Detall de Procediments

Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, en la subcategoria de PORTS de la Comunitat Valenciana (GMPA i GMPB). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, en la subcategoria de PORTS de la Comunitat Valenciana (GMPA i GMPB). Indústria.

  Objecte del tràmit

  Realització d'examen teoricopràctic per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, en qualsevol de les seues dues categories, A i B, de la subcategoria d'específic per a PORTS de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les societats estatals d'estiba i desestiba.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades a obtindre el carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, subcategoria de PORTS de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les societats estatals d'estiba i desestiba.

  Requeriments

  Per a ser admeses en la realització de les proves, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

  a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'una titulació equivalent amb caràcter general.

  b) Tindre almenys 18 anys en el moment de fer la sol·licitud del curs habilitador.

  c) Superar un curs teoricopràctic, de 245 hores en el cas de categoria A i de 330 hores en el cas de categoria B.

  d) Superar un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a aquest tipus d'activitats, que inclou un examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'admissió als exàmens teoricopràctics de la convocatòria ordinària de 2020 és DEL 7 AL 21 de SETEMBRE de 2020, els dos inclusivament (DOGV núm. 8702, de 20/12/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:


  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2816

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- SOL·LICITUD QUE S'HA DE PRESENTAR

  Per a participar en aquestes proves, es podrà optar:

  a) PREFERENTMENT, omplir l'imprés que apareix disponible en el sistema de "PREREGISTRE DE SOL·LICITUDS" en l'adreça electrònica: http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web, en l'apartat de "Tràmits i consultes web", enllaç "Examen d'instal·ladors: Preregistre de sol·licituds".
  L'ompliment d'aquesta modalitat d'imprés suposarà el preregistre administratiu de la sol·licitud, però no eximeix de l'obligació de presentar-la (bé telemàticament, bé presencialment) davant del corresponent servei territorial competent en matèria d'indústria, juntament amb la resta de la documentació que siga necessària.
  b) O bé per presentar (telemàticament o presencialment) la sol·licitud en l'imprés SOLPROVE disponible tant en aquest mateix tràmit, com en el tràmit telemàtic, i que també serà facilitat gratuïtament en els serveis territorials d'indústria de les tres províncies, en la direcció general competent en matèria d'indústria, així com en qualsevol de les oficines PROP.

  Disposeu d'informació sobre com presentar telemàticament la sol·licitud i la resta de documentació requerida en l'apartat "Com es tramita telemàticament? Informació de tramitació".

  * QÜESTIONS QUE CAL TINDRE EN COMPTE RESPECTE A LES SOL·LICITUDS:

  - Les persones aspirants amb discapacitat han d'indicar mitjançant un escrit annex a la sol·licitud, quan siga procedent, les possibles adaptacions de temps i mitjans que consideren necessàries per a la realització de les proves.
  - Només es podrà sol·licitar realitzar les proves per a l'obtenció d'un mateix carnet o certificació acreditativa de la superació dels exàmens teoricopràctics en una única província dins de la mateixa convocatòria.
  - Les persones interessades a obtindre més d'un carnet o certificació acreditativa de superació dels exàmens teoricopràctics dins de la mateixa convocatòria han de presentar una sol·licitud normalitzada independent per cada un d'aquests, juntament amb la documentació oportuna.
  -Les persones aspirants que vulguen ser avisades per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics realitzats per a cada un dels tipus de carnet o certificació, han d'indicar el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud respectiva.


  2.- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

  Juntament amb la sol·licitud indicada, amb independència de la via utilitzada per a omplir les dues assenyalades anteriorment, s'ha de presentar (bé telemàticament, bé presencialment) la següent documentació corresponent a cada sol·licitant:

  a) Original i còpia o còpia compulsada del document acreditatiu de la identitat (DNI o NIE o passaport) de la persona sol·licitant.
  No serà necessari aportar aquest document si la persona sol·licitant autoritza expressament l'Administració perquè ho consulte de manera telemàtica i directa, mitjançant el Sistema de Verificació i Consulta de Dades d'Identitat, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

  b) Original i còpia o còpia degudament autenticada dels documents que acrediten el compliment dels requisits que estableixen les bases de la convocatòria, segons l'especialitat.

  c) Justificant d'haver abonat la taxa administrativa relativa als drets d'examen, degudament i prèviament validat per l'entitat bancària col·laboradora en la recaptació amb la Generalitat.
  La falta de justificació de l'abonament d'aquests drets d'examen en el termini establit determinarà l'exclusió de la persona aspirant, sense perjudici de la seua possible esmena en el termini establit a aquest efecte.
  La presentació d'aquest justificant només es podrà efectuar quan l'aspirant haja omplit el formulari de la taxa corresponent i haja obtingut el rebut del seu pagament, bé telemàticament a través d'Internet, bé presencialment. A continuació, es descriu com realitzar tot això en aquestes dues modalitats:

  * PAGAMENT DE TAXES TELEMÀTICAMENT A TRAVÉS D'INTERNET

  El pagament de la taxa corresponent a la sol·licitud de presentació a examen es pot efectuar telemàticament de dues maneres:

  1) Pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic (PAS 4 - PAGAR)

  En el pas 4 - PAGAR del tràmit telemàtic es pot efectuar el pagament per Internet de la taxa corresponent a aquesta sol·licitud. Per a això, cal fer clic on posa «Taxa sol·licitud» i atendre les indicacions que hi ha en la nova pantalla que s'obri, a fi d'accedir al servei de pagament telemàtic genèric de la Generalitat Valenciana mitjançant l'enllaç que s'hi proporciona, seguir les instruccions per a la confecció en línia de l'imprés i la realització del pagament telemàtic, i després cal annexar el justificant de pagament generat.

