• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Designació de consellers de seguretat per al transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses. Comunicació d'alta i de baixa.

  Objecte del tràmit

  Les empreses que transporten mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable o que siguen responsables de les operacions de càrrega o descàrrega vinculades a tal transport hauran de designar, d'acord amb el que establix el Reial Decret 1566/1999, en funció del mode de transport i de les mercaderies transportades, almenys un conseller de seguretat encarregat de contribuir a la prevenció dels riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents a les dites activitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses, persona física o jurídica, amb ànim de lucre o sense, associació o grup de persones sense personalitat jurídica, així com qualsevol organisme dependent de l'Administració pública que realitze transport, càrrega o descàrrega de mercaderies perilloses.

  El Reial Decret 1566/1999 no s'aplicarà a les empreses:

  a) Les que tinguen com a activitats implicades els transports de mercaderies perilloses efectuats per mitjans de transport pertanyents a les Forces Armades o la Guàrdia Civil o que estiguen sota la seua responsabilitat.

  b) Les que tinguen activitats implicades que afecten quantitats limitades, per cada unitat de transport, situades per davall dels límits establits en les seccions 1.1.3.6. i 2.2.7.1.2. així com en els capítols 3.3 i 3.4 de l'Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR).

  c) Que no efectuen, a títol d'activitat principal o accessòria, transports de mercaderies perilloses o operacions de càrrega o descàrrega relacionades amb estos transports, però que ocasionalment efectuen transports nacionals de mercaderies perilloses o operacions de càrrega o descàrrega relacionades amb estos transports, i que tinguen un grau de perill de contaminació mínim.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2823

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.

  Impresos associats

  DESIGNACIÓ DE CONSELLERS DE SEGURETAT PER AL TRANSPORT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES PERILLOSES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2823

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * DESIGNACIÓ
  Podran exercir les funcions de conseller, sempre que complisquen els requisits exigits en el Reial Decret 1566/1999:
  a) El titular o el director de l'empresa.
  b) Els membres del personal de l'empresa designats pel titular o el director d'aquella.
  c) Les persones no pertanyents a l'empresa o dependents d'entitats, empreses o institucions públiques o privades,que estiguen unides a l'empresa per una relació contractual, conveni o qualsevol altra fórmula de col·laboració per a desenrotllar estes activitats.

  * REQUISITS
  - Per a poder exercir les seues funcions, el conseller haurà de superar prèviament un examen sobre les obligacions que li corresponen, i sobre les matèries arreplegades en l'annex del Reial Decret 1566/1999.
  - El contingut, les modalitats i l'estructura d'estos exàmens, així com el model del certificat de formació que haurà d'expedir-se una vegada superats estos, seran determinats per orde del Ministre de Foment.

  * CONSULTES
  Si vol fer alguna consulta en relació amb el transport de mercaderies perilloses, pot telefonar al
  Tfno: 610 528 193
  o enviar un correu electrònic a l'adreça següent
  mercaderiesperilloses@gva.es

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE núm. 50 de 27/02/2014).
  - ADR 2005 Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (BOE núm. 18 de 21/01/2005).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.