• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana 2019.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions estan destinades a les federacions esportives per a garantir l'exercici de les funcions públiques de caràcter administratiu que tenen encomanades per llei dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, per al foment de l'esport federat i la col·laboració amb programes de tecnificació esportiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les federacions esportives valencianes que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, i que reunisquen els requisits per a obtindre la condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta.

  PAGAMENT
  1. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport abonarà la subvenció amb prèvia presentació de la documentació justificativa corresponent.
  2. El termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el 15 de novembre de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8507, de 15/03/2019 i finalitzarà el 28 de març de 2019.

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud normalitzada

  b) Projecte esportiu de la federació, en el qual estaran inclosos els programes i les activitats esportives, el calendari i els objectius perseguits per la federació per al període objecte de subvenció.

  c) Dades de clubs i esportistes associats a la federació durant l'any anterior.

  d) Certificat expedit per la secretària o secretari, amb el vistiplau de qui presidisca la federació, que continga els acords adoptats per la junta directiva relatius a l'aprovació del projecte esportiu de la federació, indicat en l'apartat b.

  e) Projecte específic per al programa de tecnificació esportiva, d'acord amb l'article 6.2 de les bases que regulen aquesta convocatòria (només les federacions que sol·liciten subvenció per al programa III). La relació d'esportistes que formen part del programa s'acompanyarà de les respectives fitxes de consentiment i compromís (annex III).

  f) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari en el qual es vulga rebre la subvenció sol·licitada (annex IV). Açò no serà necessari si ja s'ha presentat en una altra convocatòria; no obstant això, s'haurà d'indicar en quina i el número de compte.

  g) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant una certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatals, autonòmiques i amb la Seguretat Social. En cas que s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, i estarà obligada a aportar els documents corresponents.

  h) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat E de la sol·licitud.

  A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L'ESPORT FEDERAT

  [ANNEX II] DADES D'AFILIACIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX III] CONSENTIMENT I COMPROMÍS DE L'ESPORTISTA QUE PERTANY AL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA 2017

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V.I] JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

  [ANNEX V.II] DESPESES PROGRAMES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Si les sol·licituds no reuneixen els requisits exigits o no s'hi adjunten els documents preceptius, es requerirà les entitats interessades perquè, en el termini de deu dies, corregisquen la falta o acompanyen els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua petició, amb prèvia resolució.

  2. Una comissió tècnica d'avaluació, constituïda a aquest efecte, s'encarregarà de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

  3. Aquesta comissió, per mitjà de l'òrgan instructor, elevarà al director general d'Esport la corresponent proposta de subvencions.

  4. A la vista de la proposta de resolució formulada, el director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  5. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, les sol·licituds es consideraran denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les federacions sol·licitants la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs de reposició davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, o un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2926

  Tramitació

  - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre d'altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  - Així mateix, la tramitació electrònica podrà efectuar-la un representant autoritzat, amb l'alta prèvia d'aquest en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, del Consell, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Si els documents que s'han d'aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.

  Per a incidències informàtiques referents a aquest tràmit, cal dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * DESPESES EXCLOSES DE FINANÇAMENT A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

  a) Despeses excloses de finançament per estar subvencionades en altres convocatòries d'ajudes:
  - Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 
  - Ajudes per a material immobilitzat.
  - Plans d'especialització esportiva.
  - Programes de tecnificació esportiva subvencionats per línia nominativa per desenvolupar-se en centres de tecnificació esportiva.
  - Esdeveniments esportius especials organitzats a la Comunitat Valenciana. 
  - Seleccions nacionals valencianes.
  - Campanyes de promoció específiques de determinats esports. 
  - Qualsevol actuació en matèria esportiva que puga ser objecte de convocatòria de la Generalitat.

  b) Igualment, queden excloses de finançament a càrrec d'aquesta subvenció, les despeses derivades d'explotacions econòmiques, que no coincidisquen amb l'objecte social o la finalitat específica de les federacions. 

