• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

  Objecte del tràmit

  Convocar, per a 2019, les subvencions per al foment del valencià per a associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats, xarxes universitàries i altres entitats sense ànim de lucre, entitats de l'exterior de la Comunitat Valenciana i per a les persones jurídiques, públiques i privades, que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Modalitat A. Subvencions destinades a entitats i associacions sense finalitat lucrativa
  1. Entitats beneficiàries
  1.1 Podran optar a aquestes ajudes les entitats i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, els sindicats, les associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l'administració que corresponga en funció del tipus d'entitat o d'organització.
  1.2 No podran presentar-se a aquesta modalitat les associacions de mares i pares dels centres educatius.
  Modalitat B. Subvencions destinades a universitats de la Comunitat Valenciana i xarxes universitàries
  1. Entitats beneficiàries
  Podran optar a aquestes ajudes les universitats de la Comunitat Valenciana i les xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia en què participen almenys tres universitats públiques valencianes i que complisquen els requisits establits en el punt 1 de l'article 2 de les bases. En el cas de les universitats valencianes, aquestes hauran d'estar dotades d'una estructura administrativa de política lingüística amb, almenys, 3 tècnics de promoció lingüística del grup A1 funcionaris de carrera o amb contracte indefinit.
  Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'aportar la documentació que acredite el compliment del que s'indica en aquest article.
  Modalitat C. Subvencions destinades a entitats i centres valencians de l'exterior de la Comunitat Valenciana
  1. Entitats beneficiàries
  Podran optar a aquestes ajudes les entitats i els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana que estiguen registrats en el registre adscrit a la direcció general competent en matèria de centres valencians en l'exterior de la Generalitat.
  Modalitat D. Subvencions destinades a persones jurídiques públiques i privades que presenten projectes singulars que fomenten l'ús del valencià i el multilingüisme en l'àmbit social.
  1. Entitats beneficiàries
  1.1 Podran optar a aquestes ajudes les persones jurídiques, públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l'ús del valencià i el multilingüisme, la diversitat lingüística i cultural i la cohesió social.
  1.2 No podran participar en aquesta modalitat les entitats que hagen presentat el mateix projecte en qualsevol de les altres modalitats d'aquestes bases.
  1.3 No podran participar en aquesta modalitat les entitats que presenten el mateix projecte en una altra convocatòria de la direcció general competent en política lingüística i gestió del multilingüisme.
  1.4 No podran participar en aquesta modalitat les universitats i xarxes universitàries amb projectes relacionats i descrits en la modalitat B d'aquesta convocatòria.

  Requeriments

  Les entitats beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents:
  1. Haver realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció i haverla justificada adequadament segons s'indica en aquestes bases i en la convocatòria corresponent.
  2. Comunicar a la conselleria concessionària de la subvenció altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. Si no ha rebut cap altra subvenció, ha de presentar una declaració responsable que ho acredite.
  3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran la documentació que se'ls requerisca.
  4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control.
  Si l'entitat beneficiària realitza altres activitats de naturalesa econòmica haurà de preveure en la comptabilitat de l'entitat les mesures pertinents de distinció comptable perquè la subvenció siga destinada a les activitats subvencionades.
  5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentres puguen ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.
  6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la Llei general de subvencions.
  8. Les actuacions de promoció del valencià s'han d'ajustar a les directrius de la conselleria competent en la matèria, la qual podrà supervisarles en qualsevol moment.
  9. Les entitats beneficiàries, en la difusió de les activitats subvencionades, han de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de la conselleria competent en la matèria d'acord al que estableix l'article tercer, apartat segon i tercer de la Llei 2/2015, de 21 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. El text que han d'incloure és: «Amb la col·laboració de la conselleria (que siga competent en la matèria)de la Generalitat». Podeu consultar el punt 6 de l'article 2 de la convocatòria de 2019.
  10. Han d'adequar-se a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; i l'article 13.n del Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, d'Investigació, Cultura i Esport.
  11. L'entitat beneficiària podrà subcontractar l'activitat objecte de la subvenció fins al 100 % d'aquesta, quan així s'especifique en la corresponent convocatòria d'ajudes, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Els beneficiaris hauran de complir la normativa que se li
  aplique en matèria de contractació pública.
  L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  2. L'import global màxim que podrà assignar-se per a aquesta convocatòria serà de 2.500.000 euros, a càrrec de la línia S0091000, «Ajudes al foment del valencià i a projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social», del pressupost de 2019 de la Generalitat Valenciana.
  3. Modalitats i import que s'assigna a cadascuna:
  Modalitat A. Subvencions destinades a entitats i associacions sense finalitat lucrativa: 1.000.000 euros.
  Modalitat B. Universitats de la Comunitat Valenciana i xarxes universitàries: 600.000 euros.
  Modalitat C. Entitats i centres valencians de l'exterior de la Comunitat Valenciana: 10.000 euros.
  Modalitat D. Projectes singulars que fomenten l'ús del valencià i el multilingüisme en l'àmbit social: 890.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8495, de 27.02.2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Al registre general de la conselleria competent en aquesta matèria, a les direccions territorials de la corresponent conselleria d'Alacant, Castelló o València, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.
  - En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada i, en tot cas, s'ha d'ajustar als requisits establits en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals, d'acord amb la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=276

