Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Empresa turística de serveis complementaris.

  Objecte del tràmit

  La sol·licitud té com a objectiu la inscripció en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana del titular de l'activitat turística.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques i jurídiques que realitzen les seues activitats dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objectiu la realització d'activitats considerades per l'Administració d'interés per al turisme o directament relacionades amb aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2750

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'inscripció en el Registre de Turisme com a empresa turística de servicis complementaris.

  - Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica del titular de l'empresa: DNI del sol·licitant i còpia de l'escriptura de constitució de l'empresa i estatuts, amb acreditació del representant i CIF de l'empresa.

  Les persones físiques podran substituir la presentació del document nacional d'identitat o targeta equivalent dels estrangers en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles, per l'autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegeu els apartats C) i D) de la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

  - Certificat de situació en el cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

  - Còpia de les autoritzacions o llicències administratives de què dispose per a l'exercici de l'activitat.

  - Memòria descriptiva de l'activitat que es desenrotlla, amb indicació dels mitjans de què disposa.

  - Fullets, publicacions, etc. de què es dispose.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA COM EMPRESA TURÍSTICA DE SERVICIS COMPLEMENTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida.
  - Examen de la documentació presentada.
  - Resolució de la persona titular de la Direcció General de Turisme en el termini de tres mesos.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2750

  Inici
 • Informació complementària

  DEFINICIÓ DE SERVEI TURÍSTIC:

  Es consideren activitats i serveis turístics els següents:
  a) Allotjament.
  b) Organització, intermediació i comercialització del producte turístic.
  c) Organització, prestació o realització de serveis de turisme actiu.
  d) Restauració.
  e) Entreteniment, salut, terapèutiques, esportives, ocupacionals, culturals, congressuals, acadèmiques i qualssevol que comporten esplai i oci, així com altres serveis complementaris quan s'oferisquen amb finalitats turístiques o puguen comportar aquestes finalitats.
  f) Difusió, assessorament i informació sobre recursos i manifestacions històriques, artístiques, culturals o qualssevol altres de caràcter turístic de la Comunitat Valenciana. Professió de guia oficial de turisme i mediador turístic.

  DEFINICIÓ D'EMPRESES I ESTABLIMENTS TURÍSTICS:

  1. Són empreses turístiques les persones físiques o jurídiques que, en nom propi, amb ànim de lucre de manera professional i habitual, bé de manera permanent o temporal, realitzen qualsevol de les activitats següents o presten algun dels serveis següents:
  a) Allotjament turístic.
  b) Mediació turística i agències de viatges.
  c) Entreteniment i oci i turisme actiu.
  d) Restauració.
  e) Serveis complementaris.
  f) Balneari, hotel balneari i vila termal.

  2. Es consideren establiments turístics els locals, les instal·lacions o les infraestructures estables oberts al públic i condicionats de conformitat amb la normativa aplicable en cada cas, en què les empreses turístiques i altres prestadors realitzen o presten algun dels seus serveis.

  DEFINICIÓ DE PROFESSIONS TURÍSTIQUES:

  1. L'activitat professional de guia oficial de turisme de la Comunitat Valenciana és la que té per objecte la prestació, de manera habitual i retribuïda, de serveis de difusió i informació sobre recursos i manifestacions d'interés històric, artístic, cultural, geogràfic, o qualsevol altre de caràcter turístic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de la qual s'exigisca l'acreditació corresponent.

  2. Reglamentàriament es determinaran els requisits per a l'exercici de la professió, els drets i els deures, les modalitats existents i altres aspectes del règim administratiu aplicable als guies oficials de turisme.

  Sancions

  S'aplicarà el que disposa la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana , i el Decret 206/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, regulador de la disciplina turística (DOGV núm. 3.627, de 17/11/1999).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/10).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 165/2010, de 14 d'octubre.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.