Sol·licitud d'informe, de caràcter territorial i urbanístic, a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211178
|
Codi GVA: 2890
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Abans d’atorgar llicències relatives a actes d’ús i aprofitament del sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable sense programació, els ajuntaments sol·licitaran l’emissió d’informes de caràcter territorial i urbanístic a la conselleria competent en matèria AGRÀRIA relatius a:

 

a) Instruments d’ordenació territorial i del paisatge.

 

b) Instruments d’ordenació ambiental dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.

 

c) Construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes, cinegètiques o forestals, així com qualsevol altra construcció i instal·lació en aquest tipus de sòl. La conselleria competent en matèria d’agricultura, emetrà informes de caràcter agronòmic en funció de l’explotació agrària de la persona sol·licitant de l’actuació.

 

d) Usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable, que requerisquen una declaració d’interés comunitari.

 

e) Ordenació i modernització de les estructures agràries de la Comunitat Valenciana.

 

f) Parcel·lació o segregacions de finques o terrenys rústics regulats.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Classes d’informes:

 

A) Informes referents a instruments d'ordenació territorial i del paisatge, previstos en el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, quan el seu contingut tinga un caràcter general per a l'espai municipal o quan afecten modificacions dels instruments vigents, incloent-hi les que fan referència al canvi de qualificació del sòl no urbanitzable o a la seua zonificació.

 

B) Informes derivats de l’aprovació d’instruments d’ordenació ambiental dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, en el marc del que estableix la Llei 11/1994, de 27 de desembre.

 

C) Informes referents a construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes, cinegètiques o forestals recollides en l'article 211 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

 

D) Informes als quals fan referència els articles 215 al 219 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

 

E) Informes als quals fa referència l'article 226 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

 

F) Informes referents als usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable que requerisquen una declaració d'interés comunitari en els supòsits i les condicions que preveu el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

 

G) Informes previstos en l'article 7 de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana.

 

H) Informes de parcel·lacions o segregacions de finques o terrenys rústics regulats en el títol III de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització d’explotacions agràries; el Decret 217/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es determina l’extensió de les unitats mínimes de cultiu, i el títol IV de la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d’ordenació i modernització de les estructures agràries de la Comunitat Valenciana.

 

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Registradors de la propietat.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

- La competència per a l’emissió d’informes correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’agricultura, en els seus respectius àmbits territorials.

- El termini màxim per a emetre els informes serà de tres mesos des que la sol·licitud tinga entrada en el registre; no obstant això, haurà de tindre's en compte el que preceptua l'art. 214.2 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Les sol·licituds que es formulen han de dirigir-se a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria agrària, i han d’anar acompanyades de la documentació que, en el seu cas, s’exigisca de conformitat amb les normes reguladores corresponents, per a la qual cosa ha de comptar,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de...
Saber més