Detall de Procediment

Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2023 (CMMOPY). Comerç

Codi SIA: 211181
Codi GUC: 2921
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-06-2023
30-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana.

Observacions

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. 2) Les consultes sobre aquestes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

Requisits

- Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els següents requisits: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (enfront de la Generalitat i a la AEAT) i de Seguretat Social. d) No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Aquelles altres que, si escau, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. - Les beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions. 2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons: - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479. - IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions: . Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5 . Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655 En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 9 DE JUNY DE 2023 FINS al dia 30 DE JUNY DE 2023, els dos inclusivament (en 2023 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9610, de 05/06/2023).

Documentació

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (formulari web general de subvencions) i SEGON FORMULARI WEB denominat "Ajudes AVALEM COMERÇ" , tots dos disponibles en el tràmit telemàtic). Haurà de presentar-se una sol·licitud per cada establiment, en el seu cas. 2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud: - Els impresos normalitzats estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia *PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en aquesta Resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada. 2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general: a) a.1. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant i de la qual en el seu cas, actue en el seu nom i representació, ha de presentar-se la documentació acreditativa d'aquesta/s persona/s (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel propi interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, consistent en còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera patit cap variació, bastarà el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui ostente la representació a data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant. b) MEMÒRIA (podrà utilitzar-se el model normalitzat MECMOPY inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. c) PRESSUPOSTOS o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs al sol·licitant. d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació. e) Si en la sol·licitud de subvenció (formulari web) s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'AUTORITZACIÓ perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) o s'ha OPOSAT a aqueixa obtenció respecte a les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, hauran de presentar-se llavors les següents certificacions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - Dels serveis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, havent de tindre en compte sobre aquest tema que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Podrà exonerar-se d'aquesta obligació a aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar pels beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment. f) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del DOMICILI FISCAL de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de la AEAT acreditatiu d'aquesta dada. g) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades de l impost d'activitats econòmiques (IAE) de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors certificat expedit per la AEAT sobre l'IAE o còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica. h) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats dels formularis WEB). i) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no aquesta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB Annex a la sol·licitud de subvenció). j) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, en el seu cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió en el seu cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB DE sol·licitud general de subvenció). k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En qualsevol cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i altra informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). l) En el seu cas, declaració responsable de les ajudes de MINIMIS concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o en el seu cas, declaració de no haver rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis"). m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en el FORMULARI WEB annex a la sol·licitud de subvenció). n) Si es disposa d'ells, s'aportarà: - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, en el seu cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones, emés per una Administració Pública. - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes *ñ) Declaració responsable, sobre si és una SOCIETAT, que d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujada. En el supòsit de marcar la casella NO del formulari web específic "AJUDES AVALEM COMERÇ (CMMOPY), haurà d'aportar una certificació emesa per empresa auditora inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que acredite que la sol·licitud compleix els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, conforme al que es preveu en l'art. 13.3. bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions. o) En el seu cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. p) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la següent documentació: - Dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica pròpia, així com el seu percentatge de participació en l'execució de l'actuació a subvencionar : Veure formulari web ANNEX existent en el tràmit telemàtic "Avalem comerç (CMMOPY)". - Presentació per CADASCUN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del formulari de declaració responsable individual de cada integrant, que recull informació sobre la declaració de representació i percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables (formulari normalitzat DECOMBIE, existent en el tràmit telemàtic): S'aportaran tantes declaracions (emplenades i signades individualment per cada integrant) , com a membres/integrants tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció - Si en el formulari normalitzat DECOMBIE (inclòs en el tràmit telemàtic) NO S'HA AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cadascuna de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, O s'han OPOSAT a aqueixa obtenció quant al compliment de les obligacions enfront de la Seguretat social d'aquestes persones, han de presentar-se llavors les corresponents certificacions de la AEAT, la ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes aqueixes obligacions respecte a cadascuna d'aqueixes persones. (inclòs en el formulari DECOMBIE) Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en l'article 19.1 de l'Ordre 22/2018,modificada per l'Ordre 05/2022, segons siga procedent: a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.b) (pime) de l'Ordre 22/2018,modificada per l'Ordre 05/2022, acompanyada de: - Còpia de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el número dels treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa. - Còpia de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponents a l'últim exercici comptable tancat. b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, en el seu cas, de tractar-se de comerç integrat. c) Pla a escala o delimitat de la distribució de la sala de vendes, representant gràficament l'espai destinat a consum que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part dels clients i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, a l'efecte de verificar el que s'estableix en l'article 6.7 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. d) Projecte tècnic en el cas de requerir-lo la naturalesa de l'actuació, que haurà de sotmetre's a informe de l'oficina de supervisió de projectes o de tècnics de l'administració designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació. No obstant això, quan es tracte de projectes inclosos en l'article 2 del Reial decret 100/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori, es podrà presentar el visat col·legial en lloc de l'informe de l'oficina de supervisió. e) Llicència municipal d'obres o justificant d'haver-la sol·licitat, en el cas de requerir-lo l'actuació plantejada.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El *DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - El sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @signa Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 3. *Clickando en l'enllaç "Presentació autenticada" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Existeixen unes INSTRUCCIONS per a ajudar en aqueixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (veure enllaç directe en aquest tràmit). 4. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-ho adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: *generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1.- PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, DE MANERA TELEMÀTICA 2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 12 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. 3.- ESMENA. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022 resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - En la modalitat telemàtica, l'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la següent direcció (veure enllaç directe en aquest tràmit). 4.- La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se li tinga per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5.- COMISSIÓ QUALIFICADORA. Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6.- RESOLUCIÓ. - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà, a més d'en la web GVA Oberta, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV els interessats hauran de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà a la notificació, assortint els seus mateixos efectes en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE. 7. INFORMACIÓ I PUBLICITAT: L'entitat beneficiària ha de fer constar de manera explícita, en la difusió de les accions subvencionades, el suport de la Generalitat i, si escau, del corresponent organisme públic cofinançador de l'ajuda i complir les obligacions de publicitat activa, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern. Les entitats privades que perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022, en una quantia superior a 50.000 euros, o quan les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. El compliment d'aquestes obligacions s'ha de realitzar a través del portal web de l'entitat, utilitzant els mitjans electrònics de l'organització, associació o agrupació a la qual puga pertànyer, o bé a través de la plataforma TEP_ Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep, que posa a la seua disposició la Generalitat. Aquestes entitats han de publicar la informació a partir de l'any següent a aquell en què s'hagen superat els llindars establits i haurà de mantindre's publicada durant quatre anys naturals.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

