Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de targeta de tacògraf digital de CENTRE D'ASSAIG: modificació de dades.

  Objecte del tràmit

  En el supòsit que, amb posterioritat a l'expedició d'una targeta de centre d'assaig, es produïsquen fets que suposen una modificació de les dades que conté, a causa de canvi de domicili, canvi de denominació, variació en el tipus o activitat del centre, error en dades de la targeta o una altra causa, el titular ha de sol·licitar la renovació de la targeta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tots els centres prèviament autoritzats per la conselleria competent en matèria d'indústria.

  NOTA: un tècnic de centre d'assaig no podrà posseir una targeta de centre d'assaig i una altra d'empresa; o una targeta de centre d'assaig i una altra de conductor. Podrà posseir diverses targetes de centre d'assaig.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  A 09: expedició de les targetes de tacògraf digital: 32,47 euros (per targeta).

  PAGAMENT DE LA TAXA DE MANERA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés emplenat obtingut de les direccions territorials, podran fer el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: "Manual pagament telemàtic genèric".
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: "Pagament telemàtic genèric".

  DE MANERA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'aquests.

  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini màxim d'UN MES a partir del moment en què s'haja produït el fet.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament.

  Juntament amb la sol·licitud, cal aportar la DOCUMENTACIÓ següent:

  a) CIF / NIF centre tècnic

  b) Justificant taxes abonades

  c) Autorització expedida per l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma en què estiga ubicat el taller o centre.

  d) Mandat de representació acreditat, si es fa mitjançant un representant o una gestoria la presentació o recollida de la targeta (1).
  (1): MANDAT DE REPRESENTACIÓ: document firmat pel titular del centre tècnic que faculta la gestoria o la persona representant a actuar en nom seu.

  e) Certificat de formació del responsable tècnic o tècnic (aquest requisit no serà necessari quan els sol·licitants limiten la seua activitat a la instal·lació i activació del tacògraf digital).

  NOTA IMPORTANT: serà necessària la devolució de la targeta de tacògraf de què porta causa al servei territorial de transports, com a requisit previ i necessari per a tramitar la seua sol·licitud.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - En el supòsit que, amb posterioritat a l'expedició d'una targeta de centre d'assaig, es produïsquen fets que suposen una modificació de les dades que conté, a causa de canvi de domicili, canvi de denominació, variació en el tipus o activitat del centre, error en dades de la targeta o una altra causa, el titular haurà de sol·licitar la renovació de la targeta davant de l'òrgan competent en matèria de transport per carretera que corresponga al lloc on el centre estiga situat.

  - L'òrgan competent expedirà, després de comprovar el compliment dels requisits, una nova targeta o targetes, dins dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud. La nova targeta, que substituirà la targeta antiga, mantindrà el mateix termini de validesa i s'entregarà al sol·licitant en l'oficina emissora o el domicili que s'haguera determinat a l'efecte. En qualsevol cas, quan es tracte de supòsits de deteriorament o mal funcionament, haurà de tornar-se l'original de la targeta antiga en el moment de la sol·licitud per a comprovar-ho.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  Tot això, sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que crega oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  AVÍS: només podrà ser presentat de manera telemàtica a partir de l'1 d'octubre de 2017

  Per a incidències en les sol·licituds de tacògraf en la pàgina web del Ministeri de Foment, poden enviar un correu, juntament amb una captura de pantalla de l'error o problema, a:

  taco_stvalencia@gva.es
  taco_stalicante@gva.es
  taco_stcastellon@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * TACÒGRAF DIGITAL

  El tacògraf digital o aparell de control és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar, automàticament o semiautomàticament, dades referents a la marxa d'aquests vehicles i de determinats temps de treball dels conductors. Les característiques, les funcions, les condicions de fabricació, el funcionament, l'homologació, la instal·lació, les verificacions, els controls i les reparacions estan recollits en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera.

  * TARGETA DE TACÒGRAF

  La targeta de tacògraf és una targeta intel·ligent que s'utilitza amb l'aparell de control. Les targetes de tacògraf comuniquen a l'aparell de control la identitat (o el grup d'identitat) del titular i permeten la transferència i l'emmagatzemament de dades. Les condicions de fabricació, el funcionament, l'homologació i l'expedició estan recollides en l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85, esmentat en el paràgraf precedent.

  * CONTINGUT, CARACTERÍSTIQUES I TERMINI DE VALIDESA DE LES TARGETES DE CENTRE D'ASSAIG

  - El contingut i les característiques de les targetes de centre d'assaig, la validesa de les quals és d'un any, és el que a l'efecte estableix l'apartat IV de l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85.

  - Quan es produïsca la retirada o suspensió d'una autorització de centre d'assaig, la inhabilitació del responsable tècnic d'algun dels seus tècnics o el fet que aquests deixen de prestar servici en el centre, o se cesse en l'activitat per qualsevol causa, les targetes s'hauran de retornar a l'òrgan que les va emetre.

  Sancions

  Les establides en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/87).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CEE) núm. 3821/85, del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera (DOUE núm. 370, de 31/12/85).
  - Reglament (CE) núm. 2135/98 del Consell, de 24 de setembre de 1998, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3821/85, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera i la Directiva 8/599/CEE, relativa a l'aplicació dels reglaments (CEE) núm. 3820/85 i 3821/85 (DOUE núm. 274, de 9/10/98).
  - Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital (BOE núm. 105, de 3/05/05).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril

  Llistat de seguiment

  Consulte l'estat de tramitació seleccionant des d'aquest enllaç la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.