• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premis per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de les Falles.

  Objecte del tràmit

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha decidit convocar els premis per a concedir una ajuda a una activitat que és vehicle de comunicació en les mencionades festes i que, al mateix temps, promou l'ús del valencià en el seu àmbit específic: l'edició del llibret de la falla.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a les ajudes les associacions i comissions de festes de les Falles, legalment constituïdes, radicades en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

  EXEMPCIONS
  No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
  a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques.
  b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs llevat que en aquest haja adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitades segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
  c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte realitzat amb l'Administració.
  d) Estar sotmesa la persona física, la persona administradora de les societats mercantils o aquelles que tinguen la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015,de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establits en aquesta; de la Llei de la Generalitat 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes i a la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció a la Comunitat Valenciana.
  e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social segons la normativa vigent.
  f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal, segons s'estableix en el Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol.
  g) No trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  h) Haver sigut sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de ubvencions (en avant, LGS), o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  i) No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 de la LGS quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
  j) En cap cas no podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions les entitats incloses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
  k) Tampoc no podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats respecte de les quals s'haja suspés el procediment administratiu de la inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació d'allò que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, mentre no es dicte resolució judicial ferma en virtut de la qual puga practicar-se la inscripció en el registre corresponent.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es convoquen en total 105 subvencions per a llibres de les Falles amb una dotació de 130.000 euros.

  Distribució econòmica, apartat segon de la convocatòria de 2019:

  -Premis llibres de Falles de les poblacions de la Comunitat Valenciana. Total a repartir 85.000 euros en 80 premis.

  -Premis de Falles de la ciutat de València. Total a repartir 45.000 euros en 25 premis.

  No es poden presentar a les 2 modalitats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l'11 de febrer de 2019 (DOGV núm. 8474 de 29.01.2019)

  Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que finalitzarà el 15 de febrer de 2019, les entitats sol·licitants hauran de presentar, en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, 5 exemplars del llibret de la falla editat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  -En el Registre General de la conselleria competent en aquesta matèria, en les direccions territorials de la corresponent conselleria d'Alacant, Castelló o València, o per qualsevol dels mitjans establits en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada i, en tot cas, ha d'ajustar-se als requisits establits en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals, d'acord amb la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.

  I, preferentemente:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_FALLAS-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=280

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds aniran dirigides a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Estos models estaran disponibles en l'adreça www.ceice.gva.es/web/dgplgm/premis o https://sede.gva.es de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En omplir el model de sol·licitud, caldrà aportar:

  1. Informació sobre les dades identificatives: núm. CIF, núm. Registre d'Associacions de la Generalitat de l'entitat (si n'hi ha), núm. DNI de la persona sol·licitant, de l'acreditació de la representativitat, així com l'adreça postal i telemàtica a l'efecte de comunicacions i de notificacions.

  2. Informació sobre els projectes per als quals sol·licita la subvenció, sobre la quantitat d'exemplars, sobre l'adreça electrònica, si el llibret es difon a través d'este mitjà, i sobre el pressupost.

  3. Fotocòpia dels estatuts de l'associació per a aquelles entitats que no estiguen inscrites en el Registre d'Associacions de la Generalitat o que no l'hagen aportada en anteriors convocatòries.

  4. Imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat.

  5. Declaracions responsables. Per a simplificar la presentació de documentació, l'entitat facilitarà la informació requerida a través de les declaracions responsables que figuren en el model de sol·licitud. En el cas de no firmar-les, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels punts següents:
  a) Sobre la veracitat de les dades que s'aporten en la sol·licitud i l'assumpció de responsabilitats si són inexactes.
  b) Sobre el compliment dels requisits de la convocatòria.
  c) Sobre que els llibres presentats compleixen totes les característiques que s'indiquen en l'article 6 d'aquestes bases reguladores de la convocatòria.
  d) De no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, de les assenyalades en l'article 13 de la LGS.

  6. Autoritzacions. Per a afavorir l'agilització administrativa, l'entitat sol·licitant podrà atorgar l'autorització a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a través del model de sol·licitud, sobre els aspectes següents:
  a) Obtindre de forma telemàtica o electrònica les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  b) La consulta de les dades en el sistema de validació de dades de l'entitat i de la persona sol·licitant.
  c) Enviar informació i notificació referida a l'expedient per mitjans telemàtics i electrònics.
  En el cas que no es firmen les autoritzacions, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.

