Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya per a 2024.

Codi SIA:: 211144
Codi GVA:: 2746
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-12-2023
31-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les subvencions a les federacions esportives objecte d'esta convocatòria tindran com a finalitat donar suport a la participació de les seleccions esportives de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya oficials per seleccions autonòmiques, amb la finalitat de millorar la imatge de la Comunitat Valenciana i equipar la selecció d'una forma homogènia. Les ajudes es destinaran obligatòriament en primer lloc a finançar les despeses dels equipaments esportius per a esportistes i tècnics de les seleccions que participen en els campionats d'Espanya oficials per seleccions autonòmiques de 2024. A més, es podran destinar a altres despeses derivades de la participació d'eixes seleccions en els esmentats campionats com: desplaçament, allotjament i restauració. Quedaran totalment exclosos les despeses de concentracions prèvies o preparatòries per a estos campionats.

Requisits

Requisits

Tots aquells requisits que estableix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les federacions esportives que desenvolupen l'activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat que complisquen els requisits.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 31 de gener de 2024 (DOGV núm. 9750, de 21.12.2023).

Formularis documentació

a) Sol·licitud normalitzada b) Certificat de la federació autonòmica corresponent, segons l'annex II de la convocatòria, el qual s'acompanyarà de la següent documentació: - Relació d'esportistes d'elit de la temporada anterior, amb indicació del nom, cognoms i nivell. - Certificat federatiu que acredite el nombre de seleccions de modalitat esportiva per a persones amb diversitat funcional, en el seu cas. - Calendari de campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques per a la temporada actual. c) Pressupost d'ingressos i despeses d) Dades de la domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, en compliment de la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana d'acord amb el que es preveu en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. S'haurà de presentar el justificant de la seua presentació. No obstant això, no serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria, però s'haurà de indicar el número de compte bancària en el formulari de sol·licitud. e) Documentació que acredite que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant certificat referit al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud i estarà obligada a aportar els documents corresponents. No obstant l'anterior, respecte a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques, d'acord amb el que es disposa en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és necessària l'autorització expressa per part de l'entitat interessada perquè l'òrgan gestor del procediment puga obtindre directament l'acreditació del compliment de les esmentades obligacions tributàries. En aquest cas, si no es dona en la sol·licitud la corresponent autorització expressa perquè l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, l'entitat interessada estarà obligada a aportar els documents acreditatius. f) Declaració de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció. A més de la informació i documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

Presentació

Presentació

Telemàtica
- La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica i per a fer-la s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria. - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre d'altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació. - Així mateix, la tramitació electrònica la podrà realitzar un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre electrònic de representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Si els documents que s'han d'aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació electrònica de la sol·licitud i la documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requeriran les entitats beneficiàries perquè ho esmenen en el termini de deu dies, amb la indicació que, si així no ho fam, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena haurà de realitzar-se per mitjans electrònics en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres, designats pel director general d'Esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades. - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport, que resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta. - El director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga una resolució expressa en aquest termini s'entendran desestimades o denegades.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els següents criteris: - Esportistes d'elit: (fins a un màxim de 200 punts). Esportistes participants amb les seleccions en el campionat d'Espanya oficial de seleccions autonòmiques celebrat durant l'any 2023, que estiguen inclosos en l'última llista anual d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana publicada en el DOGV abans de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds: Per cada esportista de nivell promoció: 5 punts Per cada esportista de nivell B: 20 punts Per cada esportista de nivell A: 50 punts - Nombre d'esportistes (*fins a un màxim de 200 *punts) Nombre d'esportistes amb els quals la federació corresponent haja participat ja o haja de participar en els campionats d'Espanya oficials durant l'any 2024: Per cada esportista de categoria sènior o absolut: 4 punts Per cada esportista de categoria immediata inferior a la sènior major de 17 anys (*sub23, *sub21, júnior, juvenil, etc.): 3 punts Per cada esportista de categoria cadet o infantil (entre 12 i 16 anys): 2 punts Per cada esportista de qualsevol altra categoria: 1 punt - Nombre de seleccions participants (fins a un màxim de 200 punts). Nombre de seleccions autonòmiques, masculines, femenines o mixtes, amb les quals la federació corresponent ja haja participat o participarà en els campionats d'Espanya oficials de seleccions autonòmiques durant l'any 2024: Per cada selecció participant en un campionat d'Espanya oficial amb classificació i participació exclusiva i única per seleccions autonòmiques: 25 punts. Per cada selecció en un campionat d'Espanya amb classificació oficial per seleccions autonòmiques i participació no exclusiva i única per seleccions autonòmiques: 10 punts. Addicionalment, per selecció femenina participant: 3 punts Cada selecció d'una determinada modalitat i categoria res més serà valorada una vegada. Resultat obtingut l'any 2023 (fins a un màxim de 200 punts). Per haver quedat classificats com a selecció entre els tres primers llocs, en cadascuna de les categories i modalitats, en els campionats d'Espanya oficials de seleccions de 2023: Primer lloc: 80 punts Segon lloc: 60 punts Tercer lloc: 40 punts - Repercussió internacional de l'esport (esports olímpics i no olímpics) i esports autòctons: fins a 100 punts. - Participació en campionats de seleccions en modalitats esportives que en atenció a la diversitat i la integració social estiguen adscrites a persones amb diversitat funcional: fins a 100 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

1. Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida. 2. Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda. 3. Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides. 4. Comunicar a la Direcció General d'Esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació dels fons percebuts. 5. Acreditar que es trobar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. 6. Disposar dels llibres comptables per a garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control. 7. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 8. Fer constar expressament en els equipaments esportius utilitzats en els campionats d'Espanya de seleccions d'enguany el logotip de la Generalitat Valenciana. 9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos previstos en l'article 17 de les bases reguladores.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La resolució de concessió determinarà la quantia de l'ajuda. L'abonament de les subvencions es produirà en finalitzar les activitats, amb justificació prèvia documental de les despeses corresponents a la realització de l'activitat objecte de la subvenció concedida. El termini de presentació de les justificacions requerides conclourà el 30 de novembre de l'any 2024.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa