Detall de Procediment

Concessió directa d'ajudes a les pimes comercials (AVALEM COMERÇ- CMMOPY), per a l'exercici 2022, EXCLUSIVAMENT PER Als ESTABLIMENTS RELACIONATS en els ANNEXOS I i II del Decret 242/2022, de 30 de desembre. Comerç.

Codi SIA: 211181
Codi GUC: 2921
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud:
23-06-2022
-
08-07-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana. NOTA IMPORTANT: La liquidació i el pagament de les ajudades, s'efectuarà , una vegada que les empreses relacionades en l'annex I i II del Decret 242/2022, *jusfifiquen el compliment dels requisits amb la documentació presentada. L'aportació de la documentació justificativa es realitzarà a través del corresponent tràmit (veure apartat enllaços), i NOMÉS I EXCLUSIVAMENT pels establiments relacionats en l'annex I i II del Decret 242/2022, citat anteriorment.

Observacions

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018. 2) Les consultes sobre aquestes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

Requisits

- Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títuol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembe, de la Generalitat, de memòria democrática i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (amb la Generalitat i amb l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Les que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018. - Les persones beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

Interessats

Podran ser beneficiàries: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions. 2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons: - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479. - IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions: . Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5 . Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655 En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de pime d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
 • Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
 • Annex I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
 • Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8433, de 28/11/18).
 • Ordre 5/2022, d'1 de juny , de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 22/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9355, de 06/06/2022).
 • Resolució de 16 de juny de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022, (DOGV núm. 9366, de 21.06.2022)
 • Extracte de la Resolució de xx de desembre de 2022 de la directora general de comerç, artesania i consum, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2023, de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9366, de 21/06/2022)
 • Resolució de 5 de desembre de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 16 de juny de 2022 de la directora general de Comerç, Artesania i consum, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2022 de les ajudes en matèria de comerç i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania de conformitat amb la modificació realitzada per l'Ordre 5/2022, d'1 de juny. Títol *ÍI, capítol I, art 18.2.b) expediente CMMOPY (DOGV núm. 9485, de 07/12/2022)
 • Decreto 242/2022, de 30 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de ayudas para actuaciones de modernización, implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética y sosteniblidad del comercio y la artesanía (DOGV nº 9504, de 03/01/2023)
 • Vegeu Extracte de la Resolució de 16 de juny de 2022
 • Veure Decret 242/2022, de 30 de desembre (bases reguladores i concessió directa).
 • Vegeu Resolució de 5 de desembre de 2022 (concessió)
 • Vegeu Resolució de 16 de juny de 2022 (convocatòria)
 • Vegeu Ordre 22/2018, de 22 de novembre
 • Vegeu Ordre 05/2022, d'01/06/2022

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 23 DE JUNY DE 2022 FINS AL dia 8 DE JULIOL DE 2022, els dos inclusivament (en 2022 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9366, de 21/06/2022).

Documentació

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (formulari web general de subvencions) i SEGON FORMULARI WEB denominat "Ajudes AVALEM COMERÇ" , tots dos disponibles en el tràmit telemàtic). Haurà de presentar-se una sol·licitud per cada establiment, en el seu cas. 2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud: - Els impresos normalitzats estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint-hi als apartats "Atenció al ciutadà" > "Guia Prop", a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'esmente en la resolució de convocatòria mencionada. - En el cas que els documents exigits que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest fet, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què es van presentar o, si és el cas, emetre. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir el sol·licitant que el presente o, si en lloc d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació general següent: a) a.1. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant i de la qual en el seu cas, actue en el seu nom i representació, ha de presentar-se la documentació acreditativa d'aquesta/s persona/s (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria es deriva alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consistirà en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i una acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o en el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que s'haja aportat anteriorment i no haja patit cap variació, hi haurà prou amb el certificat de la secretaria de l'entitat que acredite que s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del titular de la presidència o de qui tinga la representació a la data de presentació de la sol·licitud.Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol.licitud siga la persona representant legal de la sol.licitant. b) MEMÒRIA (es podrà utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en què s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén que s'aconseguisquen, així com programa d'actuació que en garantisca l'execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció. c) PRESSUPOSTOS o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant. d) Dades de DOMICIALIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia *Prop denominat "PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació. e) Si en la sol·licitud de subvenció (formulari web) s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'AUTORITZACIÓ perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) o s'ha OPOSAT a aqueixa obtenció respecte a les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, hauran de presentar-se llavors les següents certificacions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions s'haurà d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, i haurà de tindre en compte respecte d'això que les certificacions que expedisquen les administracions tributàries i la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data en què ho facen, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Podrà exonerar-se d'aquesta obligació a les pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o necessita algun aclariment. f) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del DOMICILI FISCAL de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de l'AEAT acreditatiu d'aquesta dada. g) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades de l impost d'activitats econòmiques (IAE) de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors certificat expedit per la AEAT sobre l'IAE o còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica. h) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats dels formularis WEB ). i) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits que s'exigeixen en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre'n el compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARIO WEB annex a la sol·licitud de subvenció ). j) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, la relació d'entitats a les quals se n'hagen sol·licitat o de les quals se n'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat que s'haja sol·licitat o concedit, la data de concessió, si és el cas, i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats deL FORMULARIO WEB de sol·licitud general de subvenció). k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la persona sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempt. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a data del dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge superior de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). l) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als que se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit anomenat "Declaració d'ajudes de minimis"). m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix, el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en EL FORMULARI WEB annex a la sol·licitud de subvenció). n) Si se'n disposa, s'aportarà: - Documentació que acredite disposar de pla d'igualtat, vigent i visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats al mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectivia de dones i homes. ñ) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. o) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la següent documentació: - Dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica propia, així com el seu percentatge de participació en l'execució de l'actuació a subvencionar::veure formulari web ANNEX existent en el tràmit telemàtic) "Avalem comerç (CMMOPY)". - Presentació per CADASCUN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del formulari de declaració responsable individual de cada integrant, que recull informació sobre la declaració de representació i percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables (formulari normalitzat DECOMBIE, existent en el tràmit telemàtic): S'aportaran tantes declaracions (emplenades i signades individualment per cada integrant) , com a membres/integrants tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció - Si en el fomulari normalitzat DECOMBIE (inclòs en el tràmit telemàtic) NO S'HA AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cadascuna de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, O s'han OPOSAT a aqueixa obtenció quant al compliment de les obligacions enfront de la Seguretat social d'aquestes persones, han de presentar-se llavors les corresponents certificacions de ll'AEAT, l'ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes aqueixes obligacions respecte a cadascuna d'aqueixes persones. (inclòs en el formulari DECOMBIE) Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes s'haurà de presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 19.1 de l'Ordre 22/2018, segons escaiga: a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.b) (pime) de l'Ordre 22/2018, acompanyada de: - Còpia compulsada de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el nombre dels treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa. - Còpia compulsada de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponent a l'últim exercici comptable tancat. b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, si és el cas, que es tracta de comerç integrat. c) Pla a escala o tancat de la distribució de la sala de vendes, en què es grafie l'espai destinat a consum que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de mostrador que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part dels clients i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, als efectes de verificar el que estableix l'article 6.7 de l'Ordre 14/2016. d) Projecte tècnic en el cas de requerir-lo la naturalesa de l'actuació, que haurà de sotmetre's a informe de l'oficina de supervisió de projectes o de tècnics de l'administració designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació. No obstant això, quan es tracte de projectes inclosos en l'article 2 del Reial decret 100/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori, es podrà presentar el visat col·legial en lloc de l'informe de l'oficina de supervisió. e) Llicència municipal d'obres o justificant d'haver-la sol·licitat, en el cas de requerir-lo l'actuació plantejada.

