Detall de Procediments

Sol·licitud de matrícula per a la realització de la prova per a l'obtenció del certificat oficial administratiu de C1 de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de matrícula per a la realització de la prova per a l'obtenció del certificat oficial administratiu de C1 de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV).

  Objecte del tràmit

  Obtenció del certificat oficial administratiu de coneixements de valencià següent: C1.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades a obtindre el certificat esmentat, al marge dels estudis reglats.

  Requeriments

  - Per a poder participar en la prova, és necessari haver complit els setze anys en el moment de fer-la.

  - Les persones interessades podran inscriure's en la prova de nivell C1 de coneixements de valencià, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior en el moment de la inscripció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Del 28 de setembre al 2 d'octubre de 2020, les dues dates incloses (DOGV núm. 8911, de 23/09/2020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La inscripció s'ha de fer exclusivament per via telemàtica a través de la web següent: www.sede.gva.es

  En el cas que no es puga adjuntar la documentació complementària en el procediment telemàtic (certificat de discapacitat, títol de família nombrosa, etc.), es podrà presentar:

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS-SF&version=13&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS&version=13&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per a poder participar en la prova, cal haver completat fins al final el procediment d'inscripció: l'ompliment de la sol·licitud amb les dades personals, el nivell i la localitat desitjada, el pagament de les taxes corresponents i el registre electrònic de la sol·licitud.
  2. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què es complete tot el procés telemàtic i les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica, i portar-lo el dia de la prova.
  3. La documentació acreditativa de la situació que dona dret a l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció podrà adjuntar-se en el moment mateix de la matrícula o presentar-se per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o mitjançant qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  4. No caldrà que presenten els documents acreditatius de les situacions que donen dret a exempció o bonificació quan els documents hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana si indiquen la seua autorització en la sol·licitud perquè es consulten les dades corresponents. En cas contrari, han d'adjuntar la documentació acreditativa de la situació que dona dret a l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció en el moment mateix de la inscripció o presentar-la per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  5. Qualsevol dels tràmits anteriors s'ha de dur a terme en el termini d'inscripció corresponent al certificat del nivell per al qual sol·liciten l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.