  7. D'acord amb l'article 13 de la LGS, les entitats sol·licitants hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. En conseqüència, hauran d'acreditar el compliment d'estes obligacions a través de la presentació dels corresponents certificats expedits per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social, així com un certificat de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que acredite que l'entitat sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  No obstant això, i d'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, no caldrà presentar estos certificats si s'autoritza expressament la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport perquè comprove el compliment d'estes obligacions, en els termes establits en el punt 7 d'esta mateixa base. En el cas de denegar-se esta autorització, l'entitat sol·licitant haurà d'aportar, en la sol·licitud, els certificats corresponents.

  Posteriorment, la direcció general competent en matèria de política lingüística comprovarà la veracitat de es dades per mitjà del sistema de mostreig.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT FESTIU

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  -Comissió tècnica
  Les sol·licituds seran valorades per una comissió tècnica que, com a òrgan col·legiat, es regirà pel règim previst per als òrgans col·legiats en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  La composició de la comissió tècnica serà establida en la corresponent convocatòria anual.

  - Ordenació, instrucció i resolució del procediment
  1. L'òrgan competent per a l'ordenació, la instrucció i resolució del procediment de concessió és la subdirecció general amb competències en matèria de política lingüística.
  2. En aplicació dels criteris establits i amb la valoració corresponent a totes les sol·licituds que hagen complit els requisits de la convocatòria, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda. Les subvencions individualitzades tindran la distribució i la dotació econòmica que s'establisca en la convocatòria anual corresponent.
  2. Atenent els criteris indicats en l'article 6 d'aquesta ordre, la comissió tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent que l'òrgan instructor presentarà a la persona titular de la direcció general competent en política lingüística.
  3. Vista la proposta, la persona titular de la direcció general competent en política lingüística, d'acord amb la delegació efectuada per la disposició final primera d'aquesta ordre, resoldrà la concessió i la quantitat de la subvenció que s'haurà de comunicar en el termini màxim de tres mesos a partir del moment de la resolució de concessió.
  La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l'article 18 de la LGS, l'article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'article 166 de la Llei 1/ 2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
  Les entitats subvencionades seran també guardonades amb un estendard acreditatiu per part de la conselleria convocant.
  Les entitats que usen el llenguatge inclusiu en els llibres de festes presentats també seran guardonades amb un distintiu que en reconega l'ús.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició contra la resolució s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_FALLAS-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=280

  Inici
 • Informació complementària

  Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les característiques següents:
  a) Estar escrits en valencià, d'acord amb els criteris oficials de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
  b) Estar editats per l'associació sol·licitant.
  c) Disposar del corresponent depòsit legal.
  d) Tindre una tirada mínima d'exemplars que s'establirà en la convocatòria.
  e) Hauran de fer constar, en els crèdits del llibre, la col·laboració de la Generalitat segons el que indique la convocatòria anual corresponent.
  4. No seran subvencionables:
  a) Els llibres editats o coeditados per ajuntaments i entitats privades.
  b) Les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

  Criteris de valoració

  La comissió tècnica aplicarà els criteris de valoració de les sol·licituds que, estaran referits als aspectes següents:
  1. Qualitat de l'edició: presentació i disseny, adequació lingüística, llenguatge inclusiu i originalitat. (0-63 punts).
  2. Continguts literaris: adequació i coherència de continguts, enginy i interés. (0-60 punts).
  3.Extensió de text escrit en valencià. (0-40 punts)
  4. Difusió del llibre: quantitat d'exemplars i difusió per mitjans electrònics. (0-25 punts).
  5. Publicitat en valencià. (0-10 punts).
  En la convocatòria corresponent, d'acord amb l'article 166 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, s'establiran els criteris de valoració de les sol·licituds amb la puntuació corresponent.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran les següents obligacions:
  1. Realitzar l'activitat que fonamenta la subvenció i justificar-la adequadament segons indiquen aquestes bases i la convocatòria corresponent.
  2. Comunicar a la conselleria convocant altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com els altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. La comunicació s'ha d'efectuar en conéixer les aportacions i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts.
  3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran la documentació que els siga requerida.
  4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control.
  5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, en la mesura que podran ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.
  6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la LGS i l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
  8. Les entitats beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat, per al que hauran de fer constar, en els crèdits dels llibres subvencionats, la participació en la convocatòria de la Generalitat, tal com s'indicarà en la convocatòria. Així mateix donaran publicitat a través de la pàgina web de l'entitat, d'acord amb el que indica l'article 3.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent i especialment en el títol IV, capítols I i II de la LGS i el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la LGS i en el Capítol IV, del títol X, de la Llei 1/2015, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 90/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu (DOCV núm. 7945, de 28/12/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 90/2016, de 27 de desembre (bases reguladores)

  RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.