Obligacions

Vegeu el que es preveu en l'article 13 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Admiistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a fer-ho el recurs contenciós administratiu corresponent a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas es podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s'implantaran en la Comunitat Valenciana. 2. Aquestes inversions es poden destinar a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment. 3. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment en un període de tres anys. 4. D'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria, en l'exercici 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades* des de l'1 DE GENER DE 2023 FINS Al 31 D'OCTUBRE DE 2023. 5. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, aquelles actuacions que, estant directament vinculades a l'activitat susceptible de suport, siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat. 6. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022). 7. Amb caràcter general, haurà de tindre's, a més, en consideració el que es disposa en l'article 4 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022 (subcontractació, IVA, despeses, etc.). B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: veure l'indicat en l'article 8 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. C) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: veure el que es disposa en l'article 16 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. D) PLA DE CONTROL: veure el que es preveu en l'article 14 de l'Ordre 22/2018,, modificada per l'Ordre 05/2022.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost aprovat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que s'estableix en les resolucions de concessió.

Termini

EL TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini diferent en la Resolució de convocatòria o en la Resolució de concessió*.

Documentació

1. La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 5/2022, d'1 de juny de 2022 de modificació de l'Ordre 22/2018. 2. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el presentat per la beneficiària, s'aplicarà el % de suport real concedit en tractar-se d'ajudes de minimis, proposant-se el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida. 3. La justificació de l'ajuda es realitzarà a través del tràmit telemàtic "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turismel https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (veure apartat de procediments relacionats)