• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs escolar 2018-2019 Consumópolis 14: Per la teua seguretat, saps el que consumeixes?. Consum.

  Objecte del tràmit

  Promoure l'educació del consumidor en els centres educatius de la Comunitat Valenciana és una de les prioritats de la Generalitat, amb l'objectiu que l'alumnat desenvolupe capacitats i hàbits crítics i responsables en relació amb el consum.

  Per aquest motiu, per al curs 2018/2019 la Comunitat Valenciana ha decidit participar en l'organització del concurs escolar Consumópolis 14: Per la teua seguretat, saps el que consumeixes?, promogut pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, a través de la Direcció General de Consum.

  L'objectiu d'aquest concurs escolar és sensibilitzar els joves sobre la importància que té realitzar els actes de consum de manera conscient, crítica, solidària i responsable.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Només podran optar als premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs i accedir a la fase nacional els equips dels centres educatius, públics, concertats o privats de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  Hi ha tres nivells de participació:

  - Nivell 1: cinqué i sisé curs d'Educació Primària.
  - Nivell 2: primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.
  - Nivell 3: tercer i quart curs d'Educació Secundària Obligatòria.

  Requeriments

  a) Estar inscrits dins del termini i en la forma corresponent en el registre de participants del joc Consumòpolis 14, de conformitat amb el que estableix l'artícle 3 de les bases reguladores del concurs.

  b) Haver completat, tots els integrants de l'equip, el recorregut per la ciutat de Consumòpolis, en la forma que es detalla en les instruccions de participació que figuren en el portal de la plataforma virtual de Consumòpolis.

  c) Haver elaborat el treball en conjunt i haver-ne obtingut la fitxa virtual, en la forma que es detalla en les instruccions de participació que figuren en el portal de la plataforma virtual de Consumòpolis.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Els treballs guardonats obtindran els premis següents:

  a) Un primer premi de 900,00 euros i la participació en la fase nacional, per a l'equip que més punts obtinga en cadascun dels nivells de participació.

  b) Un segon premi de 500,00 euros, per a l'equip que quede en segon lloc en punts obtinguts en cadascun dels nivells de participació.

  c) Un tercer premi de 300,00 euros, per a l'equip que quede en tercer lloc en punts obtinguts en cadascun dels nivells de participació.

  2. S'estableixen tres premis especials de 300,00 euros cadascun per als docents que coordinen un nombre més gran d'equips en cadascun dels nivells de participació. Cada docent coordinador només podrà obtindre un d'aquests premis especials.

  En el cas que es produïsca un empat entre diversos docents, s'atorgaran els premis a aquells els equips dels quals hagen sumat un nombre més gran de punts en total. Si persisteix l'empat, es prorratejarà el premi entre els docents que continuen empatats.

  3. Per a tots els projectes presentats que reunisquen els requisits establits en la convocatòria s'expedirà un certificat de participació.

  4. El jurat podrà declarar deserts alguns dels premis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el 25 de MARÇ de 2019 i finalitzarà el 16 d'ABRIL de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2912

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit), subscrita pel docent que coordine l'equip, dirigida a la direcció general competent en matèria de consum.

  2 - DOCUMENTACIÓ amb què ha d'acompanyar-se la sol·licitud:

  a) ANNEX I a la sol·licitud de subvenció (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat CONSUMOP), en el qual:
  - Hauran de figurar les dades del centre educatiu, el nivell en què l'equip participa, el nom de l'equip i la llista dels cinc concursants que componen l'equip, amb indicació respecte de cada un d'ells de la data de naixement i el curs en què està matriculat.
  - Ha d'estar subscrit pel docent que coordine l'equip, amb la indicació del seu càrrec o especialitat i les funcions que té.

  b) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de consum perquè aquesta comprove les dades d'identitat del/de la sol·licitant, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. (Autorització que s'ha de subscriure segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat AUDATSUBV).
  No obstant això:
  - Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per l'interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Si el/la sol·licitant denega el seu consentiment, haurà d'aportar la fotocòpia del document nacional d'identitat.

  c) ANNEX II a la sol·licitud de subvenció (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat AUTMOPOL), corresponent a l'autorització signada per les persones representants legals de l'alumnat. Haurà de presentar-se un exemplar d'aquest annex II per a cada alumne membre de l'equip.

  d) Fitxa virtual del treball realitzat en conjunt.

  e) Treball original de l'equip (prototip o maqueta d'un producte nou i original).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  [CONSUMOPOLIS] ANNEX I A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: CONCURS ESCOLAR "CONSUMOPOLIS"

  [AUTMOPOL] ANNEX II AUTORITZACIÓ FIRMADA PER LES PERSONES REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNAT. CONCURS ESCOLAR: "CONSUMOPOLIS"

  [AUTDATSUBV] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PRESENTACIÓ:
  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (presencial o telemàticament).
  - Els treballs podran presentar-se en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
  En el cas que un treball realitzat en valencià resulte guanyador i puga passar a la fase nacional, la direcció general competent en matèria de consum realitzarà la traducció al castellà del treball esmentat.
  - La presentació de la sol·licitud de participació en el concurs suposa l'acceptació expressa de totes les bases de la convocatòria.

  2.- JURAT:
  - Els treballs presentats seran examinats i avaluats per un jurat constituït segons el que disposa el resolc seté de la resolució de convocatòria.
  - El jurat tindrà facultats per a resoldre tots els dubtes que apareguen en la interpretació de les bases de la convocatòria.

  3.- RESOLUCIÓ:
  - El jurat elevarà la seua decisió a la persona titular de la conselleria competent en matèria de consum, que resoldrà l'atorgament dels premis. La resolució es notificarà als interessats en els termes que preveu l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar als guanyadors del concurs serà de DOS MESOS des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució, s'entendrà que la persona sol·licitant no està entre els guanyadors del concurs.
  - Els premis concedits seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb expressió de la convocatòria, programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats d'aquests.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució d'atorgament dels premis, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar en el termini d'un mes un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2912

  Tramitació

  1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com les no obligades a això que opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través d'aquest tràmit de la Guia Prop de la seu electrònica de la Generalitat.
  Per a presentar la sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible en:
  - http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i demés documentació omplides i firmades digitalment que han d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar-los.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Al professorat participant en els projectes seleccionats en aquesta convocatòria li podrà ser reconegut fins a 30 hores de formació, en aplicació de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOGV 6893, de 31.10.2012), pel Servei de Registre i Acreditació Docent, d'acord amb la informació certificada en l'acta de participació final enviada per la Direcció General competent en matèria de consum.

  Criteris de valoració

  1.- Per a la SELECCIÓ dels treballs amb dret a premi, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

  a) La puntuació obtinguda en el joc d'Internet Consumòpolis 14, que representarà el 50% de la puntuació total a aconseguir per cada equip.
  b) El treball en conjunt que suposarà el 50 % de la puntuació total a aconseguir per cada equip.

  2.- Per a la VALORACIÓ del treball en conjunt, els criteris seran els següents:

  - Coherència del treball amb els objectius del concurs, que ponderarà el 40% del total d'aquest apartat.
  - Creativitat i originalitat del treball, que ponderarà el 20% del total d'aquest apartat.
  - Presentació del treball, que ponderarà el 20% del total d'aquest apartat.
  - Qualitat tècnica, que ponderarà el 10% del total d'aquest apartat.
  - Qualitat lingüística, que ponderarà el 10 % del total d'aquest apartat.

  Obligacions

  1. Els equips guanyadors del concurs s'obliguen a cedir a la Generalitat tots els drets d'explotació derivats de la publicació del treball, i la Generalitat podrà utilitzar, per si mateixa o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la manera que considere més convenient per als seus interessos, qualssevol de les imatges o els elements que conformen la publicació mencionada.

  2. Així mateix, els equips guanyadors s'obliguen a assumir les responsabilitats que puguen resultar de la utilització dels textos, les imatges i altres elements creatius aportats per ells en la realització del treball i la propietat dels quals siga de terceres persones o entitats alienes a la convocatòria.

  Enllaços

  Informació en el web de la Conselleria

  Web Consumópolis

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre SCB/1288/2018, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen els premis nacionals del concurs escolar 2018 - 2019 Consumópolis 14: Per la teua seguretat, saps el que consumeixes? (BOE núm. 291, de 03/12/2018).
  - Resolució de 7 de març de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs escolar 2018-2019 Consumópolis 14: Per la teua seguretat, saps el que consumeixes? (DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).
  - Extracte de la Resolució de 7 de març de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2018-2019 Consumópolis 14: Per la teua seguretat, saps el que consumeixes? (DOGV nº 8507, 15/03/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre SCB/1288/2018, de 20 de novembre

  Vegeu Resolució de 7 de març de 2019

  Vegeu Extracte de la Resolució de 7 de març de 2019

  Llistat de seguiment

  Resolució premis concedits de 28 juny 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.