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  D'acord amb el que estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol·licitud figuraran
  en el model de sol·licitud que s'annexarà a la convocatòria corresponent i s'haurà de referir als apartats següents:
  1. Les dades identificatives de l'entitat, en què hauran de constar el número del CIF, el número d'inscripció en el registre corresponent de la Generalitat, el número del DNI o document oficial acreditatiu de la persona sol·licitant, l'acreditació de la seua representativitat, així com l'adreça postal i telemàtica a l'efecte de comunicacions i notificacions.
  2. Les dades de l'imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat.
  3. Modalitat A: associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals i altres entitats sense ànim de lucre.
  - Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l'ús del valencià i la cultura valenciana en general. Caldrà indicar la informació referida a les activitats i el material de difusió i pàgines web per als quals es demana subvenció, amb una breu explicació de l'activitat i amb indicació del pressupost corresponent. Retolació exterior i interior exclusivament en valencià de les dependències de l'entitat.
  - Programa b) Campanyes i accions de voluntariat lingüístic. Caldrà presentar un projecte de les accions i el pressupost detallat.
  - Programa c) Campanyes i accions d'acollida lingüística a nouvinguts.
  Caldrà presentar un projecte de les accions i el pressupost detallat.
  - Programa d) Activitats de formació del i en valencià dirigides a col·lectius específics. S'indicarà el nivell del curs, el nombre d'hores lectives, el pressupost, les dates d'inici i de finalització, el lloc i l'adreça on es realitzarà el curs. Es presentarà una programació de l'activitat formativa.
  Si els cursos són de llengua, els continguts s'adequaran als programes oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  - Programa e) Activitats de foment de la lectura en valencià. Caldrà presentar un projecte de les accions i el pressupost detallat.
  - Programa f) Activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià. Caldrà presentar un projecte de les accions i el pressupost detallat.
  - Programa g) Funcionament d'oficines o serveis de promoció de l'ús del valencià.
  Creació i funcionament d'oficines o serveis de promoció del valencià. L'oficina o servei ha d'estar dotat de personal especialitzat. Ha de disposar, com a mínim, d'una persona tècnica, subgrup A1 o subgrup
  A2, o assimilada, en promoció lingüística, el lloc de treball de la qual haurà de tindre unes característiques semblants a les que tenen els llocs corresponents en la Generalitat per a la mateixa funció.
  Es requerirà informació sobre l'organització de l'oficina o del servei, de les persones responsables, del personal, de les seues condicions laborals i del pressupost tant de les activitats com del personal de l'oficina o del servei. Així mateix, caldrà aportar una breu programació de les actuacions previstes en què s'especifique l'abast, la incidència social, les institucions o les entitats que hi participen o hi col·laboren, la duració i els mitjans i suports publicitaris.
  4. Modalitat B: universitats i xarxes universitàries.
  a) Universitats
  - Memòria explicativa de les activitats i iniciatives de formació, en la qual s'indicarà el tipus de formació, el nombre d'hores lectives, el pressupost, les dates d'inici i de finalització, el lloc i l'adreça on es realitzarà, la llista de participants en què conste el nom, cognoms i número de DNI o document oficial acreditatiu, titulacions o nivell de formació dels qui hi participen.
  - Memòria explicativa i pressupost detallat de la campanya de promoció per a l'increment de l'ensenyament en valencià.
  - Acreditació dels crèdits totals i dels que s'imparteixen en valencià en la universitat.
  - Memòria explicativa dels incentius o ajuts concedits per la realització de materials docents, tesis i articles d'investigació en valencià.
  - Memòria explicativa sobre la formació i dinamització del voluntariat lingüístic universitari.
  - Projecte i pressupost de creació i de manteniment de plataforma digital per a l'aprenentatge del valencià.
  b) Xarxes universitàries.
  - Memòria o projecte i pressupost de les activitats per les quals se sol·licita subvenció.
  - Relació de manuals de llengües estrangeres per a traduir al valencià i pressupost detallat de la traducció i dels drets d'autor.
  - Projecte i pressupost de creació i de manteniment de plataforma digital per a l'aprenentatge multilingüe.
  5. Modalitat C: entitats de l'exterior de la Comunitat Valenciana.
  - Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l'ús del valencià i la cultura valenciana en general. Caldrà indicar la informació referida a les activitats, el material de difusió i pàgines web per als quals es demana subvenció, amb una breu explicació de l'activitat i amb indicació del pressupost corresponent.
  - Programa b) Cursos de valencià. S'indicarà el nivell del curs, el nombre d'hores lectives, el pressupost, les dates d'inici i de finalització, el lloc i l'adreça on es realitzarà el curs i la llista d'alumnes en què consten el nom, cognoms i número de DNI. Els continguts del curs s'adequaran als programes oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements
  de Valencià.
  - Relació de llibres i subscripció a publicacions de premsa i revistes en valencià i pressupost detallat.
  6. Modalitat D: entitats públiques i privades que presenten projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.
  - Memòria explicativa i pressupost detallat del projecte.
  7. Declaracions responsables. Per a simplificar la presentació de documentació, l'entitat facilitarà la informació requerida a través de les declaracions responsables que figuren en el model de sol·licitud. Si no les firma, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels aspectes següents:
  a) Sobre la veracitat de les dades que s'aporten en la sol·licitud i l'assumpció de responsabilitats si foren inexactes.
  b) Sobre el compliment dels requisits de la convocatòria.
  c) De no estar sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, de les previstes en l'article 13 de la LGS.
  d) Sobre la disposició i conservació de la documentació acreditativa corresponent i sobre el compromís de conservar-la durant la vigència de l'expedient.
  8. Autoritzacions
  Per a afavorir l'agilització administrativa, l'entitat sol·licitant podrà atorgar les autoritzacions a la conselleria competent en la matèria i convocant de la subvenció, a través del model de sol·licitud, sobre els aspectes següents:
  a) Obtindre per via telemàtica o electrònica les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Conselleria competent en matèria d'hisenda.
  b) Consultar les dades sobre l'entitat i sobre la persona sol·licitant en el sistema de verificació de dades.
  c) Enviar informació i notificació referides a l'expedient per mitjans telemàtics i electrònics.
  9. Si no firmen les autoritzacions anteriors, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ PER A LES INSTITUCIONS, ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA I PER A LES PERSONES JURÍDIQUES PÚBLIQUES I PRIVADES QUE REALITZEN PROJECTES SINGULARS DE FOMENT DEL VALENCIÀ I DEL MULTILINGÜISME EN L'ÀMBIT SOCIAL

