Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital d'EMPRESA: primera emissió.

  Objecte del tràmit

  Les empreses titulars o arrendatàries de vehicles dotats de tacògraf han de sol·licitar la targeta de tacògraf digital que identifica l'empresa i permet visualitzar, imprimir i transferir la informació emmagatzemada en el tacògraf i activar i desactivar-ne el bloqueig. Els bloquejos eviten que altres empreses puguen tindre accés a les dades emmagatzemades en el tacògraf per a la descàrrega i l'anàlisi.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses titulars o arrendatàries de vehicles dotats de tacògraf han de sol·licitar la corresponent targeta o targetes d'empresa que consideren necessàries, fins a un màxim de 62.

  NOTES:

  Les persones físiques titulars d'autorització de transports han de sol·licitar tant una targeta de conductor com una d'empresa.

  Un titular no podrà posseir una targeta d'empresa i una altra de centre d'assaig.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  A 09: expedició de les targetes de tacògraf digital: 32,47 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que tinguen DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés emplenat obtingut de les direccions territorials, podran fer el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Pagament telemàtic genèric.


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'aquests.

  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament d'aquestes.

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la DOCUMENTACIÓ següent:

  a) DNI, NIE o CIF.

  b) Acreditació del domicili fiscal.

  c) Quan l'empresa no siga titular d'autorització de transport, permís de circulació d'algun vehicle que l'empresa dispose en arrendament o del qual siga titular i que requerisca un tacògraf.

  d) Justificant del pagament de la taxa.

  e) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant representant, gestoria o per a recollir (1) i escriptura de poders.

  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ: document firmat pel titular del centre tècnic que faculta la gestoria o el representant a actuar en nom seu.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Una vegada comprovada l'adequació de la documentació presentada per la persona sol·licitant als requisits mencionats, l'òrgan competent expedirà la corresponent targeta o targetes d'empresa, que s'entregaran a la persona sol·licitant en l'oficina emissora o en el domicili que s'haja determinat a l'efecte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  Tot això, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs que considere oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  AVÍS: només es podrà presentar de manera telemàtica a partir de l'1 d'octubre de 2017.

  Per a incidències en les sol·licituds de tacògraf, en la pàgina web del Ministeri de Foment, poden enviar un correu, juntament amb una captura de pantalla de l'error o problema, a:

  taco_stvalencia@gva.es
  taco_stalicante@gva.es
  taco_stcastellon@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * TACÒGRAF DIGITAL
  El tacògraf digital o aparell de control és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar, automàticament o semiautomàticament, dades referents a la marxa dels vehicles i de determinats temps de treball dels seus conductors. Les característiques, les funcions, les condicions de fabricació, el funcionament, l'homologació, la instal·lació, les verificacions, els controls i les reparacions es troben recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera.

  * TARGETA DE TACÒGRAF
  La targeta de tacògraf és una targeta intel·ligent que s'utilitza amb l'aparell de control. Les targetes de tacògraf comuniquen a l'aparell de control la identitat (o el grup d'identitat) del titular i permeten la transferència i l'emmagatzematge de dades. Les seues condicions de fabricació, funcionament, homologació i expedició es troben recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 esmentat en el paràgraf precedent.

  * TARJETA DE EMPRESA
  La tarjeta de la empresa es una tarjeta de tacógrafo asignada por la autoridad competente al titular o arrendatario de vehículos provistos de tacógrafo digital. Identifica a la empresa y permite visualizar, transferir e imprimir la información almacenada en el aparato o aparatos de control instalados en los vehículos de la empresa.

  * CONTINGUT, CARACTERÍSTIQUES I TERMINI DE VALIDESA DE LES TARGETES D'EMPRESA
  El contingut i les característiques de les targetes d'empresa, la validesa de les quals serà de cinc anys, és el que a aquest efecte es troba estableix l'apartat IV de l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85.


  NOTA:
  A l'efecte de facilitar a l'administració competent en matèria d'expedició de les targetes de tacògraf digital la resolució d'expedients per substitució, es recomana a les empreses amb un nombre considerable de targetes digitals emeses al seu nom que PRENGUEN NOTA DEL NOMBRE DE TARGETES de què són titulars.

  Sancions

  Les que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CEE) núm. 3821/85, del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera (DOUE núm. 370, de 31/12/85).
  - Reglament (CE) núm. 2135/98 del Consell, de 24 de setembre de 1998, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3821/85, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera i la Directiva 88/599/CEE, relativa a l'aplicació dels reglaments (CEE) núm. 3820/85 i 3821/85 (DOUE núm. 274, de 9/10/1998).
  - Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital (BOE núm. 105, de 3/05/05).

  Llista de normativa

  Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril

  Llistat de seguiment

  Consulte l'estat de tramitació seleccionant des d'aquest enllaç la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.