Detall de Procediment

Reconeixement de qualificacions professionals obtingudes en altres països membres de la Unió Europea. Indústria

Codi SIA:: 211190
Codi GVA:: 2954
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Reconeixement de la qualificació professional adquirida en un estat membre de la Unió Europea.

Observacions

Observacions

A) DEFINICIONS D'acord amb l'article 4 del Reial decret 581/2017, de 9 de juny, s'entén per: - «Professió regulada»: l'activitat o conjunt d'activitats professionals per a l'accés de les quals, exercici o modalitat d'exercici s'exigisca, de manera directa o indirecta, estar en possessió de determinades qualificacions professionals, en virtut de disposicions legals, reglamentàries o administratives. - «Qualificació professional»: capacitat per a l'accés a una determinada professió, o al seu exercici, que ve acreditada oficialment per un títol de formació, per un certificat de competència tal com es definix en l'article 19.1.a) del RD 581/2017, per una experiència professional formalment reconeguda, o bé pel concurs de més d'una de tals circumstàncies. - «Títol de formació»: tot diploma, certificat i un altre títol expedit per una autoritat d'un Estat membre de la Unió Europea, competent en la matèria, que sancione oficialment una formació professional adquirida de manera preponderant en la Comunitat. - «Certificat de competència» definit en l'article 19.1.a) del RD 581/2017: aquell expedit per l'autoritat competent d'un Estat membre d'origen, d'acord amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives d'este Estat, que sanciona una formació que no forme part d'un títol o certificat, tal com es definixen en els apartats 2, 3, 4, i 5 del citat article 19, bé un examen específic sense formació prèvia, o bé l'exercici d'una professió a temps complet durant tres anys consecutius o durant un període equivalent a temps parcial en el transcurs dels últims deu anys. - «Experiència professional: l'exercici efectiu i lícit, a temps complet o a temps parcial, en un Estat membre de la Unió Europea, de la professió de què es tracte. B) De conformitat amb ho articule 3 del RD 581/2017, de 9 de juny, el reconeixement de les qualificacions professionals per l'autoritat competent espanyola permetrà a la persona beneficiària accedir a Espanya a la mateixa professió que aquella per a la qual està qualificada en l'Estat membre d'origen i exercir-la amb els mateixos drets que els nacionals espanyols. C) Per a INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT consulte l'apartat d'Informació i Registre de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- Per a la lliure prestació de servicis en els casos de desplaçament: La persona prestadora del servici que es desplaça a la Comunitat Valenciana per a exercir de manera temporal o ocasional una professió regulada de les incloses en l'annex I del Decret 80/2014, de 6 de juny, del Consell. - Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD de reconeixement de títols de formació o certificats de competència obtinguts a altres països de la Unió Europea per a l'exercici de professions regulades en matèria d'indústria, segons model SOLRECIND, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i s'ajusta al que preveu l'article 6 i l'Annex II del Decret 80/2014. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud: a) Document acreditatiu de la nacionalitat d'algun dels països membres de la Unió Europea, de l'Estat Econòmic Europeu (1) o de Suïssa, per mitjà de passaport o de document d'identificació. b) Còpia dels certificats de competència o del títol de formació que done accés a la professió de què es tracte. c) Certificat de l'experiència professional de l'interessat. Tots els documents emesos per les autoritats de l'estat membre d'origen aniran acompanyats de la corresponent traducció jurada. (1) ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Països Baixos, Portugal, Suècia, Islàndia, Txèquia, Estònia, Letònia, Lituània, Xipre, Hongria, Malta, Polònia, Eslovènia, Eslovàquia, Bulgària i Romania. (2) A més, s'hi inclourà Suïssa, encara que no pertanga a l'EEE.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024 4.6 - Registres especials (excloses les inscripcions en registres administratius relatives a instal·lacions destinades a l'autoconsum elèctric de qualsevol tipus i modalitat): 38,31 euros.

Presentació

Presentació

Presencial

* Aquesta opció NOMÉS és vàlida per a persones FÍSIQUES (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre) a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I especialment en:

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat Valenciana a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l';enllaç directe al qual s';acaba d';indicar. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l';ACCV, el sistema Clave-firma de l';Estat (únicament per a les persones fisicas) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l';Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d';inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (que figura en color roig en l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació (si es el cas), omplides i signades digitalment, i fer la presentació telemàtica de tot això, i d';aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la vostra Carpeta Ciutadana (vegeu ";Enllaços";). 5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d';annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';hi han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat ";Quina documentació s';ha de presentar?";, hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * I en l';apartat ";Impresos associats"; (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d';alguns d';aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s';ha de presentar en aquest i, si no n';hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d';annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, comuniqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: vegeu l';apartat ";Informació complementària"; - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1 - Presentació (de forma presencial o telemàtica) de la sol·licitud de reconeiximent i de la documentació requerides. 2 - Si el certificat o el títol de formació presentat ha sigut expedit per una autoritat competent d'un estat membre, acredita la preparació del titular per a l'exercici de la professió corresponent i acredita un nivell de qualificació professional equivalent, com a mínim, al nivell immediatament anterior a l'exigit a Espanya, d'acord amb els nivells de qualificació establits en l'article 19 del Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, l'autoritat competent espanyola reconeixerà la seua qualificació professional i permetrà l'accés i l'exercici de la professió de què es tracte. 3 - L'autoritat competent espanyola podrà invitar la persona sol·licitant a facilitar informació sobre la seua formació en la mesura necessària per a determinar la possible existència de diferències substancials respecte a la formació nacional exigida. 4 - Si la professió no està regulada en el país d'origen: En aquest cas, de conformitat amb l'article 21.2 del Reial decret 581/2017, de 9 de juny, la persona sol·licitant haurà de demostrar haver exercit a temps complet la professió 1 ANY o a temps parcial durant un període equivalent, en el transcurs dels deu anys anteriors, en un altre Estat membre en el qual aquesta professió no es trobe regulada, sempre que estiga en possessió d'un o diversos certificats de competència o d'un o diversos títols de formació que haja expedit un altre Estat membre que no regule aquesta professió. Aquests certificats de competència o títols de formació hauran d'haver sigut expedits per una autoritat competent d'un Estat membre, designada conformement a les disposicions legals, reglamentàries o administratives d'aquest Estat i hauran d'acreditar la preparació del titular per a l'exercici de la professió corresponent. No obstant l'anterior, la citada experiència professional d'un any no podrà exigir-se si el títol de formació posseït per la persona sol·licitant certifica una formació regulada. 5 - No obstant això, es podran exigir mesures compensatòries a la persona sol·licitant que consistiran en la realització d'un període de pràctiques de tres anys com a màxim, o en la superació d'una prova d'aptitud en els casos següents: a) Quan la formació rebuda corresponga a matèries substancialment diferents de les superades per a obtindre el títol de formació exigit a Espanya. b) Quan la professió regulada a Espanya comprenga una o diverses activitats professionals regulades que no existisquen en la professió corresponent en l'estat membre d'origen i eixa diferència estiga caracteritzada per una formació específica exigida a Espanya, que s'estenga a matèries substancialment diferents de les cobertes pel certificat que acredite una competència o el títol de formació de la persona sol·licitant (vegeu article 22.1b) del RD 581/2017). No obstant això, correspondrà a la persona sol·licitant triar entre el període de pràctiques i la prova d'aptitud.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa