Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CENTRE D'ASSAIG: renovació per caducitat

  Objecte del tràmit

  Les targetes de centre d'assaig s'han de renovar a petició de l'interessat abans de la data de caducitat de la targeta, cada ANY.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tots els centres prèviament autoritzats per la Conselleria competent en matèria d'indústria.

  NOTA: un tècnic de centre d'assaig no podrà posseir una targeta de centre d'assaig i una altra d'empresa; o una targeta de centre d'assaig i una altra de conductor. Podrà posseir diverses targetes de centre d'assaig.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  A 09: Expedició de les targetes de tacògraf digital: 29,22 euros (per targeta).

  FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

  Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/informacion-general/inf-administrativa/tasas/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En un termini màxim de QUINZE DIES HÀBILS abans de la data de caducitat de la targeta.

  Abans d'aquests dies NO és possible la renovació.

  No hi ha cap limitació de data per a la renovació una vegada caducada la targeta.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament d'aquestes.

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la DOCUMENTACIÓ següent:

  a) CIF / NIF centre tècnic

  b) Justificant taxes abonades

  c) Autorització expedida per l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma on estiga ubicat el taller o centre.

  d) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant un representant o una gestoria la presentació o la recollida de la targeta (1) .

  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ : Document firmat pel titular del centre tècnic que faculta la gestoria o la persona representant a actuar en nom seu.

  e) Certificat de formació del responsable tècnic o tècnic (aquest requisit no serà necessari quan els sol·licitants limiten la seua activitat a la instal·lació i activació del tacògraf digital).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan competent expedirà, prèvia comprovació del compliment dels requisits, una nova targeta o targetes, el termini de validesa de les quals serà d'un any. La nova targeta o targetes, que substituiran les antigues, seran expedides en un termini de cinc dies hàbils a partir de la sol·licitud, i entregades al sol·licitant en l'oficina emissora o en el domicili que s'haguera determinat a aquest efecte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  Tot això, sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que crega oportú..

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Aquest tràmit es realitza de manera EXCLUSIVAMENT telemàtica.

  Per a incidències en les sol·licituds de tacògraf en la pàgina web del Ministeri de Foment, podeu enviar un correu, juntament amb una captura de pantalla de l'error o problema, a:

  taco_stvalencia@gva.es
  taco_stalicante@gva.es
  taco_stcastellon@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * TACÒGRAF DIGITAL
  El tacògraf digital o aparell de control és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar, automàticament o semiautomàticament, dades referents a la marxa d'aquests vehicles i de determinats temps de treball de les persones que els condueixen. Les seues característiques, funcions, condicions de fabricació, funcionament, homologació, instal·lació, verificacions, controls i reparacions es troben recollits en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera.

  * TARGETA DE TACÒGRAF
  La targeta de tacògraf és una targeta intel·ligent que s'utilitza amb l'aparell de control. Les targetes de tacògraf comuniquen a l'aparell de control la identitat (o el grup d'identitat) del titular i permeten la transferència i l'emmagatzemament de dades. Les seues condicions de fabricació, funcionament, homologació i expedició es troben recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 esmentat en el paràgraf precedent.

  * CONTINGUT, CARACTERÍSTIQUES I TERMINI DE VALIDESA DE LES TARGETES DE CENTRE D'ASSAIG
  - El contingut i les característiques de les targetes de centre d'assaig, la validesa de les quals serà d'un any, és el que a aquest efecte es troba establit en l'apartat IV de l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85.

  - Quan es produïsca la retirada o suspensió d'una autorització de centre d'assaig, la inhabilitació del responsable tècnic o d'algun dels seus tècnics o deixen aquests de prestar servici al centre, o cessen en l'activitat per qualsevol causa, les targetes hauran de ser tornades a l'òrgan que les va emetre.

  Sancions

  Les establides en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/7/87).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CEE) núm. 3821/85, del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera (DOUE núm. 370, de 31/12/85).
  - Reglament (CE) núm. 2135/98 del Consell, de 24 de setembre de 1998, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3821/85, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera i la Directiva 8/599/CEE, relativa a l'aplicació dels reglaments (CEE) núm. 3820/85 i 3821/85 (DOUE núm. 274, de 9/10/98).
  - Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital (BOE núm. 105, de 3/05/05).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril

  Llistat de seguiment

  Consulteu l'estat de tramitació seleccionant des d'aquest enllaç la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.