  [ANNEX III] COMPTE JUSTIFICATIU. AJUDES PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ PER A LES INSTITUCIONS, ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA I PER A LES PERSONES JURÍDIQUES PÚBLIQUES I PRIVADES QUE REALITZEN PROJECTES SINGULARS DE FOMENT DEL VALENCIÀ I DEL MULTILINGÜISME EN L'ÀMBIT SOCIAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  D'acord amb l'article 24 de l'ordre abans mencionada:
  1. Una vegada obtinguda la puntuació final de cada sol·licitud, se sumarà el total de punts obtinguts de totes les sol·licituds en cada modalitat i programa. El valor econòmic del punt s'obté de la divisió del pressupost total per a cada modalitat entre el total de punts de les entitats beneficiàries en aquesta modalitat.
  Per a calcular la subvenció, s'ha de multiplicar el valor econòmic del punt pels punts totals de cada una de les entitats beneficiàries. L'import màxim atorgat no pot ser superior al que es preveja en la convocatòria corresponent.
  2. A continuació, en aplicació dels criteris establits més amunt, i amb la valoració corresponent a totes les sol·licituds que hagen complit els requisits de la convocatòria, s'elaborarà una llista amb l'import de les ajudes concedides en cada modalitat.
  3. Atenent els criteris indicats, i tenint en compte el pressupost i la distribució disponible per a l'atorgament de les subvencions corresponents a les opcions indicades, la comissió tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent.
  4. D'acord amb l'informe, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística.
  5. Una vegada vista la proposta, i d'acord amb la delegació de la facultat de resoldre efectuada per la disposició final primera d'aquestes bases, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística resoldrà la concessió de les ajudes. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l'article 18 de la Llei general de subvencions i l'article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=276

