• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris (indústries agroalimentàries).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris (indústries agroalimentàries).

  Objecte del tràmit

  Per als titulars de les empreses agroalimentàries, la comunicació de les seues dades i característiques, acompanyada de la documentació tècnica, serà obligatòria i, després de la seua corresponent qualificació pels servicis tècnics de la conselleria competent en matèria d'agricultura donarà lloc a la inscripció en el Registre.

  NOTA: La inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris és un requisit imprescindible perquè les indústries agroalimentàries puguen acollir-se als auxilis econòmics de qualsevol tipus que s'arbitren per mitjà de programes d'ajudes regulats per convocatòries de la Generalitat, i finançats per fons comunitaris, nacionals o d'àmbit autonòmic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars de les indústries amb establiments i instal·lacions agroalimentàries radicats en el territori de la Comunitat Valenciana.

  EXCLUSIONS:
  - Quedaran exclosos de l'àmbit del Registre les empreses industrials o comercials sense assalariats el titular de les quals siga una persona física. Així mateix, també quedaran excloses les empreses l'activitat de transformació o comercialització de les quals es realitze exclusivament o primordialment en fase detallista.
  - Quant als servicis comercials, només entraran dins de l'àmbit del Decret 97/2005 aquells establiments en què, a més de l'activitat de comercialització, es realitzen també activitats de manipulació o processos de transformació industrial dels productes agraris o alimentaris.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2768

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A. Per a TOTS ELS TIPUS D'INSCRIPCIONS:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a persones físiques no caldrà presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  - (1) Si el titular és una persona jurídica, la sol·licitud d'inscripció l'efectuarà el seu representant legal, que haurà d'aportar el document que l'acredite com a tal, així com fotocòpia del seu DNI.
  - Fotocòpia del CIF de la indústria, i escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent, i modificacions, si n'hi ha.
  - Alta, o sol·licitud d'esta, en l'impost d'activitats econòmiques, o, si és el cas, justificació d'estar exempt de l'impost.
  - Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat:
  - Llistat d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equip (2 exemplars originals)
  - Resum de dades registrals (original) (segons model normalitzat)
  - Llicència d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment:
  - Per a instal·lacions i noves inscripcions: sol·licituds de les llicències d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment
  - Per a la resta modificacions registrals: la llicència d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment i sol·licitud de la nova actualitzada.
  (2) En el valor de la inversió que figura en la instància de sol·licitud, haurà d'excloure el pressupost dels projectes específics (instal·lació elèctrica, cambres frigorífiques, instal·lació de vapor, a pressió etc.)
  - Sol·licitud d'inscripció en el registre industrial de la conselleria competent en la matèria.

  B. A més, per a les inscripcions d'INSTAL·LACIÓ, NOVA INSCRIPCIÓ, AMPLIACIÓ, PERFECCIONAMENT, CANVI D'ACTIVITAT I TRASLLAT, haurà d'aportar:
  - Llicència d'obres:
  - Per a instal·lacions i noves inscripcions i modificacions registrals (ampliació, trasllat, perfeccionament i canvi d'activitat: llicència d'obres, si és procedent.
  - Projecte tècnic d'obra civil i instal·lació industrial (original), redactat i firmat per un tècnic especialista competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o document substitutiu en els casos d'inscripció d'obra menor relatives a ampliacions i perfeccionament. Haurà de contindre almenys, els aspectes mínims que es definixen en l'apartat 2 del projecte tècnic (vegeu diversos 2) i en la memòria (diversos 1).
  - Certificació final (original), expedit per un tècnic especialista competent, visat pel col·legi oficial corresponent, en la qual s'indique que la indústria s'adapta al projecte o memòria descriptiva (segons els casos diversos 1 i 2) i el compliment dels requisits ambientals i les reglamentacions tècniques i sanitàries vigents exigibles a les activitats corresponents.
  - Declaració jurada de compatibilitat de l'autor de projecte i/o certificató final (Orde CAPA 24/09/1984)

  C. A més, per a les inscripcions de CANVI DE TITULAR, haurà d'aportar:
  - DNI/NIF de l'anterior i nou propietari
  - Document públic o privat de transmissió o cessió que acredite el CANVI DE TITULARITAT de la indústria que incloga nota firmada pel liquidador d'Hisenda d'haver satisfet l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  - Relació de tots els elements de treball de la indústria amb la seua valoració.

  D. A més, per a les inscripcions en ARRENDAMENT, haurà d'aportar:
  - Document públic o privat que acredite l'arrendament de la indústria.
  - DNI/NIF de l'arrendador i de l'arrendatari

  E. A més, per a CANVI DE DENOMINACIÓ:
  - Document públic o privat que acredite este canvi

  F. Per a REDUCCIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, unicament:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat:
  - Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equip (2 exemplars originals)
  - Resum de dades registrals (original), (segons model normalitzat)

  G. Per a ACTUALITZACIONS REGISTRALS: Els titulars de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 97/2005, que actualment estiguen inscrits en el Registre d'Indústries Agràries (RIA), hauran d'adaptar-se al que establix este decret, presentat:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat:
  - Llistat d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equip (2 exemplars originals).
  - Resum de dades registrals (original) (segons model normalitzat).

  H. Per a CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el cessament i el període de temps que es preveu que dure la paralització total del procés de producció.

  I. Per a la REPRESA DESPRÉS DEL CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.
  - Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el fi del cessament.

  J. Per a CANCEL·LACIÓ REGISTRAL, BAIXA DEFINITIVA O CESSAMENT:
  - Instància normalitzada de sol·licitud d'inscripció, per duplicat.

  Impresos associats

  [ANNEX 1] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (REA)

  [ANNEX 2] RESUM DE DADES REGISTRALS

  [ANNEX 3] LLISTAT D'INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA I ALTRES BENS D'EQUIP

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES) O APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.