• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris (indústries agroalimentàries).

  Objecte del tràmit

  Per als titulars de les empreses agroalimentàries, la comunicació de les seues dades i característiques, acompanyada de la documentació tècnica, serà obligatòria i, després de la seua corresponent qualificació pels servicis tècnics de la conselleria competent en matèria d'agricultura donarà lloc a la inscripció en el Registre.

  NOTA: La inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris és un requisit imprescindible perquè les indústries agroalimentàries puguen acollir-se als auxilis econòmics de qualsevol tipus que s'arbitren per mitjà de programes d'ajudes regulats per convocatòries de la Generalitat, i finançats per fons comunitaris, nacionals o d'àmbit autonòmic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars de les indústries amb establiments i instal·lacions agroalimentàries radicats en el territori de la Comunitat Valenciana.

  EXCLUSIONS:
  - Quedaran exclosos de l'àmbit del Registre les empreses industrials o comercials sense assalariats el titular de les quals siga una persona física. Així mateix, també quedaran excloses les empreses l'activitat de transformació o comercialització de les quals es realitze exclusivament o primordialment en fase detallista.
  - Quant als servicis comercials, només entraran dins de l'àmbit del Decret 97/2005 aquells establiments en què, a més de l'activitat de comercialització, es realitzen també activitats de manipulació o processos de transformació industrial dels productes agraris o alimentaris.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961247382
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2768

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A. Per a TOTS ELS TIPUS D'INSCRIPCIONS:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a persones físiques no caldrà presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  - (1) Si el titular és una persona jurídica, la sol·licitud d'inscripció l'efectuarà el seu representant legal, que haurà d'aportar el document que l'acredite com a tal, així com fotocòpia del seu DNI.
  - Fotocòpia del CIF de la indústria, i escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent, i modificacions, si n'hi ha.
  - Alta, o sol·licitud d'esta, en l'impost d'activitats econòmiques, o, si és el cas, justificació d'estar exempt de l'impost.
  - Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat:
  - Llistat d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equip (2 exemplars originals)
  - Resum de dades registrals (original) (segons model normalitzat)
  - Llicència d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment:
  - Per a instal·lacions i noves inscripcions: sol·licituds de les llicències d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment
  - Per a la resta modificacions registrals: la llicència d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment i sol·licitud de la nova actualitzada.
  (2) En el valor de la inversió que figura en la instància de sol·licitud, haurà d'excloure el pressupost dels projectes específics (instal·lació elèctrica, cambres frigorífiques, instal·lació de vapor, a pressió etc.)
  - Sol·licitud d'inscripció en el registre industrial de la conselleria competent en la matèria.

  B. A més, per a les inscripcions d'INSTAL·LACIÓ, NOVA INSCRIPCIÓ, AMPLIACIÓ, PERFECCIONAMENT, CANVI D'ACTIVITAT I TRASLLAT, haurà d'aportar:
  - Llicència d'obres:
  - Per a instal·lacions i noves inscripcions i modificacions registrals (ampliació, trasllat, perfeccionament i canvi d'activitat: llicència d'obres, si és procedent.
  - Projecte tècnic d'obra civil i instal·lació industrial (original), redactat i firmat per un tècnic especialista competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o document substitutiu en els casos d'inscripció d'obra menor relatives a ampliacions i perfeccionament. Haurà de contindre almenys, els aspectes mínims que es definixen en l'apartat 2 del projecte tècnic (vegeu diversos 2) i en la memòria (diversos 1).
  - Certificació final (original), expedit per un tècnic especialista competent, visat pel col·legi oficial corresponent, en la qual s'indique que la indústria s'adapta al projecte o memòria descriptiva (segons els casos diversos 1 i 2) i el compliment dels requisits ambientals i les reglamentacions tècniques i sanitàries vigents exigibles a les activitats corresponents.
  - Declaració jurada de compatibilitat de l'autor de projecte i/o certificató final (Orde CAPA 24/09/1984)

  C. A més, per a les inscripcions de CANVI DE TITULAR, haurà d'aportar:
  - DNI/NIF de l'anterior i nou propietari
  - Document públic o privat de transmissió o cessió que acredite el CANVI DE TITULARITAT de la indústria que incloga nota firmada pel liquidador d'Hisenda d'haver satisfet l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  - Relació de tots els elements de treball de la indústria amb la seua valoració.

  D. A més, per a les inscripcions en ARRENDAMENT, haurà d'aportar:
  - Document públic o privat que acredite l'arrendament de la indústria.
  - DNI/NIF de l'arrendador i de l'arrendatari

  E. A més, per a CANVI DE DENOMINACIÓ:
  - Document públic o privat que acredite este canvi

  F. Per a REDUCCIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, unicament:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat:
  - Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equip (2 exemplars originals)
  - Resum de dades registrals (original), (segons model normalitzat)

  G. Per a ACTUALITZACIONS REGISTRALS: Els titulars de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 97/2005, que actualment estiguen inscrits en el Registre d'Indústries Agràries (RIA), hauran d'adaptar-se al que establix este decret, presentat:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat:
  - Llistat d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equip (2 exemplars originals).
  - Resum de dades registrals (original) (segons model normalitzat).

  H. Per a CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el cessament i el període de temps que es preveu que dure la paralització total del procés de producció.