  Tramitació

  El model de la sol·licitud i els annexos estaran disponibles en l'espai web: www.ceice.gva.es/web/dgplgm/subvencions o https://sede.gva.es de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Fins que el procediment de tramitació no siga íntegrament telemàtic, per a fer la formalització efectiva de la sol·licitud cal presentar-la en paper, de conformitat amb el punt 3 de l'article 8 de l'Ordre 66/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 7900, de 20.10.2016).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Modalitat A
  3.1. Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l'ús del valencià i la cultura valenciana en general: valoració màxima de 90 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 20 punts. S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 50.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Edició de material de difusió. Tipus de publicació. Màxim: 15 punts.
  Llibre o revista: 5 punts.
  Llibre o revista en format digital: 4 punts.
  Fullet, cartell, programa o catàleg: 3 punts.
  Documentació administrativa: 2 punts.
  Pancartes o plòters: 1 punt.
  c) Retolació exterior i interior de l'entitat. Màxim: 10 punts.
  - Interior: 3 punts.
  - Exterior: 7 punts.
  d) Material de marxandatge. Màxim: 8 punts.
  - Samarretes: 3 punts.
  - Motxilles: 2 punts.
  - Bolígrafs: 1 punt.
  - Clauers o calendaris: 1 punt.
  - Altres: 1 punt.
  e) Pàgina web en valencià: 15 punts.
  f) Col·laboració amb altres entitats: 2 punts.
  g) Impacte en la població. Màxim: 20 punts.
  - Local: 5 punts.
  - Comarcal: 8 punts.
  - Supracomarcal o regional: 10 punts.
  - Comunitat Valenciana: 20 punts.

  3.2 Programa b) Accions de voluntariat lingüístic: valoració màxima de 40 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 20 punts. S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 10.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.

  b) Incidència en la població. Nombre de persones implicades. Màxim: 18 punts.
  - De 5 a 20 persones: 4 punts.
  - De 21 a 42 persones: 8 punts.
  - 43 persones o més: 18 punts.
  c) Tipus de col·lectiu a qui s'adrecen. Màxim: 2 punts.
  - Parlants de llengües romàniques: 1 punt.
  - Parlants d'altres llengües: 2 punts.

  3.3 Programa c) Campanyes i accions d'acollida lingüística: valoració màxima de 40 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 20 punts. S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 10.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Incidència en la població. Nombre de persones implicades. Màxim: 16 punts.
  - De 5 a 20 persones: 4 punts.
  - De 21 a 42 persones: 8 punts.
  - 43 persones o més: 16 punts.
  c) Col·laboració amb altres entitats: 2 punts.
  d) Tipus de col·lectiu a qui van adreçades: 2 punts.
  - Parlants de llengües romàniques: 1 punt.
  - Parlants d'altres llengües: 2 punts.

