Detall de Procediment

Falles. Premis destinats a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu.

Codi SIA: 210586
Codi GUC: 280
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Falles. Es convoquen les subvencions de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de festes de les Falles i de la Magdalena, per a l'any 2023.

Solicitants

1. Podran optar a les ajudes les associacions i les comissions de festes legalment constituïdes dels municipis de la Comunitat Valenciana que realitzen les activitats de promoció del valencià previstes en les bases reguladores. 2. Les entitats hauran d'acreditar estar inscrites en el registre corresponent de la Generalitat. 3. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies indicades en l'apartat 2 de l'article 2 de l'Ordre 90/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu.

Requisits

a) Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les característiques previstes en el punt 3 de l'article 5 de l'Ordre 90/2016, que regula les bases d'aquestes subvencions. b) Hauran de fer constar, en els crèdits del llibre, la col·laboració de la Generalitat amb el lema següent: «El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l'ús del valencià de l'any 2023». La llegenda ha d'estar impresa en la coberta interior o en la primera pàgina de l'obra. No serà vàlida la impressió mitjançant encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l'edició original. c) Tindre una tirada mínima de 75 exemplars. d) No seran subvencionables els llibres editats o coeditats per ajuntaments i entitats privades ni les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

Informació complementària

La sol·licitud de participació és telemàtica. 1. La sol·licitud s'atindrà al que indica l'article 11 de l'Ordre 90/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencianoen l'àmbit festiu (DOGV núm. 7945, de 28.12.2016). 2. S'aproven el model de sol·licitud i els documents que s'adjunten com a annexos. 3. El model de la sol·licitud i els annexos estaran disponibles en el lloc web <https://ceice.gva.es/web/dgplgm/premis> o <https://sede.gva.es> de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 4. La sol·licitud de participació és telemàtica. No obstant això, hauran de presentar els cinc exemplars d'acord amb el punt 5 de l'article 11 esmentat. La presentació de sol·licituds per a optar als premis implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

Normativa

Presentació

Telemàtica
Aquesta sol·licitud es tramitarà exclusivament de manera telemàtica. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: ceice.gva.es/va/web/dgplgm/premis o https://sede.gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit