Detall de Procediment

Sol·licitud ratificació d'estada en centre de dia de tercera edat: Programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents l'any 2021.

Codi SIA: 211145
Codi GUC: 2747
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud:
10-08-2021
-
09-09-2021
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Convocar subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents per a l'any 2021.

Requisits

Haver sigut beneficiari d'aquestes subvencions amb anterioritat. Podran sol·licitar la ratificació de la seua subvenció per a l'any 2021, sempre que acrediten el manteniment de les condicions que van donar lloc a la concessió de la subvenció.

Interessats

Persones que hagen sigut beneficiàries de subvenció en convocatòries anteriors i mantinguen les condicions que van donar lloc a aquestes, han d'acreditar, especialment, que no disposen de mitjans suficients per a fer front al cost de la plaça en un centre de dia per a persones majors dependents.

Normativa del procediment

 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15/12/06).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015)
 • Ordre 7/2016, de 7 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions relatives al programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat (DOCV núm. 7758, de 12.04.2016).
 • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat
 • Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat
 • RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat. (DOGV 9146 / 09.08.2021)
 • Vegeu l'Ordre 7/2016, de 7 d'abril (bases reguladores).
 • Vegeu Resolució de 9 d'agost de 2021

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9146 / 09.08.2021. Termini del 10 d'agost al 9 de setembre de 2021.

Documentació

a) Sol·licitud de ratificació de la subvenció, conforme al model previst en l'annex VII, degudament signada pel sol·licitant o el seu representant legal, que comportarà l'acceptació de les bases de la subvenció. b) Autorització d'accés a dades de les persones que formen part de la unitat familiar del sol·licitant, conforme al model previst en l'annex VI (per a la qual cosa cal omplir un model per cada membre de la unitat familiar). En el cas que no s'aporte l'autorització d'accés a les dades signada pel beneficiari o per les persones que formen part de la seua unitat familiar (annexos VI i VII), degudament omplida, per a l'accés a les dades de caràcter personal, caldrà aportar la certificació de la pensió o les pensions de l'any 2021, així com la fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019, referida a la seua unitat familiar.

Forma presentació

Presencial
Les sol·licituds de ratificació de subvencions s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província de residència del sol·licitant, sense perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT C/ TEATRE, 37 - 39 03001- Alacant Tel.: 012 Fax: 965938068 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ AV. GERMANS BOU, 81 12003 - Castelló de la Plana Tel.: 012 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA AV. DE L'OEST, 36 46004 - València Tel.: 012 Fax: 961271894 L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

En cada direcció territorial d'igualtat es crea una comissió tècnica instructora que avaluarà les sol·licituds admeses a tràmit, conforme als criteris establits en les bases i formularà la proposta a la comissió de valoració. La comissió de valoració analitzarà les propostes formulades per cada direcció territorial i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions, la relació prioritzada de beneficiaris.

Criteris de valoració

Aquestes subvencions estan dirigides a les persones que hagen sigut beneficiàries amb anterioritat, que hagen fet efectiva la subvenció mitjançant l'estada en centres de dia adherits al programa, per a la qual cosa es considera necessari que continuen sent ateses en aquests durant l'any 2021, sempre que no es vegen modificades les condicions per les quals van resultar beneficiàries. No obstant l'anterior, seguint el principi de concurrència competitiva, la priorització de les sol·licituds admeses a tràmit dels sol·licitants no dependents s'efectuarà atenent la data de presentació de la sol·licitud de ratificació.

òrgans de tramitació

Direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives. Direcció General de Persones Majors

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Obligacions

A més de les obligacions que, amb caràcter general, preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, s'estableixen les següents obligacions dels beneficiaris: 1. Els beneficiaris de les subvencions regulades en el present capítol, quan reben la notificació de la resolució en la qual se'ls ratifique la subvenció per a finançar estades en centres de dia, han de comunicar al centre receptor les dades essencials de la resolució. 2. Estaran obligats a observar les normes de convivència i de respecte mutu amb la resta d'usuaris del centre i amb el personal d'aquest. Aquesta obligació serà extensiva als familiars de les persones beneficiàries de subvencions. Si es produeix un canvi de centre, el beneficiari o el seu representant ha de formalitzar un document, en el qual ha de figurar l'acceptació expressa del reglament de règim intern del centre receptor i la resta de normes que, si és el cas, dicte la Generalitat en relació amb aquesta matèria. 3. Igualment, els beneficiaris estaran obligats a complir les disposicions previstes en l'Ordre de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut dels usuaris de centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de persones majors.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria. La falta de resolució i notificació en el termini establit anteriorment produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Observacions

Contra les resolucions de concessió o denegació d'una subvenció, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé s'hi podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

La competència per a resoldre correspondrà a la directora general de persones majors, per delegació de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Quantia i cobrament

Atenent l'article 20 de les bases, el preu de la plaça i, per tant, les quanties que serviran de base per al càlcul de les subvencions per a l'exercici 2021, serà de 845 euros mensuals, IVA i altres impostos exigibles inclosos. Determinació de la quantia de les subvencions que concedirà la Generalitat: S'ha de realitzar una vegada s'haja acreditat la insuficiència de recursos econòmics. L'import anual de la subvenció que concedeix la Generalitat es calcularà i es distribuirà en quantitats mensuals. Aquest import estarà determinat per la diferència entre la quantitat que el beneficiari pot aportar amb càrrec als seus ingressos personals i l'import de l'estada que estarà determinat en la convocatòria: Import de la subvenció = cost de la plaça - aportació del beneficiari. Aquest import s'ha de satisfer directament al centre de dia adherit al programa "Bo centre de dia" que ha triat el beneficiari de la subvenció. L'aportació de l'usuari es calcularà de conformitat amb la fórmula prevista en l'article 5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat. A l'efecte de determinar la capacitat econòmica de l'usuari, es tindran en compte les pensions percebudes pels interessats i les dades que subministre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària corresponents al període impositiu amb termini de presentació vençut, immediatament anterior a l'any de la convocatòria corresponent. El beneficiari de la subvenció ha de satisfer l'aportació directament al centre adherit al programa "Bo centre de dia" que haja triat ell mateix i en el qual se li preste el servei. Els beneficiaris de subvencions les rebran mitjançant la seua deducció de l'import de la factura mensual de l'estada, que abonarà la Generalitat directament als centres en els quals es troben atesos els beneficiaris.