  3.4 Programa d) Activitats de formació en valencià i del valencià dirigides a col·lectius específics, sempre que l'oferta formativa en la població o en l'entorn més immediat no siga suficient: valoració màxima de 63 punts. La subvenció serà, com a màxim, del 100% del pressupost dels honoraris del professor/a del curs, que seran valorats en un mínim de 1.500 euros, equivalents a 31,27 euros/hora, per als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2; i en un mínim de 1.800 euros, equivalents a 36 euros/hora, per als nivells de Correcció de Textos, Llenguatge als Mitjans de Comunicació i Llenguatge Administratiu. Per a cursos impartits en valencià sobre altres matèries els honoraris del professor/a del curs seran valorats en un mínim de 1.800 euros, equivalents a 36 euros/hora.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 20 punts. S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 12.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Tipus de curs i adequació al col·lectiu. Màxim: 22 punts.
  Cursos generals:
  Nivell: A1, A2: 2 punts.
  B1, B2: 4 punts.
  C1, C2: 6 punts.
  Cursos específics: 10 punts.
  Altres cursos: 4 punts.
  c) Col·laboració amb altres entitats: 1 punt.
  d) Quantitat de persones inscrites en el curs o cursos. Màxim: 10 punts.
  Cada persona inscrita es puntuarà amb 0,1 punts.

  El nombre mínim d'alumnes serà de 15 i el nombre màxim d'alumnes serà de 40.
  e) Nombre d'hores lectives del curs o cursos. Màxim: 10 punts.
  Cada hora lectiva es puntuarà amb 0,1 punts.

  3.5 Programa e) Activitats de foment de la lectura en valencià: valoració màxima de 40 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 20 punts. S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 10.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Interés de la campanya i nombre de participants. Màxim: 15 punts.
  - De 5 a 50 persones: 5 punts.
  - De 51 a 150 persones: 9 punts.
  - 151 persones o més: 15 punts.
  c) Periodicitat. Màxim: 3 punts.
  Durada semestral o menor: 2 punts.
  Durada de set mesos o més: 3 punts.
  d) Col·laboració amb altres entitats: 2 punts.

  3.6 Programa f) Activitats de divulgació de cinema i de divulgació de produccions audiovisuals en valencià: valoració màxima de 40 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 20 punts. S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 30.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Rellevància de la pel·lícula o producció. Públic destinatari: màxim 11 punts.
  - Infantil: 11 punts.
  - Adults: 6 punts.
  - Tots els públics: 8 punts.
  c) Periodicitat. Màxim: 3 punts.
  - Trimestral o menor: 3 punts.
  - Semestral: 2 punts.
  - Anual: 1 punt.
  d) Col·laboració amb altres entitats: 1 punt.
  e) Nombre de produccions emeses. Màxim: 5 punts.
  - 1 producció: 1 punt.
  - De 2 a 4 produccions: 2 punts.
  - 5 o més produccions: 5 punts.

