Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya per a 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya per a 2021.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions a les federacions esportives objecte d'aquesta convocatòria tindran com a finalitat donar suport a la participació de les seleccions esportives de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya oficials per seleccions autonòmiques, amb la finalitat de millorar la imatge de la Comunitat Valenciana i equipar la selecció d'una forma homogènia.

  Les ajudes es destinaran obligatòriament en primer lloc a finançar les despeses dels equipaments esportius per a esportistes i tècnics de les seleccions que participen en els campionats d'Espanya oficials per seleccions autonòmiques de 2021. A més, es podran destinar a altres despeses derivades de la participació d'aqueixes seleccions en els esmentats campionats com: desplaçament, allotjament i restauració.

  Quedaran totalment exclosos les despeses de concentracions prèvies o preparatòries per a aquests campionats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats interessades / Sol·licitants
  Les federacions esportives que desenvolupen l'activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat que complisquen els requisits.

  Requeriments

  Tots aquells requisits que estableix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021 (DOGV 8986/30.12.2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud normalitzada
  b) Certificat de la federació autonòmica corresponent, segons l'annex II de la convocatòria, que s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  - Relació d'esportistes d'elit de la temporada anterior, amb la indicació del nom, els cognoms i el nivell.
  - Certificat federatiu que acredite el nombre de seleccions de modalitat esportiva per a persones amb diversitat funcional, si escau.
  - Calendari de campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques per a la temporada actual.
  c) Pressupost d'ingressos i despeses.
  d) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs en la convocatòria o, si és el cas, cal indicar en la sol·licitud si s'ha presentat ja en una altra convocatòria, no obstant això, s'ha d'indicar en quina i el número de compte.
  e) Documentació acreditativa del fet que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant un certificat referit al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.

  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, i quedarà obligada a aportar els documents corresponents.

  f) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari indicades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció.

  A més de la informació i la documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar-ne qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LES SELECCIONS ESPORTIVES

  CERTIFICAT FEDERATIU SELECCIONS COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.