Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2020 a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2020 a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants.

  Objecte del tràmit

  Les ajudes s'atorgaran en concepte de subvenció per al finançament de les despeses corrents derivades de la realització de projectes d'integració social de persones immigrants que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2019, que s'emmarquen en algun dels programes següents:
  A.1. Acolliment integral, inclosos l'allotjament i la manutenció.
  A.2. Primer acolliment i acompanyament, inserció sociolaboral, mediació intercultural i promoció de la interculturalitat.
  A.3. Intervenció social amb població immigrant mitjançant un sistema de treball en xarxa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats privades sense ànim de lucre.

  Requeriments

  Podran sol·licitar les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats privades sense ànim de lucre que complisquen els requisits següents:
  a) Desenvolupar les activitats objecte d'aquesta resolució a la Comunitat Valenciana.
  b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu que, en funció de la seua naturalesa jurídica, li corresponga.
  c) Presentar un projecte enquadrat en algun dels programes subvencionables.
  d) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social en els termes establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament de desenvolupament.
  e) Estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  2. No podran obtindre la condició de beneficiàries d'aquestes subvencions i, per tant, quedaran excloses de la respectiva convocatòria, les entitats per a les quals s'haja previst una subvenció nominativa per al seu sosteniment o el desenvolupament de programes dirigits a persones immigrants en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici econòmic corresponent.
  3. Així mateix, tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003 i en l'article 18 del seu reglament de desenvolupament, així com en qualsevol altra causa prevista en la normativa general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Llevat que la legislació de la Generalitat permeta un règim de lliurament de transferències corrents diferent, el pagament de les ajudes i subvencions que preveu aquesta ordre estarà subjecte al que disposa l'Ordre 1/2018, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a la integració social de persones immigrants, i que estableix el règim següent:
  a) Es lliurarà un 30 % de l'import de la subvenció, després de la concessió d'aquesta.
  b) La resta es lliurarà després de la justificació, pel beneficiari, del compliment de la totalitat de l'objecte de la subvenció atorgada.
  La resolució de concessió de les ajudes fixarà finalment, en cas que la legislació de la Generalitat establisca un règim de lliurament de transferències corrents diferent al previst en el paràgraf anterior, el règim de pagament de les ajudes al qual s'ha de subjectar aquesta convocatòria.
  El termini màxim per a la presentació de la memòria tècnica acabarà el 31 de gener de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 3 de gener de 2020 fins al dia 3 de febrer de 2020, tots dos dos inclosos( DOGV núm 8710 del 03/01/2020)

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats sol·licitants han de presentar una única sol·licitud, que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics, juntament amb la documentació següent:
  a) Una fitxa tècnica per a cada projecte presentat (annex II), que recollirà de forma detallada la programació d'aquest.
  Les dades o els extrems que no s'hagen aportat en la corresponent fitxa tècnica del projecte no es podran tindre en compte ni ser valorats.
  b) Fotocòpia compulsada de la targeta de persones jurídiques i entitats en general, en què conste el CIF de l'entitat sol·licitant.
  c) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de la capacitat del signatari de la sol·licitud per a representar l'entitat (escriptura d'apoderament o certificació de l'acord de l'òrgan de govern de l'entitat en què es faculte el representant legal per a subscriure la sol·licitud).
  d) Fotocòpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat.
  e) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el registre administratiu que, per la seua naturalesa jurídica, li corresponga.
  f) Model de domiciliació bancària si es tracta d'un nou perceptor o si hi ha hagut un canvi de número de compte. En aquest model, que ha d'anar segellat i signat per l'entitat bancària, ha de constar el número de compte i el titular.
  g) En cas de presentar un projecte del programa A.1, s'ha de presentar la documentació que permet a l'entitat sol·licitant d'aquesta subvenció oferir el recurs d'allotjament (contracte de lloguer, acord de cessió d'instal·lacions, escriptura de propietat del recurs, etc.)
  h) En cas de presentar un projecte del programa A.3, es presentarà el certificat del representant legal de cada entitat coparticipant en el projecte (annex III).
  i) Fotocòpia compulsada del DNI, o si escau, NIE o passaport del representant legal de l'entitat.

  Estaran exemptes de presentar els documents recollits en les lletres b), c), d), e), f) i i) anteriors, les entitats que ja els hagen aportats amb motiu de la presentació d'alguna sol·licitud d'ajudes a la Direcció General d'Inclusió Social, i no s'hagen produït canvis en aquesta documentació.

  En aquest cas s'haurà d'indicar la convocatòria en la qual es va presentar la documentació i el número d'expedient corresponent amb el qual consta.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA INTEGRACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS. FITXA TÈCNICA

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS. CERTIFICAT DE COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ EN LA MODALITAT A.3 (TREBALL EN XARXA)

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà per mitjà del procediment en règim de concurrència competitiva a què es refereix l'article 164 de la Llei 1/2015 i l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la Direcció General d'Inclusió Social que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant de la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'UN MES, comptat des de l'endemà de la seua notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 10.1. a) i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que es considere oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2962

  Informació adicional

  La tramitació i presentació de sol·licituds, juntament amb els annexos i la documentació corresponent, l'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics qui exercisca la representació legal de l'entitat, de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Per a poder accedir a aquest sistema electrònic, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
  En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via electrònica.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Las solicitudes presentadas, se valoraran conforme a los criterios señalados en el artículo 10 de la citada Orden 1/2018 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la integración social de personas inmigrantes.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions recollides en l'article 3 de l'Ordre 1/ 2018, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a la integració social de persones immigrants.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i, amb caràcter procedimental, en la Llei 39/2015, d'1 de octubre, i en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18/11/2003)
  - Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
  - Ordre 1/2018, de 2 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants (DOGV núm. 8231, de 9.02.2018).
  - RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es convoquen per al exercici 2020, les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants (DOGV núm 8710, de 03.01.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de convocatòria per al 2020

  Vegeu extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.