Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CONDUCTOR: renovació per modificació de dades.

  Objecte del tràmit

  En el cas que després de l'expedició d'una targeta de conductor es produïsquen fets que suposen una modificació de les dades que conté aquesta, com a conseqüència d'un error en les dades de la targeta o d'una altra causa, el conductor ha de sol·licitar-ne la renovació.
  Quan la renovació siga per causa de mala transcripció imputable a l'Administració, aquest tràmit estarà exempt de taxa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular d'una targeta de conductor.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  A 09: Expedició de les targetes de tacògraf digital: 29,22 euros.

  FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

  Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/informacion-general/inf-administrativa/tasas/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini màxim d'UN MES a partir del moment en què es produïsca la causa determinant de la modificació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament d'aquestes.

  a) Permís de conducció en vigor de les classes B+E, C, C1, D o D1, excepte quan figure inscrit en el Registre de la Direcció General de Trànsit.

  b) Acreditació de la residència en la província en la qual es presenta la sol·licitud. A aquest efecte, per als ciutadans de països pertanyents a la Unió Europea, serà suficient qualsevol document amb valor probatori i, per als ciutadans de tercers països, s'acreditarà la residència mitjançant la targeta d'identitat d'estranger (TIE) o el visat de treball i residència, o bé mitjançant una autorització administrativa per a treballar o una altra documentació equivalent expedida d'acord amb la legislació de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

  c) Fotografia actual de la persona sol·licitant, de tipus carnet i amb les característiques següents:
  No ha d'aparéixer la persona sol·licitant amb ulleres fosques, barret o qualsevol altre element que oculte totalment o parcialment el rostre.
  La fotografia ha de tindre una resolució mínima de 600 punts per polzada, ha d'estar retallada a una grandària de 25 x 32 mil·límetres, i el fitxer ha d'estar en format JPEG, amb una compressió que no en comprometa la qualitat (aquesta fotografia és la que apareixerà en la targeta).

  d) Firma del titular de la targeta. La firma ha de tindre una resolució mínima de 600 punts per polzada, ha d'estar retallada a una grandària de 50 x 11 mil·límetres, amb fons blanc; el fitxer ha d'estar en format TIF o JPEG, amb la màxima compressió que no en comprometa la qualitat (aquesta firma és la que apareixerà en la targeta).

  e) Justificant del pagament de la taxa.

  f) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant un representant o una gestoria la presentació o la recollida de la targeta(1).

  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ: document firmat pel titular que faculta la gestoria o la persona representant a actuar en nom seu.

  NOTA IMPORTANT: serà necessària la devolució de la targeta de tacògraf de què porta causa al servei territorial de transports, com a requisit previ i necessari per a tramitar-ne la sol·licitud.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Pagament de la taxa corresponent.

  - L'òrgan competent comprovarà el compliment dels requisits i expedirà una nova targeta dins dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud.

  - La nova targeta tindrà un termini de validesa de cinc anys i s'entregarà a la persona sol·licitant en l'oficina emissora o en el domicili que s'haja determinat a l'efecte.

  - En tot cas, s'ha de tornar l'original de la targeta antiga abans de l'entrega de la nova.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  Tot això, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs que considere oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Aquest tràmit es realitza de manera EXCLUSIVAMENT telemàtica.

  Per a incidències en les sol·licituds de tacògraf en la pàgina web del Ministeri de Foment, podeu enviar un correu, juntament amb una captura de pantalla de l'error o problema, a:

  taco_stvalencia@gva.es
  taco_stalicante@gva.es
  taco_stcastellon@gva.es

  En l'apartat "enllaços" podeu accedir a una guia per a sol·licitar telemàticament la targeta de tacògraf digital, en format pdf.

  Inici
 • Informació complementària

  * TACÒGRAF DIGITAL

  El tacògraf digital o aparell de control és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar, automàticament o semiautomàticament, dades referents a la marxa dels vehicles i de determinats temps de treball dels seus conductors. Les característiques, les funcions, les condicions de fabricació, el funcionament, l'homologació, la instal·lació, les verificacions, els controls i les reparacions es troben recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera.

  * TARGETA DE TACÒGRAF

  La targeta de tacògraf és una targeta intel·ligent que s'utilitza amb l'aparell de control. Les targetes de tacògraf comuniquen a l'aparell de control la identitat (o el grup d'identitat) del titular i permeten la transferència i l'emmagatzematge de dades. Les seues condicions de fabricació, funcionament, homologació i expedició es troben recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 esmentat en el paràgraf precedent.

  * TARGETA DE CONDUCTOR

  La targeta de conductor és una targeta de tacògraf assignada per l'autoritat competent a conductors individuals, que els identifica i permet emmagatzemar dades sobre la seua activitat.

  * CONTINGUT, CARACTERÍSTIQUES I TERMINI DE VALIDESA DE LES TARGETES DE CONDUCTOR

  El contingut i les característiques de les targetes de conductor, la validesa de les quals serà de cinc anys, és el que a aquest efecte es troba establit en l'apartat IV de l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85, de 20 de desembre de 1985.

  La targeta de conductor tindrà caràcter personal i no podrà ser objecte, durant el seu termini de validesa, de retirada o suspensió en cap concepte, a menys que es comprove que ha sigut falsificada, que el conductor utilitza una targeta de què no és titular o que s'ha obtingut amb declaracions falses o documents falsificats.

  El conductor només podrà ser titular d'una targeta de conductor. Només podrà utilitzar la seua pròpia targeta de conductor personalitzada. No utilitzarà una targeta de conductor defectuosa o el termini de validesa de la qual haja caducat o que haja sigut declarada la pèrdua o el robatori.

  Sancions

  Les establides en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).

  Enllaços

  Guia per a sol·licitar telemàticament la targeta de tacògraf digital

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CEE) núm. 3821/85, del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera (DOUE núm. 370, de 31/12/85).
  - Reglament (CE) núm. 2135/98 del Consell, de 24 de setembre de 1998, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3821/85, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera i la Directiva 8/599/CEE, relativa a l'aplicació dels reglaments (CEE) núm. 3820/85 i 3821/85 (DOUE núm. 274, de 9/10/98).
  - Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital (BOE núm. 105, de 3/05/05).
  - Ordre FOM/2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera. Disposició final primera (BOE núm. 5, de 05/01/13).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril.

  Vegeu l'Ordre FOM 2861/2012, de 13 de desembre.

  Llistat de seguiment

  Consulteu l'estat de tramitació seleccionant des d'aquest enllaç la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.