvenciones al transporte universitario en la Comunitat Valenciana para el curso 2019-2020

  Veure Resolució de 27 de setembre de 2020 (adjudicació)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.