Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital d'EMPRESA: substitució.

  Objecte del tràmit

  En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o mal funcionament, l'empresa titular de targetes d'empresa haurà de sol·licitar-ne la substitució.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'empresa titular de targetes d'empresa que siga titular o arrendatària de vehicles dotats de tacògraf.

  NOTA: un titular no podrà posseir una targeta d'empresa i una altra de centre d'assaig.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  A 09: Expedició de les targetes de tacògraf digital: 29,22 euros (Excepte en cas de mal funcionament de la targeta que no es requereix cap taxa)

  FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

  Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/es/informacion-general/inf-administrativa/tasas/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini màxim de SET DIES NATURALS a partir del moment en què s'haja produït el fet.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament d'aquestes.

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la DOCUMENTACIÓ següent:

  a) DNI, NIE o CIF.

  b) Acreditació del domicili fiscal.

  c) Quan l'empresa no siga titular d'autorització de transport, permís de circulació d'algun vehicle que l'empresa dispose en arrendament o del qual siga titular i que requerisca un tacògraf.

  d) Justificant del pagament de la taxa.

  e) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant representant, gestoria o per a recollir (1) i escriptura de poders.

  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ: document firmat pel titular del centre tècnic que faculta la gestoria o el representant a actuar en nom seu.

  f) En cas de robatori o pèrdua, ha de presentar-se la denúncia o compareixença davant de l'autoritat competent. En cas de pèrdua, s'ha d'indicar la data aproximada en què es va perdre el tacògraf.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o mal funcionament, l'empresa titular de targetes d'empresa n'ha de sol·licitar la substitució davant de l'òrgan competent en matèria de transport per carretera que corresponga al lloc en què aquella tinga el seu domicili fiscal.

  - L'òrgan competent expedirà, prèvia comprovació del compliment dels requisits, la nova targeta o les targetes dins dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud. La nova targeta tindrà un termini de validesa de cinc anys i s'entregarà a la persona sol·licitant en l'oficina emissora o en el domicili que s'haja determinat a l'efecte. En tot cas, haurà de tornar-se l'original de la targeta antiga abans de l'entrega de la nova.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  Tot això, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs que considere oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Aquest tràmit es realitza de manera EXCLUSIVAMENT telemàtica.

  Per a incidències en les sol·licituds de tacògraf en la pàgina web del Ministeri de Foment, podeu enviar un correu, juntament amb una captura de pantalla de l'error o problema, a:

  taco_stvalencia@gva.es
  taco_stalicante@gva.es
  taco_stcastellon@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * TACÒGRAF DIGITAL

  El tacògraf digital o aparell de control és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar, automàticament o semiautomàticament, dades referents a la marxa dels vehicles i de determinats temps de treball dels seus conductors. Les característiques, les funcions, les condicions de fabricació, el funcionament, l'homologació, la instal·lació, les verificacions, els controls i les reparacions es troben recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera.

  * TARGETA DE TACÒGRAF
  La targeta de tacògraf és una targeta intel·ligent que s'utilitza amb l'aparell de control. Les targetes de tacògraf comuniquen a l'aparell de control la identitat (o el grup d'identitat) del titular i permeten la transferència i l'emmagatzematge de dades. Les seues condicions de fabricació, funcionament, homologació i expedició es troben recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 esmentat en el paràgraf precedent.

  * TARGETA D'EMPRESA
  La targeta de l'empresa és una targeta de tacògraf assignada per l'autoritat competent al titular o l'arrendatari de vehicles proveïts de tacògraf digital. Identifica l'empresa i permet visualitzar, transferir i imprimir la informació emmagatzemada en l'aparell o aparells de control instal·lats en els vehicles de l'empresa.

  * CONTINGUT, CARACTERÍSTIQUES I TERMINI DE VALIDESA DE LES TARGETES D'EMPRESA

  El contingut i les característiques de les targetes d'empresa, la validesa de les quals serà de cinc anys, és el que a aquest efecte estableix l'apartat IV de l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85.

  En el cas que l'empresa deixara de ser titular o arrendatària de vehicles dotats d'aparell de control, haurà de tornar a l'òrgan emissor la targeta o targetes d'empresa que li hagen expedit.

  Sancions

  Les que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CEE) núm. 3821/85, del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera (DOUE núm. 370, de 31/12/85).
  - Reglament (CE) núm. 2135/98 del Consell, de 24 de setembre de 1998, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3821/85, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera i la Directiva 88/599/CEE, relativa a l'aplicació dels reglaments (CEE) núm. 3820/85 i 3821/85 (DOUE núm. 274, de 9/10/1998).
  - Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital (BOE núm. 105, de 3/05/05).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril.

  Llistat de seguiment

  Consulteu l'estat de tramitació seleccionant des d'aquest enllaç la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.