  3.7 Programa g) Funcionament d'oficines o serveis de l'entitat de promoció de l'ús del valencià: valoració màxima de 300 punts.
  Cada oficina estarà dotada, com a mínim, amb una persona tècnica. L'import mínim dels costos de cada tècnic serà de 10.000 euros.
  Criteris de valoració:
  a) Cost del personal de l'oficina. Màxim: 200 punts. S'assignarà un màxim de 200 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 80.000 euros, i 100 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Dotació de personal. Màxim 100 punts.
  S'assignarà el valor següent:
  Per cada tècnic del subgrup A1, dedicació completa: 25 punts.
  Per cada tècnic del subgrup A2, dedicació completa: 20 punts.
  Per cada tècnic del subgrup A1, dedicació parcial: 15 punts.
  Per cada tècnic del subgrup A2, dedicació parcial: 10 punts.
  Modalitat B
  3.1 Per a les universitats valencianes.
  a) Activitats i iniciatives de formació que tinguen com a finalitat l'increment de la docència en valencià i l'acreditació lingüística en valencià de les ciutadanes i ciutadans. Màxim: 220 punts.
  Criteris de valoració:
  - Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 30.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  - Nombre de materials traduïts per a la docència en valencià. Màxim: 20 punts.
  Per cada element de material adreçat al professorat: 1 punt. Màxim: 10 punts.
  Per cada element de material adreçat a l'alumnat: 1 punt. Màxim: 10 punts.
  - Campanyes de promoció per a incrementar la docència en valencià. Màxim: 8 punts.
  Per cada campanya s'assignaran 2 punts.
  - Increment del percentatge de crèdits de docència en valencià respecte del total de crèdits impartits el curs anterior. Màxim 20 punts.
  Entre el 2% i el 3%: 4 punts
  Entre el 3,1% i el 4%: 10 punts
  Entre el 4,1% i el 5%: 15 punts
  Entre el 5,1% i el 6%: 20 punts
  Més del 6,1% o impartir almenys el 35% de crèdits de docència en valencià: 20 punts
  - Persones externes a la universitat presentades a proves d'acreditació de coneixements de valencià de la universitat. Màxim: 22 punts.
  Per cada persona presentada: 0,01 punts.
  - Nombre de professors de la universitat que imparteix classes en valencià. Màxim: 50 punts.
  Per cada professor i assignatura: 1 punt.
  - Incentius al professorat per realitzar la docència en valencià per part de la universitat: 5 punts.
  - Nombre d'alumnes matriculats en classes en valencià. Màxim: 50 punts.
  Cada alumne inscrit es puntuarà amb 0,01 punts.
  - Nombre d'alumnes de la universitat. Màxim: 10 punts.
  Fins a 15.000 alumnes: 1 punt.
  De 15.001 fins a 20.000 alumnes: 3 punts.
  De 20.001 a 50.000 alumnes: 5 punts.
  50.001 o més: 10 punts.
  - Doctorats i màsters la docència dels quals siga en valencià. Màxim: 10 punts.
  Cada doctorat o màster es puntuarà amb 2 punts.
  b) La creació de plataformes digitals per a l'aprenentatge del valencià. Es valorarà la incidència de la plataforma d'aprenentatge de valencià. Màxim: 75 punts.
  Es valorarà:
  - Import pressupostat. Costos de creació i manteniment. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 10.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  - Tipus de curs. Màxim: 40 punts.
  Cursos adreçats al professorat: 5 punts per curs. Màxim: 20 punts.
  Cursos adreçats al PAS: 2 punts per curs. Màxim: 10 punts.
  Cursos adreçats a l'alumnat: 1 punt per curs. Màxim: 10 punts.
  - Nombre d'alumnes dels cursos. Màxim: 10 punts.
  Cada alumne inscrit es puntuarà amb 0,01 punts.
  c) Activitats de formació i dinamització del voluntariat lingüístic universitari. Màxim: 40 punts.
  Es valorarà:
  - Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 5.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  - Per cada activitat de formació i dinamització: 1 punt. Màxim: 10 punts.
  - Per la promoció i la difusió en xarxes socials: 5 punts.
  3.2 Per a les xarxes universitàries.
  a) Activitats que fomenten l'ús del valencià i la creació de sinergies que dinamitzen l'ús del valencià per part de les xarxes universitàries. Màxim: 70 punts.
  Es valorarà:
  - Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 100.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  - Temps d'implantació de la xarxa. Màxim: 12 punts.
  Per cada mes d'implantació de la xarxa: 0,3 punts.
  - Nombre d'universitats implicades. Màxim: 10 punts.
  Per cada universitat implicada: 1 punt.
  - Implantació de la xarxa en àmbits supraregionals en què es comparteix el valencià: 3 punts.
  - Grups de treball entre les diferents universitats i els grups de treball interdisciplinaris. Màxim: 20 punts.