  L'enllaç directe al servei de pagament telemàtic genèric de taxes (model 046) d'aquesta Conselleria de la Generalitat Valenciana és el següent: http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Passos per al correcte ompliment i l'obtenció dels models 046:

  1r. Comprovar els requisits tècnics.

  2n: Seleccionar el concret formulari de taxa que correspon, que en aquest cas és el «9800-Taxa per Activitats Industrials», i fer clic en «Confecció en línia i descàrrega del model».

  3r. A continuació, s'obrirà la finestra «Generació de taxes d'indústria - Model 9800», en la qual, en el menú desplegable, cal seleccionar:
  - Com a «Tipus de taxa»: 4.1.- SOL·LICITUD PRESENTACIÓ EXÀMENS INSTAL
  - I com a «Taxa»: SOL·LICITUD PRESENTACIÓ EXÀMENS INSTAL·LADOR

  Fet això, automàticament apareixeran les dades de la taxa associada al tràmit i, si tot és correcte, cal fer clic en «Enviar» i s'obrirà una finestra nova amb el corresponent formulari associat a la taxa.

  4t: Omplir el formulari amb les dades que se sol·liciten i seguir la resta de passos que l'aplicació indica.

  5é: Una vegada omplit el formulari, cal fer clic en el botó «Acceptar». Si aquest botó «Acceptar» no funciona, cal revisar les instruccions. Si funciona, apareixerà una pantalla amb aquests dos passos successius:
  - Pas 1 (obligatori) - Obtindre l'autoliquidació
  - Pas 2 (opcional) - Pagament telemàtic

  6é: En el pas 1: (obligatori) cal fer clic en "Imprimir" per a obtindre l'autoliquidació. Així es genera el corresponent model 046 omplit en format pdf.
  Cal comprovar que els exemplars del model 046 que el vostre ordinador ha generat porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats bancàries col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  7é: Realitzat aquest pas 1, s'activa el pas 2 - Pagament telemàtic (vegeu a continuació) que permet efectuar directament el pagament telemàtic de les taxes.
  No obstant això, també podeu imprimir el model 046 generat en la forma abans indicada i acudir presencialment a una entitat bancària col·laboradora de la Generalitat Valenciana per a efectuar-ne el pagament de l'import, amb la qual cosa obtindreu el justificant d'aquest pagament. Després d'això, cal escanejar aquest justificant i annexar-lo en el pas 4 - Pagar el tràmit telemàtic.

  En el pas 2 (opcional) - Pagament telemàtic, cal seleccionar en primer lloc un dels següents MÈTODES DE PAGAMENT:
  - Càrrec en compte (accés amb certificat). Si teniu certificat digital, podreu pagar a través del vostre compte bancari si és de les entitats col·laboradores que s'hi indiquen.
  - Pagament amb targeta (accés sense certificat). Podreu pagar mitjançant una targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000, de qualsevol entitat.

  Recordeu: la realització del pagament no implica la presentació de l'autoliquidació. Haureu de presentar (bé presencialment, bé telemàticament) l'autoliquidació i el justificant de pagament davant de l'òrgan corresponent.

  Una vegada realitzat el pagament per un d'aquests mètodes i obtingut el corresponent justificant (document en format pdf), cal annexar-lo en "el pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic i fer clic en «Enviar» per a continuar fins al registre de la sol·licitud.

  2) Pagament telemàtic des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria o des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

  La persona sol·licitant pot omplir, pagar i obtindre el rebut de pagament de la taxa a través d'Internet:

  - Bé des de l'apartat de "Consultes web" de l'apartat "Administració electrònica" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria (l'enllaç directe de la qual és: http://www.indi.gva.es/consultasweb), per a la qual cosa s'ha de seleccionar primer «SARA Taxes», després, al final de la pàgina, «Càlcul de la taxa i generació d'impresos per Internet» i, finalment, en la nova finestra que s'obrirà, «9800-Taxa per activitats industrials», en què cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en l'anterior modalitat 1 (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).

  - Bé des de l'apartat de "Taxes i altres ingressos de dret públic" del "Portal tributari" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda (l'enllaç directe de la qual és: http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos), per a la qual cosa s'ha de seleccionar la conselleria competent en matèria d'indústria, de manera que s'accedirà a la pantalla corresponent a les seues taxes, on cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en l'anterior modalitat 1 (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).

  * PAGAMENT DE TAXES PRESENCIALMENT

  En cas que no s'abonen les taxes telemàticament a través d'Internet, el corresponent servei territorial competent en matèria d'indústria en el qual es presente la sol·licitud i la resta de documentació emetrà el rebut d'abonament per a fer efectiva la taxa en alguna de les entitats financeres col·laboradores, que s'ha de presentar amb posterioritat i sempre dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.
  La presentació del justificant o rebut d'abonament de la taxa obtingut presencialment podrà realitzar-se bé telemàticament a través d'Internet (escanejant el justificant obtingut, annexant-lo en "el Pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic i fent clic en «Enviar» per a continuar fins al registre de la sol·licitud), bé de manera presencial, segons com siga procedent en cada cas.

  Impresos associats

  [SOLPROVE] PROVES SELECTIVES PER A LA OBTENCIÓ DEL CARNET O CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE LA SUPERACIÓ DELS EXÀMENS TEÒRICOPRÀCTICS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 1

  [AUTDATIN] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A CARNETS O CERTIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.