• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CONDUCTOR: substitució.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CONDUCTOR: substitució.

  Objecte del tràmit

  El conductor, en cas de pèrdua, robatori, deteriorament, mal funcionament o retirada de la targeta de conductor, ha de sol·licitar-ne la substitució.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de la targeta anterior.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini màxim de SET DIES NATURALS a partir del moment en què haja ocorregut el fet.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament d'aquestes.

  a) Permís de conducció en vigor de les classes B+E, C, C1, D o D1, excepte quan figure inscrit en el Registre de la Direcció General de Trànsit.

  b) Acreditació de la residència en la província en la qual es presenta la sol·licitud. A aquest efecte, per als ciutadans de països pertanyents a la Unió Europea, serà suficient qualsevol document amb valor probatori i, per als ciutadans de tercers països, s'acreditarà la residència mitjançant la targeta d'identitat d'estranger (TIE) o el visat de treball i residència, o bé mitjançant una autorització administrativa per a treballar o una altra documentació equivalent expedida d'acord amb la legislació de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

  c) Fotografia actual de la persona sol·licitant, de tipus carnet i amb les característiques següents:
  No ha d'aparéixer la persona sol·licitant amb ulleres fosques, barret o qualsevol altre element que oculte totalment o parcialment el rostre.
  La fotografia ha de tindre una resolució mínima de 600 punts per polzada, ha d'estar retallada a una grandària de 25 x 32 mil·límetres, i el fitxer ha d'estar en format JPEG, amb una compressió que no en comprometa la qualitat (aquesta fotografia és la que apareixerà en la targeta).

  d) Firma del titular de la targeta. La firma ha de tindre una resolució mínima de 600 punts per polzada, ha d'estar retallada a una grandària de 50 x 11 mil·límetres, amb fons blanc; el fitxer ha d'estar en format TIF o JPEG, amb la màxima compressió que no en comprometa la qualitat (aquesta firma és la que apareixerà en la targeta).

  e) Justificant del pagament de la taxa.

  f) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant un representant o una gestoria la presentació o la recollida de la targeta(1).

  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ: document firmat pel titular que faculta la gestoria o la persona representant a actuar en nom seu.

  g) Document que acredite:
  1. Per retirada, còpia del butlletí de retirada.
  2. Per robatori o pèrdua, denúncia i declaració jurada.
  3. Per mal funcionament o deteriorament, la targeta original.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.