Detall de Procediments

Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMMOPY). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMMOPY). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
  1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
  2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
  - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
  - IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
  . Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
  . Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

  En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

  Requeriments

  - Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïdes.
  b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títuol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembe, de la Generalitat, de memòria democrática i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (amb la Generalitat i amb l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  d) No ser deutora per reintegrament de subvencions.
  e) Les que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.

  - Les persones beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2021 FINS AL dia 1 DE FEBRER DE 2021, els dos inclusivament (en 2021 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8977, de 17/12/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan també disponibles en el tràmit telemàtic).
  S'haurà de presentar una sol·licitud per cada establiment, si escau.

  2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint-hi als apartats "Atenció al ciutadà" > "Guia Prop", a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'esmente en la resolució de convocatòria mencionada.

  - En el cas que els documents exigits que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest fet, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què es van presentar o, si és el cas, emetre.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir el sol·licitant que el presente o, si en lloc d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant, o, en cas que es tracte d'una persona jurídica, de la persona física o persones físiques, que actuen en nom i representació seus subscrivint la sol·licitud de subvenció esmentada, s'haurà de presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona o persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria es deriva alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consistirà en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i una acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o en el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal.
  En el cas que s'haja aportat anteriorment i no haja patit cap variació, hi haurà prou amb el certificat de la secretaria de l'entitat que acredite que s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del titular de la presidència o de qui tinga la representació a la data de presentació de la sol·licitud.Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol.licitud siga la persona representant legal de la sol.licitant.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, còpia de l'alta censal o declaració responsable de no realitzar cap d'activitat econòmica, si és el cas.

  c) Memòria (es podrà utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en què s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén que s'aconseguisquen, així com programa d'actuació que en garantisca l'execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció.

  d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant.

  e) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no s'ha utilitzat en les relacions amb aquesta conselleria s'aportarà el "Model de Domiciliació Bancària" vigent emplenat degudament (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número del compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  f) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè obtinga de manera directa, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i amb de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, llavors s'hauran de presentar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions s'haurà d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, i haurà de tindre en compte respecte d'això que les certificacions que expedisquen les administracions tributàries i la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data en què ho facen, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  Podrà exonerar-se d'aquesta obligació a les pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o necessita algun aclariment.

  g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits que s'exigeixen en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre'n el compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, la relació d'entitats a les quals se n'hagen sol·licitat o de les quals se n'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat que s'haja sol·licitat o concedit, la data de concessió, si és el cas, i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la persona sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempt. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a data del dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge superior de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  k) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als que se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit anomenat "Declaració d'ajudes de minimis").

  l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix, el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en l'annex a la sol·licitud de subvenció).

  m) Si se'n disposa, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de pla d'igualtat, vigent i visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats al mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública.
  - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectivia de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes s'haurà de presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 19 de l'Ordre 22/2018, segons escaiga:

  a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.c (pime) de l'Ordre 22/2018, acompanyada de:
  - Còpia compulsada de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el nombre dels treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa.
  - Còpia compulsada de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponent a l'últim exercici comptable tancat.

  b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, si és el cas, que es tracta de comerç integrat.

  d) Pla a escala o tancat de la distribució de la sala de vendes, en què es grafie l'espai destinat a consum que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de mostrador que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part dels clients i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, als efectes de verificar el que estableix l'article 6.7 de l'Ordre 14/2016.

  Impresos associats

  [ANEXPYME] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: PIMES. COMERÇ I ARTESANIA

  [DECPYME] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PYME

  [MECMMOPY] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ. AVALEM COMERÇ. PIMES (CMMOPY)

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.