• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'expedició del certificat de competència professional per a exercir les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'expedició del certificat de competència professional per a exercir les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers.

  Objecte del tràmit

  El transport públic per carretera i les seues activitats auxiliars i complementàries només podran dur-se a terme per les persones que obtinguen el certificat de competència professional corresponent.

  El certificat de competència professional s'obtindrà:

  - Per la superació de les proves corresponents.

  o bé,

  - Mitjançant la sol·licitud per part de les persones interessades que acrediten estar en possessió del títol acadèmic de tècnic superior en Gestió del Transport de la formació professional específica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Les persones que hagen superat les proves de competència professional,

  o bé,

  - Les persones que hagen cursat i superat el cicle formatiu de grau superior de Gestió del Transport en qualsevol dels centres docents autoritzats per a impartir aquests estudis.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - A03: 28,24 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA

  MODALITAT TELEMÀTICA:

  Mitjançant pagament telemàtic genèric:

  Les persones que tenen DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet mitjançant el sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, poden efectuar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: Manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: Pagament telemàtic genèric.

  MODALITAT PRESENCIAL:

  Per mitjà d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'aquests.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2787

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, llevat que hi haja manifestació en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'ha d'aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers.

  - En el cas de sol·licitants titulats en Gestió del Transport: certificat del centre docent acreditatiu d'haver superat el cicle formatiu de Gestió del Transport, d'acord al model establit en l'annex II de l'Ordre de 26 de març de 2003 de la Conselleria de Cultura i Educació, i de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

  Vegeu el model de certificat del centre docent acreditatiu en l'Ordre de 26 de març de 2003, publicada en el DOGV núm. 4496 (vegeu l'enllaç a l'Ordre en l'apartat "llista de normativa").

  Impresos associats

  SOL.LICITUD D'EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER AL TRANSPORT PER CARRETERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la documentació i del justificant del pagament de la taxa.
  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, llevat que es manifeste el contrari, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga per mitjà de tècniques electròniques, informàtiques o telemàtiques les dades relatives d'identificació personal. En cas de no autoritzar, s'ha d'aportar:
  - Una fotocòpia del DNI.
  - A més, en el cas de sol·licitants titulats en Gestió del Transport, han de presentar el certificat model emés pel centre docent.

  2. Si la documentació és correcta, es procedirà a la tramitació del certificat oficial corresponent. (*)

  NOTA SOBRE EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER AL TRANSPORT

  La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat efectuarà l'expedició d'ofici dels certificats de competència professional per al transport de totes les persones aprovades en la convocatòria corresponent, per la qual cosa, per a obtindre'l, les persones interessades poden optar per:

  1r. Presentar pel procediment clàssic la sol·licitud d'expedició i el justificant de pagament de la taxa (registre d'entrada o remissió per correu postal) a l'oficina corresponent segons el lloc d'examen, i esperar que els certificats estiguen disponibles perquè les persones interessades o les persones autoritzades degudament els puguen retirar.

  2n. Personar-se directament a l'oficina corresponent de les indicades amb el justificant original del pagament de la taxa (còpia per a l'Administració), una vegada estiguen disponibles els certificats.

  3r. Enviar un correu electrònic a l'adreça de l'oficina corresponent o un fax, en què se sol·licite la remissió del certificat a l'adreça que s'hi indique. En aquest cas, les persones interessades han de remetre per correu postal l'imprés original del pagament de la taxa (còpia per a l'administració) o, a falta d'això, acompanyar el correu del fitxer (PDF, JPG,...) amb el document de la taxa escanejat degudament.

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI DE CASTELLÓ
  Av. del Mar, 16
  Fax: 964358030
  Adreça electrònica: puerto_oli@gva.es

  SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS D'ALACANT
  Av. Aguilera, 1 - 6
  Fax: 965936600
  Adreça electrònica: gonzalez_merver@gva.es

  SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS DE VALÈNCIA
  C/ Gregori Gea, 27 - Edif. PROP-1
  Fax: 963426491
  Adreça electrònica: solicitud_titulos_val@gva.es

  Tots els certificats de l'última convocatòria estaran disponibles en els llocs indicats en la data que s'anunciarà posteriorment, a partir de la publicació de les llistes definitives d'aprovats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2787

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta pàgina.
  Per a això heu de tindre certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.
  També podeu tramitar utilitzant el sistema de Cl@ve-permanent de l'Estat.
  Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessiteu disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (Vegeu l'apartat d'enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Obtenció del certificat.

  Pagament telemàtic genèric.

  Cl@ve-permanent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 28 de maig de 1999 per la qual es desplega el capítol I del títol II del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional (BOE núm. 139, d'11/06/1999).
  - Ordre de 16 de setembre de 1999 de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es regula el procediment que s'ha de seguir per a la celebració de proves per a l'obtenció del certificat de capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers (DOGV núm. 3593, de 29/09/1999).
  - Ordre de 26 de març de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació i de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció del certificat de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carretera pels titulats superiors en Gestió del Transport de la formació professional específica. (DOGV núm. 4496, de 09/05/2003).
  - Ordre de 2 de juny de 2005, del conseller d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula la presentació telemàtica de sol·licituds per a l'examen de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers per carretera i de consellers de Seguretat i la seua renovació. (DOGV núm. 5033, de 22/06/2005)
  - Reglament (CE) núm. 1071/2009, de 21 d'octubre de 2009, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que s'han de complir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera i per la qual es deroga la Directiva 96/26/CE del Consell.
  - Resolució de 18 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la celebració de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2016. (DOGV núm. 7676, d'11/12/15).
  - Resolució de 6 de juny de 2016, per la qual es modifica la Resolució de 18 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la celebració de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2016, (DOGV núm. 7810, de 21/06/2016).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.