Detall de Procediment

Sol·licitud d'informe, de caràcter territorial i urbanístic, a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211178
Codi GUC: 2890
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Abans d’atorgar llicències relatives a actes d’ús i aprofitament del sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable sense programació, els ajuntaments sol·licitaran l’emissió d’informes de caràcter territorial i urbanístic a la conselleria competent en matèria AGRÀRIA relatius a: a) Instruments d’ordenació territorial i del paisatge. b) Instruments d’ordenació ambiental dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. c) Construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes, cinegètiques o forestals, així com qualsevol altra construcció i instal·lació en aquest tipus de sòl. La conselleria competent en matèria d’agricultura, emetrà informes de caràcter agronòmic en funció de l’explotació agrària de la persona sol·licitant de l’actuació. d) Usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable, que requerisquen una declaració d’interés comunitari. e) Ordenació i modernització de les estructures agràries de la Comunitat Valenciana. f) Parcel·lació o segregacions de finques o terrenys rústics regulats.

Observacions

Classes d’informes: A) Informes referents a instruments d'ordenació territorial i del paisatge, previstos en el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, quan el seu contingut tinga un caràcter general per a l'espai municipal o quan afecten modificacions dels instruments vigents, incloent-hi les que fan referència al canvi de qualificació del sòl no urbanitzable o a la seua zonificació. B) Informes derivats de l’aprovació d’instruments d’ordenació ambiental dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, en el marc del que estableix la Llei 11/1994, de 27 de desembre. C) Informes referents a construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes, cinegètiques o forestals recollides en l'article 211 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell. D) Informes als quals fan referència els articles 215 al 219 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell. E) Informes als quals fa referència l'article 226 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell. F) Informes referents als usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable que requerisquen una declaració d'interés comunitari en els supòsits i les condicions que preveu el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell. G) Informes previstos en l'article 7 de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana. H) Informes de parcel·lacions o segregacions de finques o terrenys rústics regulats en el títol III de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització d’explotacions agràries; el Decret 217/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es determina l’extensió de les unitats mínimes de cultiu, i el títol IV de la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d’ordenació i modernització de les estructures agràries de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Registradors de la propietat.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Les sol·licituds que es formulen han de dirigir-se a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria agrària, i han d’anar acompanyades de la documentació que, en el seu cas, s’exigisca de conformitat amb les normes reguladores corresponents, per a la qual cosa ha de comptar, en tot cas, amb el contingut mínim següent: a) Dades identificatives del titular de l’actuació prevista; b) Objecte de l’actuació: nom i cognoms o raó social, número de NIF/CIF, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic; c) Ubicació cadastral de la parcel·la o les parcel·les afectades per l’actuació; d) D’acord amb el que es disposa en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d’oposició expressa per part de la persona interessada, l’òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades cadastrals de propietat de finques rústiques de la persona interessada. En cas que s’oposen al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, cal manifestar-ho, i tindran l’obligació d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. e) En el cas de justificació de la titularitat d’explotació agrària, en tot o en part, mitjançant un contracte d’arrendament degudament liquidat, compromís de mantindre una explotació d’iguals o similars característiques agronòmiques durant el temps de vida de la construcció/instal·lació sol·licitada. f) En el cas de construccions i instal·lacions recollides en el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell. - Informe tècnic municipal sobre compatibilitat de l’actuació amb el planejament municipal vigent i qualificació urbanística del sòl, amb el vistiplau del secretari de la corporació local. - Memòria que incloga les dades agronòmiques necessàries per a poder avaluar l’actuació pretesa pel sol·licitant i la necessitat d’edificació, així com les seues característiques constructives, juntament amb els plànols necessaris per a justificar l’actuació que es vol legalitzar. a. Si escau, s’ha d’incloure la descripció de les construccions existents en la parcel·la. Particularment, si se sol·liciten construccions/instal·lacions ramaderes, s’ha d’incloure el nombre d’edificis, la superfície construïda total, el nombre d’edificis dedicats a l’estabulació dels animals, la superfície dedicada a l’estabulació dels animals, els edificis annexos a l’estabulació, la superfície ocupada pels edificis annexos, el seu ús i altres construccions (basses, closos, etc.). b. En les basses i/o els depòsits d’aigua, s’han d’aportar els càlculs justificatius de la capacitat d’aigua que es pot emmagatzemar en funció de les característiques de l’explotació agrària a la qual es pretén donar cobertura. c. En les construccions i instal·lacions agrícoles i ramaderes superiors a 250 m², la memòria agronòmica haurà d'anar signada per tècnic competent. d. En el cas d’instal·lacions elèctriques ramaderes, cal justificar-les. e. En el cas del moviment de terres, memòria agronòmica amb la descripció de l’explotació agrària i l’objecte del moviment de terres esmentat. - En el cas d’electrificació per a reg, basses i moviments de terra per a transformació a regadiu, certificat de la comunitat de regants o empresa subministradora de l’aigua en què s’indique que les parcel·les tenen dret a aigua, la quantitat concedida i si l’aigua se subministra a pressió o per gravetat; o bé, en el cas de concessions privades, còpia de l’autorització per a l’execució del sondeig i inscripció en el registre de pous per part de la secció de mines de la conselleria amb competències en indústria, així com la còpia íntegra de la resolució de la inscripció en el registre d’aigües expedida per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en què han de constar les condicions especifiques de l’explotació del sondeig. - En el cas de justificació de l’explotació agrària, en tot o en part, mitjançant arrendament, s’ha d’aportar una còpia escrita i degudament liquidada dels contractes, d’acord amb la Llei 49/2003, de 26 de novembre d’arrendaments rústics. g) En el cas de segregacions: - Nota simple del Registre de la Propietat actualitzada en la qual conste la titularitat de la parcel·la o les parcel·les afectades i la seua descripció (superfície i fites). En cas d’herència, cal justificar el tracte successori. - En les que preveu l’apartat 2 del Decret 217/1999, de 9 de novembre, cal aportar el certificat de la comunitat de regants o empresa subministradora de l’aigua en què s’indique que les parcel·les tenen dret a aigua, la quantitat concedida i si l’aigua se subministra a pressió o per gravetat; o bé, en el cas de concessions privades, la còpia de l’autorització per a l’execució del sondeig i la inscripció en el registre de pous per part de la secció de mines de la conselleria amb competències en indústria, així com la còpia íntegra de la resolució de la inscripció en el registre d’aigües expedida per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en què han de constar les condicions especifiques de l’explotació del sondeig, i ha de quedar clarament identificada la finca afectada pel dret esmentat. - En les que preveu l’apartat 3 b de la norma esmentada, ha de justificar-se la finalitat que pretén la divisió o segregació de les finques sol·licitades. - En les que preveu l’article 25 apartat b de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització d’explotacions agràries, s’ha d’acompanyar de la corresponent llicència urbanística. h) Altra documentació pertinent.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=2890. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - La competència per a l’emissió d’informes correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’agricultura, en els seus respectius àmbits territorials. - El termini màxim per a emetre els informes serà de tres mesos des que la sol·licitud tinga entrada en el registre; no obstant això, haurà de tindre's en compte el que preceptua l'art. 214.2 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.