  I. Per a la REPRESA DESPRÉS DEL CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el fi del cessament.

  J. Per a CANCEL·LACIÓ REGISTRAL, BAIXA DEFINITIVA O CESSAMENT:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.

  Impresos associats

  [ANNEX 1] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (REA)

  [ANNEX 2] RESUM DE DADES REGISTRALS

  [ANNEX 3] LLISTAT D'INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA I ALTRES BENS D'EQUIP

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES) O APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentada la documentació, i si és conforme als requisits establits en la normativa vigent, la conselleria competent en matèria d'agricultura, practicarà la inscripció registral en el termini de tres mesos, i expedirà un certificat al sol·licitant en què es farà constar el número de matrícula en la divisió del registre corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2768

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc2768.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Inici
 • Informació complementària

  * CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
  D'acord amb el que disposa el Reglament (CE) 204/2002, de 19 de desembre de 2001, de la Comissió, el Registre d'Establiments Agroalimentaris contindrà les dades, segons la classificació estadística de productes per activitats (CPA) en la Unió Europea, relatius als establiments industrials compresos en la divisió 15, productes alimentaris i begudes, de la subsecció DA, de la secció D, per a les indústries de transformació, i en els grups 51.2, servicis comercials a l'engròs de matèries primeres agrícoles i animals vius, i grup 51.3, servicis comercials a l'engròs d'aliments, begudes i tabacs de la Divisió 51, servicis comercials a l'engròs i d'intermediaris, excepte els de vehicles de motor i motocicletes.

  A) Activitats de transformació
  Divisió 15. Productes alimentaris i begudes
  15.1 Carn i productes carnis.
  15.2 Peix i productes de peix elaborats i en conserva.
  15.3 Fruites i hortalisses preparades i en conserva.
  15.4 Olis i greixos animals i vegetals.
  15.5 Productes lactis i gelats.
  15.6 Productes de molineria i midons i productes amilacis.
  15.7 Pinsos preparats.
  15.8 Altres productes alimentaris:
  15.81 Pa, pastissos i productes de pastisseria.
  15.82 Bescuits i galletes; pastissos i productes de pastisseria de llarga duració.
  15.83 Sucre.
  15.84 Cacau, xocolate i articles de confiteria preparats amb sucre.
  15.85 Pastes alimentàries.
  15.86 Café i te.
  15.87 Condiments i salses.
  15.88 Preparats alimentaris homogeneïtzats i aliments dietètics.
  15.89 Altres productes alimentaris n.c.o.p.
  15.9 Begudes.

  B) Activitats de comercialització
  - Grup 51.2 Servicis comercials a l'engròs de matèries primeres agrícoles i animals vius
  51.21 Servicis comercials a l'engròs de gra, llavors i pinsos.
  51.22 Servicis comercials a l'engròs de flors i plantes.
  51.25 Servicis comercials a l'engròs de tabac sense manufacturar.
  - Grup 51.3 Servicis comercials a l'engròs d'aliments, begudes i tabac.
  51.31 Servicis comercials a l'engròs de fruites, llegums i hortalisses.
  51.32 Servicis comercials a l'engròs de carn i productes carnis.
  51.33 Servicis comercials a l'engròs de lactis, ous, olis i greixos comestibles.
  51.34 Servicis comercials a l'engròs de begudes alcohòliques i altres begudes.
  51.35 Servicis comercials a l'engròs de productes del tabac.
  51.36 Servicis comercials a l'engròs de sucre, xocolate i productes de confiteria.
  51.37 Servicis comercials a l'engròs de café, te, cacau, i espècies.
  51.38 Servicis comercials a l'engròs d'altres aliments, incloent-hi peixos, crustacis i mol·luscos.
  51.39 Servicis comercials a l'engròs no especialitzats d'aliments, begudes i tabac.

  C) Altres indústries que, d'acord amb el marc normatiu de l'actual decret, puguen considerar-se com a indústria agroalimentària.

  * FITXA REGISTRAL
  Per a cada establiment o instal·lació industrial s'obrirà una fitxa registral a què s'assignarà un número de matrícula, que romandrà invariable en les successives anotacions registrals que es practiquen.
  En cada fitxa registral constaran, com a mínim, les dades següents:
  a) Número de matrícula: tindrà set dígits, els dos primers correspondran al codi provincial i els cinc següents seran els indicatius del número d'orde en el registre.
  b) Data d'inscripció i, si és el cas, data de les modificacions posteriors.
  c) Nom, raó social, domicili i número d'identificació fiscal del titular de l'establiment.
  d) Dades de les instal·lacions i béns d'equip, denominació de la indústria i rètol de l'establiment, dades de localització, activitat econòmica principal, enumeració dels productes utilitzats i acabats, indicadors de dimensió i compliment dels requisits ambientals exigibles.
  e) Data de la cancel·lació de la inscripció registral o baixa.

  La fitxa registral es confeccionarà a partir de dos documents:
  - Resum de dades registrals.
  - Llistat dels elements d'instal·lacions, maquinària, i altres béns d'equip, que componen l'establiment.

  Sancions

  Els incompliments de les obligacions hauran de ser sancionats d'acord amb el règim d'infraccions i sancions establit en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria; en segon lloc, d'acord amb la Llei 12/1994, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Administratives i de Modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat, i el Decret 153/1996, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària i, finalment, amb caràcter supletori, amb el que disposa el Reial Decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  DIVERSOS 1 - CONTINGUT MÍNIM DE LA MEMÒRIA (TÈCNICA I AGRONÒMICA) I PLÀNOLS.

  DIVERSOS 2 - ACLARIMENTS SOBRE EL PROJECTE TÈCNIC.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 97/2005, de 20 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Registre d'Establiments Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana i es regula el seu funcionament (DOGV núm. 5013, de 25/05/05).
  - Orde de 27 de setembre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5114, de 14/10/05).
  - Orde de 26 de desembre del 2007, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'annex II de l'Orde de 27 de setembre del 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5672, de 03/01/08).
  - Decret Llei 2/2012, de 13 de gener del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes (pime) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6692, de 16/1/12).
  - Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 20/06/12).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell.

  Vegeu la Llei 2/2012, de 14 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.