Forma presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - El sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 4. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas que continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, DE MANERA TELEMÀTICA . 2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018. 3.- ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018 resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que renuncia a la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de dictar-se en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'efectuarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i que es pot consultar en l'adreça següent: (vegeu enllaç directe en aquest tràmit). 4.- La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, després d'una resolució que s'haurà dictar de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5.- COMISSIÓ QUALIFICADORA. En examinar les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre, les avaluarà la comissió qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6.- RESOLUCIÓ. - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en què delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà, a més de publicar-se en la web gva Oberta, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Als efectes de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV les persones interessades hauran de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació, i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere als efectes de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i del crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE. 7) JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES a. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost aprovat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda. També serà admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió. b. El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, d'acord amb l'article 10 del Decret 242/2022, de 30 de desembre "LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES S'EFECTUARÀ FINS Al 25 DE GENER DE 2023" c. La documentació que cal presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes s'ha de fer mitjançant un COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el que preveu l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 5/2022, d'1' de juny de 2022 de modificació de l'Ordre 22/2018. Per a més informació veure article 10 i següents del Decret 242/2022, de 30 de desembre d. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el que ha presentat la beneficiària, s'aplicarà el percentatge de suport real concedit perquè es tracta d'ajudes de minimis, i es proposarà el pagament de la quantitat resultant sempre que aquesta no siga superior a la concedida. e. La justificació de l'ajuda es realitzarà a través del tràmit telemàtic "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp 8. INFORMACIÓ I PUBLICITAT: L'entitat beneficiària ha de fer constar de manera explícita, en la difusió de les accions subvencionades, el suport de la Generalitat i, si escau, del corresponent organisme públic cofinançador de l'ajuda i complir les obligacions de publicitat activa, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern. Les entitats privades que perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022, en una quantia superior a 50.000 euros, o quan les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. El compliment d'aquestes obligacions s'ha de realitzar a través del portal web de l'entitat, utilitzant els mitjans electrònics de l'organització, associació o agrupació a la qual puga pertànyer, o bé a través de la plataforma TEP_ Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep, que posa a la seua disposició la Generalitat. Aquestes entitats han de publicar la informació a partir de l'any següent a aquell en què s'hagen superat els llindars establits i haurà de mantindre's publicada durant quatre anys naturals.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018.

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Vegeu el que es preveu en l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Admiistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a fer-ho el recurs contenciós administratiu corresponent a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas es podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l'establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s'implantaran en la Comunitat Valenciana. 2. Aquestes inversions es poden destinar a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment. 3. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment en un període de tres anys. 4. D'acord amb l'article 9.3 del Decret 242/2022. "ES CONSIDERARAN SUSCEPTIBLES DE SUPORT LES INVERSIONS REALITZADES DES DE L'1 DE GENER DE 2022, FINS Al 25 DE GENER DE 2023" 5. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'Activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, les actuacions que estan directament vinculades a l'activitat susceptible de suport que siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment s'han de prorratejar prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat. 6. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro enter. 7. Amb caràcter general, s'ha de considerar, a més, el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018 (subcontractació, IVA, despeses, etc.). B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018. C) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018. D) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.