Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció per a la realització de la prova per a persones sense requisits d'accés (art. 69.5 LOE). Ensenyances artístiques superiors, (Art Dramàtic, Arts Plàstiques-Ceràmica, Dansa, Disseny i Música).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a la realització de la prova per a persones sense requisits d'accés (art. 69.5 LOE). Ensenyances artístiques superiors, (Art Dramàtic, Arts Plàstiques-Ceràmica, Dansa, Disseny i Música).

  Objecte del tràmit

  La superació d'esta prova acreditarà que l'aspirant posseïx els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per a cursar amb aprofitament les corresponents ensenyances.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Esta prova es dirigix a les persones que fa referència l'article 69, apartat 5, de l'Esmentada Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que complisquen els anys abans del dia 1 de desembre de l'any natural en què se celebre la dita prova, que vullguen accedir a les ensenyances artístiques superiors i no es troben en possessió del títol de Batxiller ni hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

  També hauran de superar la prova específica.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019:

  Model 9778: 21,95 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Del 2 al 22 de maig de 2019, tots dos inclusivament(DOGV núm. 8514, de 26/03/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En horari habitual de la secretaria del centre docent al qual s'aspire accedir.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud d'inscripció per a la realització de les proves en les quals l'alumne/a triarà l'especialitat, o especialitats, que desitja cursar.

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS. Prova específica sense requisits (art. 69.5 LOE).

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS. PROVA ESPECÍFICA

  ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La superació d'aquesta prova acreditarà que l'aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per a cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments.

  2. La prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) és comuna per a tots els ensenyaments artístics superiors.

  3. La prova es realitzarà en, almenys, un centre públic d'ensenyaments artístics superiors de cada província.

  4. Per a avaluar aquesta prova es constituirà un únic tribunal, nomenat per el/la director/a de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), del qual formarà part un nombre imparell de membres.

  5. El tribunal estarà constituït pels següents membres:
  a) El/la president/a.
  b) El/la secretari/a.
  c) Tres vocals.

  6. En funció del nombre d'aspirants la direcció de l'ISEACV podrà nomenar una comissió de suport per a la realització de la prova les funcions de la qual seran les de la cura d'aules, correcció d'exàmens així com aquelles altres que per a l'adequat desenvolupament del procés, assigne el tribunal.

  7. La prova constarà de les següents parts:
  a. Primera part: Història de l'Art. Exercici escrit a partir d'un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d'un text d'història de l'art (en valencià i en castellà) i dues imatges relacionades amb el text, l'alumnat haurà de contestar diverses preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text.
  b. Segona part. A triar entre Llengua valenciana o Llengua castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.
  c. Tercera part. Llengua estrangera, a triar entre Inglés o Francés. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

  8. La qualificació de cadascuna de les parts s'expressarà en escala numèrica de 0 a 10 sent el resultat final de la prova la mitjana aritmètica.
  La superació de la prova exigirà que aquesta mitjana haja de ser igual o superior a 5, la qual cosa suposarà la qualificació d'apte/a. La superació d'aquesta prova tindrà validesa permanent a l'efecte d'accés als ensenyaments artístics superiors en tot l'Estat.

  9. En el cas que les persones participants, una vegada efectuades pel Tribunal els aclariments sol·licitats a la vista de la prova i altres mitjans que li van servir com a elements de judici per a puntuar o valorar, estimen incorrecta la puntuació o valoració, podran presentar reclamació mitjançant escrit motivat, davant la presidència del Tribunal, dins dels tres dies hàbils següents a aquell en què la qualificació va ser notificada públicament. Contra la resolució del president o presidenta del Tribunal es podrà interposar recurs d'alçada davant la direcció de l'ISEACV en el termini d'un mes a comptar des de la resolució denegatòria.

  10. Es requereix la superació d'aquesta prova per a inscriure's en la prova específica d'accés.

  Inici
 • Informació complementària

  La inscripció per a esta prova es realitzarà en les dates assenyalades en el calendari i centres inclosos en l'annex III. Els impresos per a la inscripció poden obtindre's en la següent adreça d'Internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2782

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 48/2011 , de 6 de maig, del Consell, pel qual s'establix l'ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d'estudis corresponents als títols oficials de graduat o graduada en les diferents ensenyances artístiques superiors, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6517, de 10/05/11).
  - Resolució de 13 de març de 2019, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors (DOGV nº 8514, de 26/03/2019)
  - Resolució de 4 d'abril de 2019, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'art dramàtic, arts plàstiques (ceràmica), dansa, disseny i música.(DOGV nº 8527, de 11/04/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 48/2011, de 6 de maig.

  Vegeu Resolució de 13 de març de 2019, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors

  Vegeu la Resolució de 4 d'abril de 2019, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'art dramàtic, arts plàstiques (ceràmica), dansa, disseny i música.(DOGV nº 8527, de 11/04/2019)

  Llistat de seguiment

  Designació Tribunal fer prova especifica

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.