  c) Despeses excloses de finançament per la seua naturalesa:
  - Adquisició d'immobilitzat material o immaterial de qualsevol tipus. 
  - Adquisició de béns destinats a la venda. 
  - Aportacions a sistemes complementaris de pensions. 
  - Tributs ocasionats per la realització d'activitats econòmiques no exemptes de tributació pels rendiments obtinguts. Se n'exclouen els tributs locals que hagen de satisfer les federacions autonòmiques, no declarades d'utilitat pública, o les no acollides al règim fiscal especial establit en la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 
  - Remuneracions o compensacions econòmiques a les persones que formen part dels òrgans de govern i representació, quant al seu càrrec. 
  - Multes i recàrrecs per pròrroga imposada per qualsevol administració pública. 
  - Bitllets emesos i no utilitzats, excepte justificació raonada. 
  - Despeses extres d'hotel (telèfon, alcohol, vídeos, tabac, propines, etc.) 
  - Indemnitzacions per raó de servei que superen les quanties màximes establides per la legislació vigent de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En cas de presentar-se es computaran exclusivament per aquestes quanties màximes. 
  - Despeses ocasionades per menjars de treball, excepte aquells menjars l'objecte dels quals siga la realització d'una activitat esportiva directa.
  - Despeses sumptuàries (tabac, regals, menjars o estades en establiments considerats de luxe, etc.) no imprescindibles per als fins federatius. 
  - Despeses socials (beques, primes per assegurança de vida, etc.), excepte la quota a la Seguretat Social i la resta de cotitzacions socials.
  - Despeses financeres i interessos deutors dels comptes bancaris.
  - Indemnitzacions per acomiadament. 
  - Bestretes reintegrables. 
  - Despeses reportades fora del període objecte de subvenció.
  - Subvencions o ajudes dineràries a fons perdut a persones que formen part de qualsevol estament federatiu. 
  - Manteniment d'instal·lacions esportives gestionades per federacions.
  - Despeses per llicències federatives i assegurances esportives que siguen satisfetes pels esportistes o altres col·lectius federatius.

  d) Respecte de l'impost sobre el valor afegit (IVA):
  - Si la federació esportiva només realitza operacions declarades exemptes en virtut del que disposa l'article 20.1.13 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, es podrà justificar íntegrament amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat.
  - Si la federació esportiva realitza també operacions no declarades exemptes, només podrà justificar amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat no deduïble derivat d'aquestes operacions, per aplicació del percentatge de prorrata que li siga aplicable.

  Criteris de valoració

  La valoració de les sol·licituds s'efectuarà segons els criteris següents:

  1. Programa I, gestió i funcionament
  a) La major capacitat d'autofinançament, fins a 10 punts.
  b) La consideració d'esport olímpic de les modalitats esportives gestionades, fins a 15 punts.
  c) El nombre de modalitats i especialitats esportives gestionades, fins a 5 punts.
  d) El nombre i el nivell d'esportistes d'elit en la federació, fins a 15 punts.
  e) El grau d'implantació territorial, fins a 10 punts calculats a partir dels criteris següents:
  - Llicències federatives, fins a 5 punts.
  - Nombre de clubs de la federació, fins a 5 punts.
  f) La major consolidació de les estructures federatives, el seu suport de gestió i organització i una major modernització de les estructures federatives, l'ús de noves tecnologies i la utilització de serveis i espais comuns amb altres federacions, fins a 25 punts.
  g) La participació de dones en la junta directiva de la federació, fins a 10 punts.
  h) Disposar de plans d'erradicació de la violència, d'antidopatge, de no-discriminació per cap tipus, d'un protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació davant de l'assetjament i l'abús sexual, fins a 5 punts.
  i) Disposar d'un pla d'utilització de les dues llengües oficials a la Comunitat Valenciana en l'àmbit federatiu, o acreditar-lo suficientment, fins a 5 punts.

  2. Programa II, activitats esportives:
  a) La major repercussió de l'activitat esportiva de la federació en la promoció esportiva en l'edat escolar, esportistes en categories inferiors, participació en edat escolar, col·laboració amb centres escolars en la pràctica esportiva, fins a 10 punts.
  b) Projecte esportiu de la federació, fins a 80 punts calculats a partir dels criteris següents:
  - Calendari de competicions de la temporada esportiva en curs, actuacions d'àmbit autonòmic i provincial que més afavorisquen el foment, la promoció i la divulgació de la modalitat esportiva, fins a 10 punts.
  - Activitats que contribuïsquen a visualitzar el principi d'igualtat efectiva d'homes i dones amb l'objectiu d'integrar la perspectiva de gènere i els drets de les dones, fins a 10 punts.
  - L'interés social i esportiu de les activitats esportives organitzades a la Comunitat Valenciana que oferisquen un alt nivell esportiu, tinguen una àmplia repercussió social o una alta participació popular, fins a 25 punts.
  - El nombre de llicències femenines en la federació, fins a 10 punts.
  - Els objectius, els continguts i la qualitat del projecte esportiu, fins a 25 punts.
  c) Col·laboració amb entitats públiques en la celebració d'activitats esportives, fins a 10 punts.

