Detall de Procediment

Sol·licitud de matrícula i pagament de la taxa per a la realització de les proves dels nivells A2, B1 i B2 de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV)

Codi SIA: 210587
Codi GUC: 281
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(26-06-2023
30-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià següents: - Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià. - Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià. - Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià.

Observacions

* CALENDARI D'EXÀMENS: - Les proves dels nivells A2, B1 i B2 es realitzaran en dues jornades. En la primera jornada, 14 d'octubre de 2023, s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, comprensió oral, d'estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites. - En la segona jornada s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció orals que es realitzarà els dies 21 d'octubre, 28 d'octubre o 4 de novembre de 2023, segons la localitat i nivell. Els aspirants podran consultar el dia i l'hora de convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció orals en el web que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada, segons la localitat. - Consulteu el calendari de proves en: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves * LOCALITATS D'EXAMEN - Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva. * CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES: consulteu la web https://jqcv.gva.es/va/centres-examen

Requisits

- Per a matricular-se en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova. - Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

Qui pot sol·licitar-ho?

- Les persones interessades a obtindre els certificats esmentats, al marge dels estudis reglats. - Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. (Consulteu el calendari de proves: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves)

Normativa del procediment

  • L'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7993, de 06/03/2017).
  • RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2023, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.

Termini

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà del 26 de juny al dia 30 de juny de 2023, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn.

Documentació

1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, incloent-hi el pagament de la taxa. 2. Les persones aspirants amb exempció o bonificació de la taxa hauran d'adjuntar la següent documentació en el tràmit telemàtic, si escau: - Títol de família nombrosa. - Títol de família monoparental. - Certificat del grau de diversitat funcional o targeta acreditativa de persona amb discapacitat expedit per l'òrgan competent en matèria de diversitat funcional de la GVA o d'altres comunitats autònomes. - Resolució judicial o administrativa (en el cas de víctimes de violència sobre la dona). * No caldrà que presenten els documents acreditatius de les situacions que donen dret a l'exempció o bonificació quan els documents hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana i si autoritzen la Conselleria a consultar per mitjans telemàtics el grau de diversitat funcional, certificat de família nombrosa o certificat de família monoparental. 3. Les persones amb diversitat funcional acreditada i que sol·liciten adaptació de temps o mitjans per al dia de la prova han d'indicar-ho en la sol·licitud de matrícula i adjuntar en el tràmit telemàtic el certificat de discapacitat i l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació de temps i mitjans expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana o de les altres comunitats autònomes. 4. Les persones matriculades que per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matriculació. La sol·licitud d'horari alternatiu disponible en "impresos associats" i la documentació acreditativa de la situació que dona dret a la participació en un horari alternatiu haurà de presentar-se per registre d'entrada adreçat a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Taxa o pagament

TAXES 2023: Per a participar en les proves s'han d'abonar les següents taxes: - A2: 13,94 euros - B1: 18,71 euros - B2: 18,71 euros L'abonament de les taxes per via telemàtica tindrà una bonificació del 10 % de la taxa. L'ingrés de l'import es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de matrícula. EXEMPCIONS i BONIFICACIONS 1. Exempció total del pagament de la taxa: a) Els membres de famílies nombroses de categoria especial. b) Els membres de famílies monoparentals de categoria especial. c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 2.Bonificació del 50% de la taxa: a) Persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%. b) Els membres de famílies nombroses de categoria general. c) Els membres de famílies monoparentals de categoria general. 3. Els participants que s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'acreditar-ho en el moment de formalitzar la matrícula amb la còpia del títol corresponent o del carnet de família nombrosa, família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

Presentació

Presencial
El pagament de la taxa s'ha de fer exclusivament per via telemàtica a través de les pàgines web següents: sede.gva.es o https://provesjqcv.gva.es En el cas que no es puga adjuntar la documentació complementària en el procediment telemàtic (certificat de discapacitat, títol de família nombrosa, etc.), es podrà presentar: - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - A les oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents. - I, preferentment, a:
Telemàtica
PASSOS EN EL TRÀMIT AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC: (Polseu "SOL·LICITUD. Presentació autenticada"): 1. Omplir el formulari en línia. 2. Annexar la documentació, si cal. 3. Pagar les taxes de manera telemàtica. 4. Registrar la sol·licitud electrònicament. 5. Guardar el justificant d'inscripció. PASSOS EN EL TRÀMIT SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC: (Polseu "SOL·LICITUD. Presentació no autenticada"): 1. Omplir el formulari en línia. 2. Annexar la documentació, si cal. 3. Pagar les taxes de manera telemàtica. 4. Validar la sol·licitud electrònicament. 5. Imprimir i guardar el justificant d'inscripció. - La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la presentació quede registrada. - Si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que ix per defecte perquè s'ha usat el tràmit sense certificat digital però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids. - Per a resoldre incidències informàtiques, contacteu amb generalitat_en_red@gva.es. - Les dades referents a la localitat de realització de la prova que s'ha seleccionat en la inscripció no podran modificar-se després del registre de sol·licituds.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- El pagament de la taxa es realitzarà exclusivament per via telemàtica. - Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital anomenat "SOL·LICITUD. Presentació no autenticada" o amb certificat digital des del botó anomenat "SOL·LICITUD. Presentació autenticada". Aquesta tramitació requereix els passos següents: 1. Omplir el formulari en línia. 2. Annexar la documentació, si cal. 3. Pagar les taxes de manera telemàtica. 4. Registrar/Validar la sol·licitud electrònicament. 5. Guardar el justificant d'inscripció. - Per a poder participar en les proves cal haver completat fins al final el procediment d'inscripció: l'emplenament de la sol·licitud amb les dades personals, el nivell i la localitat desitjada, el pagament de les taxes corresponents i el registre electrònic de la sol·licitud. - La sol·licitud de matrícula i el pagament de la taxa es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic i les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova. - La matrícula i el pagament de la taxa en les diferents proves de certificació haurà de fer-se individualment per a cada nivell. - En cas que es presente més d'una sol·licitud de matrícula per al mateix nivell, serà vàlida l'última registrada. - Per a resoldre incidències informàtiques, contacteu amb generalitat_en_red@gva.es ATENCIÓ ALS ASPIRANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 1. Les persones amb diversitat funcional acreditada que vulguen una atenció especial el dia de la prova han d'indicar-ho en la sol·licitud. 2. Els participants que s'acullen a aquesta opció han d'adjuntar en el moment de formalitzar la inscripció l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o fer-lo arribar a la JQCV en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. Les adaptacions que la JQCV pot arbitrar per a les persones que ho sol·liciten i ho justifiquen adequadament en el moment d'inscriure's són les següents: a) Taula adaptada a una cadira de rodes. b) Ampliació de temps de duració de la prova. c) Augment de la grandària de la lletra de la prova. d) Intèrpret de llengua de signes. e) Adaptació de la prova al sistema Braille d'escriptura. f) Persona de suport per a la realització de la prova. g) Possibilitat d'ús d'aparells tècnics de suport. 4. Les persones que no sol·liciten l'adaptació de la prova en la forma adequada i dins dels terminis especificats en aquest article de la resolució no tindran dret a cap adaptació.

òrgans de tramitació