Detall de Procediments

Vincles estrets i règim de participacions significatives en els operadors de banca-assegurances i en les corredories d'assegurances. Economia
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Vincles estrets i règim de participacions significatives en els operadors de banca-assegurances i en les corredories d'assegurances. Economia

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest tràmit és:

  1. Possibilitar que els/les operadors/ores de banca-assegurances i les societats de corredoria d'assegurances complisquen amb l'obligació legal d'informar l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades:
  - De qualsevol relació que pretenguen establir amb persones físiques o jurídiques que puga implicar l'existència de vincles estrets.
  - Del projecte de transmissió d'accions o participacions significatives.

  2. Permetre que l'òrgan autonòmic esmentat manifeste, si és el cas, la seua oposició a la transmissió.
  Serà necessària la falta d'oposició prèvia d'aquest òrgan per a poder dur a terme aquestes transmissions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les societats de corredoria d'assegurances i els operadors de banca-assegurances inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. INFORMACIÓ del projecte d'establir una relació que puga implicar l'existència de vincles estrets (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit Annex III - ANEVINES).

  2. SOL·LICITUD de no oposició al projecte de transmissió de participacions significatives (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat SOLDNOP)

  3. DOCUMENTACIÓ que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud (NOMÉS PER AL CAS DEL PROJECTE DE TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES):

  a. Declaració d'experiència i honorabilitat comercial i professional i de no incórrer en incompatibilitat dels administradors de les societats de corredoria d'assegurances (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat ANNEX I - DECHADNOP).

  b. Declaració d'honorabilitat comercial i professional i de no incórrer en incompatibilitat de les persones que integren l'òrgan de direcció responsable de la mediació de les assegurances i les que exerciran la direcció tècnica o lloc assimilat (segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit que s'anomena ANNEX II - DECHDRNOP).

  Impresos associats

  [SOLDNOP] SOL·LICITUD NO OPOSICIÓ A LA TRANSMISSIÓ D'ACCIONS O PARTICIPACIONS DE SOCIETATS DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES I D'OPERADOR DE BANCA-ASSEGURANCES

  [DECHADNOP] ANNEX I - DECLARACIONS D'EXPERIÈNCIA I HONORABILITAT COMERCIAL I PROFESSIONAL DELS ADMINISTRADORS

  [DECHDRNOP] ANNEX II - DECLARACIONS D'HONORABILITAT COMERCIAL I PROFESSIONAL DE RESPONSABLES DE L'ÒRGAN DE DIRECCIÓ (P.JCA.)

  [ANEVINES] ANNEX III. INFORMACIÓ DEL PROJECTE D'ESTABLIR UNA RELACIÓ QUE POT IMPLICAR L'EXISTÈNCIA DE VINCLES ESTRETS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, davant de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades, a qui corresponga la gestió del Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2956

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte dels documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  - En el supòsit que s'haja presentat més d'un document d'una mateixa plantilla, serà necessari que aquests documents addicionals s'incorporen a l'expedient en l'apartat "Altres documents", en el qual es poden annexar tots els que es consideren oportuns (màxim 20 MB), i les extensions permeses són: PDF, DOC, DOCX, JPG, ODT, XLS, XLSX, ZIP, RAR i ODS.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A) EL REGISTRE ESPECIAL DE DISTRIBUÏDORS D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  El Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana està adscrit a la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.

  - En aquest registre, s'inscriuran els mediadors la competència dels quals corresponga a la Generalitat.

  - El contingut d'aquest registre és el següent:
  . Número d'inscripció
  . NIF
  . Tipus de mediador
  . Situació
  . Tipus de persona
  . Nom/raó
  . Primer cognom
  . Segon cognom
  . Formació
  . Data d'alta
  . Data de baixa
  . Capital social
  . Nombre de participacions
  . Valor unitari
  . Domicili
  . Atenció al client
  . Responsables de l'atenció
  . Cobertura per anualitat de la responsabilitat civil
  . Cobertura per sinistre de la responsabilitat civil
  . Entitat asseguradora de la responsabilitat civil
  . Capacitat financera
  . Administradors
  . Direcció tècnica:
  . Partícips o cooperativistes
  . Actes inscriptibles

  - La informació relativa a la inscripció en aquest registre està disponible en la Guia PROP en les adreces següents (vegeu també els enllaços en aquest mateix tràmit):
  * Si es tracta de persones físiques: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2963&version=amp
  * Si es tracta de persones jurídiques: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17888&version=amp

  B) Conceptes de VINCLE ESTRET i PARTICIPACIÓ SIGNIFICATIVA

  S'entén per:

  - Participació significativa en una entitat asseguradora o reasseguradora: la possessió en una entitat asseguradora o reasseguradora, de manera directa o indirecta, d'almenys un 10 % del capital o dels drets de vot o qualsevol altra possibilitat d'exercir una influència notable en la gestió de l'entitat.

  - Vincles estrets: tota relació entre dues o més persones físiques o jurídiques si estan unides a través d'una participació o mitjançant un vincle de control.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret llei 3/2020, de 4 febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors, d'assegurances privades, de plans i fons de pensions, de l'àmbit tributari i de litigis fiscals (BOE núm. 31, de 05/02/2020).
  - Decret 181/2014, de 17 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen normes en matèria de mediació d'assegurances privades (DOCV núm. 7384, de 20/10/2014).
  - Ordre 7/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula la publicitat del Registre especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i els seus alts càrrecs de la Comunitat Valenciana i s'indiquen les dades que seran públiques (DOCV núm. 7529, de 20/05/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

  Vegeu el Decret 181/2014, de 17 d'octubre.

  Vegeu l'Ordre 7/2015, de 14 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.