  3. Programa III, tecnificació esportiva:

  A) Per als programes de tecnificació que han rebut subvenció de la Generalitat en la convocatòria anterior, fins a un màxim de 150 punts pels conceptes següents:
  1. Experiència i valoració del funcionament del programa en anys anteriors: fins a 100 punts.
  a) Anys de permanència continuats amb subvenció concedida per la Generalitat per a programes de tecnificació, a un punt per any, fins a 10 punts.
  b) Valoració del seguiment de l'últim programa subvencionat, fins a 60 punts calculats a partir dels criteris següents:
  - Consecució d'objectius de l'any anterior: fins a 20 punts.
  - Coordinació del programa, presentació d'informes, contingut d'aquests, compliment dels terminis, justificacions, etc.: fins a 20 punts.
  - Adequació del programa desenvolupat durant l'any al projecte presentat al seu dia i utilització dels serveis de suport dirigits a esportistes en els centres dependents de la Generalitat: fins a 20 punts.
  c) Finançament del programa, fins a 20 punts calculats a partir dels criteris següents:
  - Percentatge corresponent al suport econòmic d'altres entitats segons la liquidació del pressupost del programa de l'any anterior: fins a 10 punts.
  - Percentatge del total de despeses corresponent a la persona que coordina el programa i al personal tècnic corresponent: fins a 10 punts.
  d) Esportistes del programa de l'any anterior: fins a 10 punts. Esportistes que formaren el grup i que apareixen en les dues últimes llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana publicades en el DOGV, en els nivells A o B, a un punt per esportista: fins a 10 punts.
  2. Projecte esportiu presentat per a l'any de la convocatòria: fins a 50 punts.
  a) Nivell dels esportistes sobre resultats presentats: fins a 20 punts.
  b) Activitats plantejades per al desenvolupament del programa al llarg de l'any, amb freqüència d'actuacions diària, setmanal, mensual o altres i quadre tècnic per al desenvolupament d'aquestes activitats: fins a 30 punts.

  B) Per als projectes de programes de federacions esportives que no hagen rebut subvenció de la Generalitat en la convocatòria anterior, es considerarà la valoració referent al projecte esportiu presentat per a l'any de la convocatòria, sobre 50 punts, com a figura en l'apartat A.2.

  La comissió valorarà en primer lloc els projectes presentats per les federacions esportives que tingueren subvenció per aquest concepte en la convocatòria anterior, amb la finalitat de donar continuïtat als programes esportius de tecnificació que ja s'estan desenvolupant, ja que es considera imprescindible la continuïtat en el temps com una de les maneres ideals de complir els objectius generals d'aquests programes de tecnificació esportiva.

  Posteriorment la comissió valorarà la resta de projectes presentats.

  Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre els projectes que hagen aconseguit superar el 50 % dels punts per a cada un dels dos casos considerats per la comissió, ordenats de més a menys puntuació, i, entre aquests, es durà a terme la distribució econòmica corresponent i es distribuiran els mòduls de subvenció proporcionalment a la puntuació, des dels de més puntuació fins als de menys, fins a esgotar el crèdit pressupostari.

  Per a desfer possibles empats es valorarà: en el programa I, el nombre més alt de llicències i clubs; en el programa II, la puntuació més alta en el projecte esportiu; i en el programa III, el nombre més alt d'esportistes d'elit A i B.

  L'import total màxim fixat en cada convocatòria es distribuirà entre les entitats beneficiàries segons els criteris especificats.

  No es concedirà subvenció en el cas de no haver justificat correctament la subvenció de la convocatòria anterior, dins del termini i en la forma escaient.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 46/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l'any 2016 (DOCV núm. 7849, de 11/08/16).
  - Resolució de 13 de març de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual cosa es convoquen subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l'any 2019. (DOGV núm. 8507 de 15.03.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 46/2016, de 5 d'agost (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 13 de març de 2019 (convocatòria)

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.