• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu (Falles).

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les subvencions de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres i de les de Moros i Cristians.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran optar a les ajudes les associacions i comissions de festes legalment constituïdes dels municipis de la Comunitat Valenciana que realitzen les activitats de promoció del valencià previstes en aquestes bases.

  2. Les entitats hauran d'acreditar estar inscrites en el registre corresponent de la Generalitat.

  3. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques.

  b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs llevat que en aquest haja adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitades segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

  c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte realitzat amb l'Administració.

  d) Estar sotmesa la persona física, la persona administradora de les societats mercantils o aquelles que tinguen la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establits en aquesta; de la Llei de la Generalitat 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes i a la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció a la Comunitat Valenciana.

  e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social segons la normativa vigent.

  f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal, segons s'estableix en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol.

  g) No trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  h) Haver sigut sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en avant, LGS), o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

  i) No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 de la LGS quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.

  j) En cap cas no podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions les entitats incloses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

  k) Tampoc no podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats respecte de les quals s'haja suspés el procediment administratiu de la inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació d'allò que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no es dicte resolució judicial ferma en virtut de la qual puga practicar-se la inscripció en el registre corresponent.

  Requeriments

  a) Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les característiques previstes en el punt 3 de l'article 5 de l'Ordre 90/2016 que regula les bases.

  b) Hauran de fer constar en els crèdits del llibre que s'ha participat en la convocatòria de la Generalitat segons el que s'indica en l'article 7 de l'ordre que regula les bases. En els crèdits del llibre ha de constar en la coberta interior o en la primera pàgina: «El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l'ús del valencià». La llegenda ha d'estar impresa en la mateixa edició i característiques de l'obra. No serà vàlida la impressió a través d'encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l'edició original.

  c) En el llibre ha de constar imprés el corresponent dipòsit legal. No serà vàlida la impressió a través d'encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l'edició original.

  d) Tindre una tirada mínima de 200 exemplars.

  e) No seran subvencionables els llibres editats o coeditats per ajuntaments i entitats privades ni les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es convoquen en total 105 subvencions per a llibres de les Falles amb una dotació de 145.500 euros.

  Distribució econòmica, apartat segon de la convocatòria de 2020:

  -Premis llibres de Falles de les poblacions de la Comunitat Valenciana. Total a repartir 90.000 euros en 80 premis.

  -Premis de Falles de la ciutat de València. Total a repartir 55.500 euros en 25 premis.

  No es poden presentar a les 2 modalitats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV Num. 8734/06.02.2020.

  Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 14 de febrer de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud de participació és exclusivamente telemàtica.

  No obstant això, hauran de presentar els cinc exemplars de la manera següent:

  Preferentment en el Registre General de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport situat a l'avinguda de Campanar, 32 de València, o a les direccions territorials de la corresponent conselleria competent en aquesta matèria d'Alacant, Castelló o València, o per qualsevol dels mitjans establits en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - En el cas de presentar-los en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància general de presentació dels llibres siga datada i segellada abans de ser certificada.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_FALLAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=280

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds aniran dirigides a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  S'aproven el model de sol·licitud (telemàtica) i els documents que s'adjunten com a annexos.
  El model de la sol·licitud i els annexos estaran disponibles en el lloc web o de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  La sol·licitud de participació és telemàtica. No obstant això, hauran de presentar els cinc exemplars d'acord amb el punt 5 de l'article 5 de la convocatòria.

  El termini de presentació de sol·licituds i de llibres serà el següent:

  Llibres de les Falles

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV .
  Per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 14 de febrer de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.

  La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT FESTIU

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La composició de la comissió tècnica serà la següent:

  Llibres de les Falles

  Presidència: titular de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

  Secretaria: la persona responsable d'un servei de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme nomenada pel director general.

  Vocals:

  La persona responsable de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València o persona en qui delegue.

  La persona responsable d'un servei de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general.

  Una persona en representació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

  Una persona representant de la Junta Central Fallera de València.

  Tres membres que tinguen la condició de personal funcionari de la Generalitat Valenciana, nomenats pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició contra la resolució s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_FALLAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=280

  Tramitació

  Aquesta sol·licitud es tramitarà exclusivament de manera telemàtica.

  La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/premis o https://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Criteris de valoració:

  D'acord amb els criteris establits en l'article 6 de les bases de la convocatòria, per a l'ordenació, l'avaluació i l'elaboració de l'informe dels llibres presentats, la comissió tècnica aplicarà els criteris següents:

  1. Qualitat de l'edició. Màxim 63 punts:

  Presentació i disseny: 0-15 punts.

  Adequació lingüística: 0-30 punts.

  Ús de llenguatge inclusiu: 3 punts.

  Originalitat: 0-15 punts.

  2. Continguts literaris. Màxim 60 punts:

  Adequació i coherència de continguts: 0-20 punts.

  Enginy: 0-20 punts.

  Interés: 0-20 punts.

  3. Extensió de text escrit en valencià. Màxim 40 punts: 0,2 punts per pàgina.

  4. Difusió del llibre complet. Màxim 25 punts:

  Quantitat d'exemplars: 0,02 punts / exemplar. Màxim 20 punts.

  Difusió per mitjans electrònics: 5 punts.


  5. Publicitat en valencià. Màxim 10 punts: 0,1 punts per anunci.

  Obligacions

  Obligacions de les entitats beneficiàries

  Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran les obligacions següents:

  1. Realitzar l'activitat que fonamenta la subvenció i justificar-la adequadament segons indiquen aquestes bases i la convocatòria corresponent.

  2. Comunicar a la conselleria convocant altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com els altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. La comunicació s'ha d'efectuar en conéixer les aportacions i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts.

  3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran la documentació que els siga requerida.

  4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control.

  5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, en la mesura que podran ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.

  6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

  7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la LGS i l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  8. Les entitats beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat, per a la qual cosa hauran de fer constar, en els crèdits dels llibres subvencionats, la participació en la convocatòria de la Generalitat, tal com s'indicarà en la convocatòria. Així mateix donaran publicitat a través de la pàgina web de l'entitat, d'acord amb el que indica l'article 3.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent i especialment en el títol IV, capítols I i II de la LGS i el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la LGS i en el capítol IV, del títol X, de la Llei 1/2015, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 90/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu (DOCV núm. 7945, de 28/12/2016).
  - RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2020.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 90/2016, de 27 de desembre (bases reguladores)

  Veure Resolució

  Veure correcció d'errades

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.