Detall de Procediments

Sol·licitud de matrícula per a la realització de les proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de matrícula per a la realització de les proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV)

  Objecte del tràmit

  Obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià següents: A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatges específics (Llenguatge Administratiu, Llenguatge als Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades en l'obtenció d'alguns dels certificats mencionats, al marge dels estudis reglats.

  Requeriments

  - Per a poder participar en les proves és necessari haver complit els setze anys en el moment de realitzar-les.

  - Les persones interessades podran inscriure's en totes les proves de certificació de coneixements de llengua que desitgen, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la inscripció.

  - Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d'estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o equivalent d'acord amb l'annex II de l'Ordre 7/2017. Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d'estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià o equivalent d'acord amb l'annex II de l'Ordre 7/2017.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2020:
  Per a participar en les proves, s'ha d'abonar:
  - Una taxa de 15,20 euros per al certificat de nivell A2.
  - Una taxa de 20,40 euros per al certificat de nivell B1.
  - Una taxa de 20,40 euros per al certificat de nivell B2.
  - Una taxa de 25,50 euros per al certificat de nivell C1.
  - Una taxa de 25,50 euros per al certificat de nivell C2.
  - Una taxa de 27,54 euros per als certificats de llenguatges específics.

  L'abonament de les taxes per via telemàtica tindrà una bonificació del 10% de la taxa.

  * EXEMPCIONS i BONIFICACIONS
  1. Estan exempts del pagament de les taxes d'inscripció segons l'article 14.4-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  2. A més, tenen una bonificació del 50% de les taxes d'inscripció atés l'article 14.4-6 de la Llei de taxes esmentada anteriorment les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

  3. Els participants que s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'acreditar-ho en el moment de formalitzar la matrícula amb la còpia del títol corresponent o del carnet de família nombrosa, família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El procediment de la convocatòria de les proves de 2020 està suspés. Queda anul·lat el termini d'inscripció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La inscripció es realitzarà per via telemàtica exclusivament a través del web següent: www.sede.gva.es

  En el cas que no s'adjunte la documentació complementària en el procediment telemàtic (certiifcat de discapacitat, títol família nombrosa, etc) es podrà presentar:

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per a poder participar en les proves cal haver completat fins al final el procediment d'inscripció: l'emplenament de la sol·licitud amb les dades personals, el nivell i la localitat desitjada, el pagament de les taxes corresponents i el registre electrònic de la sol·licitud.
  2. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic i les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.
  3. La documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció pot adjuntar-se en el mateix moment de la matrícula, o presentar-se per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  4. No caldrà que presenten els documents acreditatius de les situacions que donen dret a exempció o bonificació quan els documents hagen sigut elaborats per l'administració de la Generalitat Valenciana, si expressen la seua autorització en la sol·licitud, perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.
  En cas contrari, la documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció caldrà que l'adjunten en el mateix moment de la inscripció o presentar-la per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  5. Qualsevol dels tràmits anteriors cal fer-lo en el termini d'inscripció corresponent al certificat del nivell per al qual sol·liciten l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'HORARI ALTERNATIU PER CREENÇA RELIGIOSA DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La inscripció es realitzarà exclusivament per via telemàtica a través del web següent: www.sede.gva.es i que requereix els passos següents:
  1. Emplenar el formulari en línia.
  2. Annexar la documentació si escau.
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament.
  5. Guardar el justificant d' inscripció.

  - Per a resoldre incidències informàtiques contacte amb generalitat_en_red@gva.es
  - Les persones matriculades podran consultar en el web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, www.jqcv.gva.es, les dades de la seua inscripció; amb especificació de nom, cognoms, document d'identitat, nivell i localitat de realització de la prova.

  * ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES RELIGIOSES
  1. Les persones matriculades, que per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matrícula.
  2. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa de la situació que dóna dret a la participació en un horari alternatiu haurà de ser presentada per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de matriculació corresponent al certificat del nivell per al qual sol·liciten la participació en un horari alternatiu, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  3. Els participants que s'acullen a aquesta opció han de presentar el certificat signat per la persona física que tinga la responsabilitat de la comunitat religiosa corresponent, la qual haurà d'estar registrada en el Registre d'Entitats Religioses.
  En el certificat s'especificarà la pertinença de la persona sol·licitant a la congregació.
  4. La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià comunicarà a la persona interessada el procediment per a la realització de la prova, que inclourà mesures per garantir el principi d'unitat d'acte i d'igualtat d'oportunitats entre tots els aspirants.
  5. El lloc de realització d'aquesta prova pot no ser el mateix que el lloc de realització de la prova general.
  6. El model de sol·licitud d'horari alternatiu d'examen és el model de l'annex IV de la resolució de convocatòria de proves.

  * ATENCIÓ ALS ASPIRANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  1. Les persones amb diversitat funcional acreditada i que vulguen una atenció especial el dia de la prova han d'indicar-ho en la sol·licitud.
  2. Les comissions examinadores adoptaran les mesures necessàries per tal que les persones inscrites amb diversitat funcional tinguen les mateixes oportunitats per a la realització de la prova que la resta dels participants.
  3. Els participants que s'acullen a aquesta opció han d'adjuntar en el moment de formalitzar la inscripció o fer-ho arribar a la JQCV mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o de l'Estat.
  4. Les adaptacions que la JQCV pot arbitrar, per a les persones que ho sol·liciten i ho justifiquen adequadament en el moment d'inscriure's, són les següents:
  a) Taula adaptada a una cadira de rodes
  b) Ampliació de temps de duració de la prova
  c) Augment de la grandària de la lletra de la prova
  d) Intèrpret de llenguatge de signes
  e) Adaptació de la prova al sistema Braille d'escriptura
  f) Persona de suport per a la realització de la prova
  g) Possibilitat d'ús d'aparells tècnics de suport

  5. Les persones que no sol·liciten l'adaptació de la prova en la forma i terminis especificats en aquest article de la resolució, no tindran dret a cap adaptació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Tramitació

  PASSOS EN EL TRÀMIT AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC:
  1. Emplenar el formulari en línia.
  2. Annexar la documentación si escau.
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
  4. Registrar la sol·licitud electrònicament.
  5. Guardar el justificant d' inscripció.

  PASSOS EN EL TRÀMIT SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC:
  1. Emplenar el formulari en línia.
  2. Annexar la documentació si escau.
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
  4. Validar la sol·licitud electrònicament.
  5. Imprimir i guardar el justificant d' inscripció.

  - La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la seua presentació quede registrada.
  - Per a resoldre incidències informàtiques contacte amb generalitat_en_red@gva.es
  - La inscripció en diferents proves de certificació haurà de fer-se individualment per cada prova. Només tindrà validesa la darrera sol·licitud completada en el cas de les proves de nivells diferents convocades en la mateixa jornada.
  - Les places de matrícula de cada nivell estan limitades per la capacitat de les seus.
  - Les dades referents als nivells o localitat de realització de les proves que ha triat la persona interessada en la inscripció no podran modificar-se després del registre de les sol·licituds.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI D'EXÀMENS

  Convocatòria de proves suspesa. Queda anul·lat el calendari d'exàmens.

  * LOCALITATS D'EXAMEN
  - Certificats A2, B1, B2, C1 y C2:
  Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.

  - Certificats de llenguatges específics (Llenguatge administratiu, Mitjans de comunicació i Correcció de textos): València

  * CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES: consulteu el web www.jqcv.gva.es

  Enllaços

  Web Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

  Llistat de preguntes freqüents sobre la tramitació telemàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7993, de 06/03/2017).
  - Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.(DOGV núm.8759, d'11.03.2020)
  - RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'acorda la suspensió de les proves ordinàries per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià previstes en la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 2 de març

  Vegeu Resolució de 5 de març de 2020

  Vegeu Resolució del 13 de maig de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.