• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CENTRE D'ASSAIG: primera emissió.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CENTRE D'ASSAIG: primera emissió.

  Objecte del tràmit

  Identifica el titular i permet activar, provar i calibrar el tacògraf, així com transferir dades registrades.

  NOTA: sense una targeta de centre d'assaig no es podran activar i calibrar tacògrafs.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tots els centres prèviament autoritzats per la conselleria competent en matèria d'indústria.

  NOTA: un tècnic de centre d'assaig no podrà posseir una targeta de centre d'assaig i una altra d'empresa; o una targeta de centre d'assaig i una altra de conductor. Podrà posseir diverses targetes de centre d'assaig.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament.

  Juntament amb la sol·licitud, cal aportar la DOCUMENTACIÓ següent:

  a) CIF / NIF centre tècnic

  b) Justificant taxes abonades

  c) Autorització expedida per l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma en què estiga ubicat el taller o centre.

  d) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant un representant o una gestoria la presentació o recollida de la targeta (1).

  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ: document firmat pel titular del centre tècnic que faculta la gestoria o la persona representant a actuar en nom seu.

  e) Certificat de formació del responsable tècnic o tècnic (aquest requisit no serà necessari quan els sol·licitants limiten la seua activitat a la instal·lació i activació del tacògraf digital).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.