Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CONDUCTOR: canvi.

  Objecte del tràmit

  Quan el titular d'una targeta de conductor vàlida expedida per un estat membre haja fixat la residència normal a Espanya, podrà sol·licitar que se li canvie la targeta per una altra targeta de conductor equivalent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular d'una targeta de conductor d'un estat membre de la Unió Europea.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  A 09: expedició de les targetes de tacògraf digital: 32,47 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que tinguen DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés emplenat obtingut de les direccions territorials, podran fer el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: "Manual pagament telemàtic genèric".
  Vegeu l'enllaç en Informació complementària: "Pagament telemàtic genèric".

  DE MANERA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'aquests.

  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament.

  a) Permís de conducció en vigor de les classes B+E, C, C1, D o D1, excepte quan figure inscrit en el Registre de la Direcció General de Trànsit.

  b) Acreditació de la residència a la província en la qual es presenta la sol·licitud. A aquest efecte, per als ciutadans de països pertanyents a la Unió Europea, serà suficient qualsevol document amb valor probatori, i, per als ciutadans de tercers països, s'acreditarà la residència mitjançant la targeta d'identitat d'estranger (TIE) o el visat de treball i residència, o bé mitjançant una autorització administrativa per a treballar o una altra documentació equivalent expedida d'acord amb la legislació de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

  c) Fotografia actual del sol·licitant, de tipus carnet i amb les característiques següents:
  . No haurà d'aparéixer el sol·licitant amb ulleres fosques, barret o qualsevol altre element que oculte totalment o parcialment el rostre.
  La fotografia haurà de tindre una resolució mínima de 600 punts per polzada, retallada a una grandària de 25 x 32 mil·límetres, i el fitxer estarà en format JPEG, amb una compressió que no comprometa la seua qualitat (aquesta fotografia és la que apareixerà en la targeta).

  d) Firma del titular de la targeta. La firma ha de tindre una resolució mínima de 600 punts per polzada, retallada a una grandària de 50 x 11 mil·límetres, amb fons blanc; el fitxer ha de ser en format TIF o JPEG, amb la màxima compressió que no en comprometa la qualitat (aquesta firma és la que apareixerà en la targeta).

  e) Justificant del pagament de la taxa

  f) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant representant o gestoria la presentació o recollida de la targeta(1).

  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ: document firmat pel titular que faculta la gestoria o la persona representant a actuar en nom seu.

  NOTA IMPORTANT: serà necessària la devolució de la targeta de tacògraf de què porta causa al servei territorial de transports, com a requisit previ i necessari per a tramitar la seua sol·licitud.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Pagament de la taxa corresponent.

  - L'òrgan competent comprovarà el compliment dels requisits i la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre expedirà una nova targeta dins dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud.

  - La nova targeta tindrà un termini de validesa de cinc anys i s'entregarà al sol·licitant en l'oficina emissora o en el domicili que s'haja determinat a l'efecte.

  - En tot cas, haurà de tornar-se l'original de la targeta antiga en el moment de la sol·licitud.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  Tot això, sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que crega oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  AVÍS: només podrà es podrà presentar de manera telemàtica a partir de l'1 d'octubre de 2017

  Per a incidències en les sol·licituds de tacògraf en la pàgina web del Ministeri de Foment, poden enviar un correu, juntament amb una captura de pantalla de l'error o problema, a:

  taco_stvalencia@gva.es
  taco_stalicante@gva.es
  taco_stcastellon@gva.es

  En l'apartat "enllaços" pot accedir a una guia per a sol·licitar telemàticament la targeta de tacògraf digital, en format pdf.

  Inici
 • Informació complementària

  * TACÒGRAF DIGITAL

  El tacògraf digital o aparell de control és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar, automàticament o semiautomàticament, dades referents a la marxa dels dits vehicles i de determinats temps de treball dels seus conductors. Les seues característiques, funcions, condicions de fabricació, funcionament, homologació, instal·lació, verificacions, controls i reparacions, figuren en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85, del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera.

  * TARGETA DE TACÒGRAF

  La targeta de tacògraf és una targeta intel·ligent que s'utilitza amb l'aparell de control. Les targetes de tacògraf comuniquen a l'aparell de control la identitat (o el grup d'identitat) del titular i permeten la transferència i l'emmagatzematge de dades. Les seues condicions de fabricació, funcionament, homologació i expedició figuren en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 citat en el paràgraf precedent.

  * TARGETA DE CONDUCTOR

  La targeta de conductor és una targeta de tacògraf assignada per l'autoritat competent a conductors individuals, que els identifica i permet emmagatzemar dades sobre la seua activitat.

  * CONTINGUT, CARACTERÍSTIQUES I TERMINI DE VALIDESA DE LES TARGETES DE CONDUCTOR

  El contingut i característiques de les targetes de conductor, la validesa de les quals serà de cinc anys, és el que a este efecte es troba establit en l'apartat IV de l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85, de 20 de desembre de 1985.

  La targeta de conductor tindrà caràcter personal i no podrà ser objecte, durant el seu termini de validesa, de retirada o suspensió per cap concepte, si no es comprova que ha sigut falsificada, que el conductor utilitza una targeta de la qual no és titular o que s'ha obtingut amb declaracions falses o documents falsificats.

  El conductor només podrà ser titular d'una targeta de conductor. Només podrà utilitzar la seua pròpia targeta de conductor personalitzada. No utilitzarà una targeta de conductor defectuosa o el termini de validesa de la qual haja caducat o que haja sigut declarada la seua pèrdua o robatori.

  Sancions

  Les establides en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/87).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Guia per a sol·licitar telemàticament la targeta de tacògraf digital

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CEE) núm. 3821/85, del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera (DOUE núm. 370, de 31/12/85).
  - Reglament (CE) núm. 2135/98 del Consell, de 24 de setembre de 1998, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3821/85, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera i la Directiva 8/599/CEE, relativa a l'aplicació dels reglaments (CEE) núm. 3820/85 i 3821/85 (DOUE núm. 274, de 9/10/98).
  - Ordre FOM/2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera. Disposició final primera (BOE núm. 5, de 05/01/2013).
  - Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital (BOE núm. 105, de 3/05/05).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril

  Vegeu l'Ordre 2861/2012, de 13 de desembre

  Llistat de seguiment

  Consulte l'estat de tramitació seleccionant des d'aquest enllaç la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.