  Per cada grup de treball: 2 punts.
  b) Campanyes de promoció de la docència en valencià. Màxim: 25 punts.
  Es valorarà:
  - Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 50.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  c) La creació de plataformes digitals d'aprenentatge de llengües. Màxim: 85 punts.
  Es valorarà:
  - Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 25.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  - Nombre de llengües. Màxim 10 punts.
  Per cada llengua es puntuaran 2 punts.
  - Tipus de curs. Màxim: 40 punts.
  Cursos adreçats al professorat: 5 punts per curs. Màxim: 20 punts.
  Cursos adreçats al PAS: 2 punts per curs. Màxim: 10 punts.
  Cursos adreçats a l'alumnat: 1 punt per curs. Màxim: 10 punts.
  - Nombre d'alumnes inscrits. Màxim: 10 punts.
  Cada alumne inscrit es puntuarà amb 0,01.
  d) La traducció de manuals o materials de llengües estrangeres al valencià. Màxim: 50 punts.
  Es valorarà:
  - Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 25.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  - Nombre de materials traduïts per a la docència en valencià. Màxim: 25 punts.
  Per cada element de material adreçat al professorat: 1 punt. Màxim: 10 punts.
  Per cada element de material adreçat a l'alumnat: 1 punt. Màxim: 15 punts.
  Modalitat C
  3.1 Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l'ús del valencià i la cultura valenciana en general. Màxim: 70 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt amb un màxim de 1.000 euros i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Edició de material de difusió. Tipus de publicació. Màxim: 13 punts.
  Llibre o revista: 5 punts.
  Llibre o revista en format digital: 3 punts.
  Fullet, cartell, programa o catàleg: 3 punts.
  Documentació administrativa: 1 punt.
  Pancartes o plòters: 1 punt.
  c) Retolació exterior i interior de l'entitat. Màxim: 10 punts.
  - Interior: 3 punts.
  - Exterior: 7 punts.
  d) Pàgina web en valencià: 10 punts.
  e) Nombre de campanyes, accions o activitats realitzades. Màxim: 10 punts.
  Per cada campanya es puntuarà 2 punts.
  f) Treball amb col·laboració amb altres entitats i institucions: 2 punts.
  3.2 Programa b) Cursos de valencià. Màxim: 45 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt amb un màxim de 3.000 euros i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional. La subvenció serà, com a màxim, del 100 % del pressupost dels honoraris del professor del curs i de l'adquisició de material didàctic.
  b) Nombre d'hores. Màxim: 10 punts.
  Cada hora lectiva es puntuarà amb 0,1 punts.
  c) Nombre d'alumnat inscrit. Màxim: 10 punts.
  Cada alumne inscrit es puntuarà amb 0,1 punts.
  El nombre mínim d'alumnes serà de 5 i el nombre màxim d'alumnes serà de 40.
  3.3 Programa c) Compra de llibres en valencià i subscripció a publicacions de premsa i revistes en valencià. Màxim: 45 punts.
  Criteris de valoració:
  a) Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt amb un màxim de 1.000 euros i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Interés cultural i social dels llibres comprats i de les subscripcions en valencià. Màxim: 20 punts. Per cada llibre, 1 punt, i per cada subscripció adquirida, 2 punts.
  Modalitat D
  Màxim: 55 punts. Es valorarà:
  a) Import pressupostat. Màxim: 25 punts. S'assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més alt, amb un màxim de 220.000 euros, i 10 punts al de menor pressupost. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Interés del projecte i l'impacte social. Màxim 30 punts.
  - Interés i adequació als destinataris: 26 punts.
  - Accessibilitat del projecte:
  - Format paper: 1 punts.
  - Format digital: 2 punts.
  - Treball en col·laboració amb altres entitats i institucions: 1 punt.
  No tindran dret a subvenció les sol·licituds que no arriben a 35 punts.

  Obligacions

  Consulteu l'article 4 de les bases.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquest projecte d'ordre és el que estableix el títol IV de la Llei general de subvencions i els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 66/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social (DOGV núm. 7900, de 20/10/2016).
  - Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2019, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 66/2016, de 18 d'octubre (bases reguladores)

  Veure la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2019, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.