• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la traducció literària multilingüe per a l'exercici pressupostari de 2019

  Objecte del tràmit

  Els objectius i costos subvencionables són els de traducció i dels drets d'autoria del text, de conformitat amb el que estableix l'article 5 de les bases de la convocatòria, i estaran referits als efectuats durant 2019, i per a les obres literàries traduïdes en 2018, sempre que no es presentaren a aquesta convocatòria l'any passat.
  Cada empresa editorial podrà presentar sol·licitud per a la traducció d'un màxim de 10 obres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a les ajudes les persones jurídiques, l'objecte social de les quals siga la producció editorial, que es comprometen a traduir al valencià obres literàries escrites en altres llengües i/o traduir obres literàries del valencià a altres llengües i llenguatges segons les condicions que s'estableixen en l'ORDRE 77/2016, de 2 de desembre, de la Conselleria
  d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Requeriments

  1. L'empresa editorial que sol·licite participar en la convocatòria haurà de tindre els requisits que s'indiquen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
  a) Estar constituïda com a persona jurídica editorial.
  b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, de les establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.
  2. Queden excloses com a beneficiàries de les subvencions les entitats que operen en els sectors i per a les ajudes que s'hi especifiquen, segons el que exigeix l'article 1 del Reglament 651/2014, de la Comissió.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import global màxim de les subvencions és de 150.000 euros, a càrrec de la línia pressupostària S3168000, «Foment del multilingüisme autocentrat en el sector privat», del programa 09.02.06.422.50, Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, del pressupost de la Generalitat per a 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8507, de 15.03.2019). Del 16 de març al 15 d'abril de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar tal com indiquen els articles 9 i 10 de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.
  2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si a partir d'aquesta, en el termini de sis mesos, no hi ha una resolució expressa de la subvenció, produirà l'efecte de desestimació de la sol·licitud.
  3. La sol·licitud ha d'anar signada per la persona que represente legalment l'empresa editorial utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
  La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que s'ofereixen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es
  4. El model de sol·licitud i els documents són els que s'adjunten com a annexos.
  Si a més de la informació que figura en els models, es presenta alguna documentació adjunta, també haurà de ser presentada a través dels mitjans electrònics.
  5. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA MULTILINGÜE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] COMPTE JUSTIFICATIU. AJUDES A LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA MULTILINGÜE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament en reposició o es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'acte.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de l'acte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_TRADUC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=275

  Tramitació

  - La presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida serà exclusivament telemàtica.

  - Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar tal com indiquen els articles 9 i 10 de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

  - La sol·licitud ha d'anar signada per la persona que represente legalment l'empresa editorial utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
  La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que s'ofereixen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:
  www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es

  - El model de sol·licitud i els documents són els que s'adjunten com a annexos.
  Si a més de la informació que figura en els models, es presenta alguna documentació adjunta, també haurà de ser presentada a través dels mitjans electrònics.

  - La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  D'acord amb l'article 12 de les bases reguladores, per a l'ordenació, l'avaluació i l'elaboració de l'informe i de la quantia de les ajudes, la comissió tècnica avaluadora dels expedients de sol·licitud seguirà els criteris de puntuació següents:
  1. Interés cultural de l'obra. Màxim 25 punts.
  a) Original d'autor/a valencià: 25 punts
  b) Original d'autor/a d'altres comunitats autònomes: 20 punts
  c) Original d'autor/a d'altres països: 15 punts
  2. Extensió de la traducció de l'obra. Màxim 25 punts.
  a) fins a 50.000 caràcters: 5 punts
  b) de 50.001 a 200.000 caràcters: 10 punts
  c) de 200.001 a 400.000 caràcters: 20 punts
  d) més de 400.000 caràcters: 25 punts
  3. Característiques de la traducció de l'obra. Màxim 25 punts.
  a) d'altres llengües al valencià: 25 punts
  b) del valencià a altres llengües: 15 punts
  4. Característiques de l'edició de l'obra. Màxim 25 punts.
  a) Quantitat d'exemplars:
  - 500: 5 punts
  - de 501 a 1.000: 10 punts
  - 1.001 o més: 15 punts
  b) Edició electrònica de l'obra: 10 punts.
  5. Traducció al valencià de l'obra des d'altres llengües. Màxim 75 punts.
  a) Rellevància de l'autor i de l'obra. Màxim 25 punts
  - Obra i/o autor guardonats amb premis de ressò internacional:15 punts
  - Obra original en gallec o en èuscar: 10 punts
  - Obra original en una llengua regional o minoritària de la Unió Europea: 5 punts
  b) Catàleg de traduccions de l'editorial. Màxim 25 punts
  - Editorial amb 51 obres o més traduïdes al valenciào del valencià : 25 punts
  - Editorial de 26 a 50 obres traduïdes al valenciào del valencià : 15 punts
  - Editorial entre 11 i 25 obres traduïdes al valencià o del valencià : 10 punts
  - Editorial entre 1 i 10 obres traduïdes al valencià o del valencià: 5 punts
  c) Projecció internacional de l'obra per la qual es demana subvenció. Màxim 25 punts
  - Traduïda a 6 llengües o més diferents del valencià i del castellà: 25 punts
  - Traduïda a 4 o 5 llengües diferents del valencià i del castellà: 15 punts
  - Traduïda a 2 o 3 llengües diferents del valencià i del castellà: 10 punts
  - Traduïda a 1 llengua diferent del valencià i del castellà: 5 punts
  6. Traducció d'obres literàries al Braille. 5 punts
  7. Pla de promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, la integració social i laboral de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius de població especialment desfavorida: 3 punts.
  8. Import de la traducció. Màxim 25 punts.
  - fins a 300 €: 5 punts
  - de 301 a 1.000 €: 10 punts
  - de 1.001 a 2000 €: 15 punts
  - de 2.001 a 3.000 €: 20 punts
  - 3.001 € o més: 25 punts
  9. Import dels drets d'autoria. Màxim 25 punts.
  - fins a 1.000 €: 10 punts
  - de 1.001 a 2.000 €: 15 punts
  - de 2.001 a 3.000 €: 20 punts
  - 3.001 € o més: 25 punts

  Obligacions

  Les obligacions són les que indica l'article 14 de l'Ordre 77/2016, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
  per al foment de la traducció literària multilingüe.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 77/2016, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe (DOGV núm. 7934, de 12/12/2016).
  - Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció d'obres literàries realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l'exercici pressupostari de 2019.

  Llista de normativa

  Veure l'Ordre 77/2016, de 2 de desembre (bases reguladores)

  Veure la Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció d'obres literàries realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l'exercici pressupostari de 2019.

  Extracte de la Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe per a l'exercici pressupostari de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.