Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de lliure elecció de metge, infermeria o centre sanitari en l'àmbit de l'atenció primària del Sistema Valencià de Salut.

  Objecte del tràmit

  La finalitat d'aquest procediment és triar metge de família, pediatre, infermer o centre en l'àmbit de l'atenció primària del Sistema Valencià de Salut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els usuaris o pacients del Sistema Valencià de Salut, la persona que autoritzen o a través de representant legal. En els casos de persones menors d'edat sota la tutela de les administracions públiques, la sol·licitud l'efectuaran les persones que tinguen conferida la guarda, en virtut de resolució d'acolliment familiar o residencial.

  Requeriments

  Tindre la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb la normativa aplicable, i estar en possessió de la targeta sanitària individual (SIP) expedida per la conselleria amb competències en sanitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La comunicació s'ha de presentar, preferentment, en el centre d'atenció primària en què presenten servei els professionals sanitaris objecte d'elecció o en el centre objecte d'elecció, sense perjudici de poder presentar-la en el registre general de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, o en qualsevol dels llocs als quals es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  SERVEI D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL PACIENT DEL MATEIX CENTRE DE SALUT

  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA-LA FE
  AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106Ver plano
  46026 València
  Tel: 961244290
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA -CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 12Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2983

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - La sol·licitud per a la lliure elecció haurà de ser dirigida al cap de zona bàsica del centre objecte d'elecció o bé al comissionat de la conselleria amb competència en sanitat, quan es tracte d'un departament de salut sota el règim de concessió administrativa.

  En els següents casos, al costat de la sol·licitud, haurà de presentar la següent documentació:

  -Si una persona és menor d'edat no emancipada, haurà de presentar còpia del llibre de família, resolució d'acolliment familiar o residencial.
  -Si és una persona sotmesa per resolució judicial (per exemple, en cas d'incapacitat) a representació legal haurà de presentar-se resolució o sentència judicial que acredite aquest extrem.

  - Si el motiu del canvi és per proximitat al centre de treball, s'haurà de presentar al costat de la sol·licitud, la documentació que ho acredite, com per exemple certificat expedit per l'òrgan responsable de personal, l'encapçalat de la nòmina on conste la direcció del centre de treball i les dades personals.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLIURE ELECCIÓ DE PROFESSIONAL SANITARI O CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.

  - El cap de zona bàsica del centre de salut en el qual preste servei el professional triat o del centre objecte d'elecció, o el comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat en el cas que es tracte d'un departament sota el règim de concessió administrativa, donarà trasllat immediat de la sol·licitud al professional triat perquè emeta un informe preceptiu però no vinculant, i resoldrà la comunicació en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la data en què va tindre entrada la sol·licitud en l'òrgan competent per a la seua tramitació.

  - En cas que s'estime la sol·licitud, s'actualitzarà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) la nova assignació de professional de medicina de família, pediatria i/o centre sanitari. La denegació ha de constar per escrit i s'hi han d'expressar els motius de denegació. Aquesta notificació s'ha de notificar en un termini màxim de 15 dies hàbils des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La denegació podrà ser recorreguda en alçada davant del gerent del departament de salut al qual pertanga el cap de zona bàsica del centre sanitari que ha denegat la sol·licitud. En els casos en què la denegació s'haja efectuat pel comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, la resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat.
  El termini per a presentar el recurs serà d'un mes a partir de l'endemà de la notificació de la resolució denegatòria, o tres mesos si no s'ha dictat la resolució a partir dels 15 dies hàbils des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, de conformitat amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2983

  Tramitació

  1. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana), https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados.
  - També s'admet Cl@ve permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme només s'accepta per a les persones físiques i, per tant, queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  Així mateix, heu de tindre instal·lat en el vostre ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vulgueu fer la signatura amb el vostre certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  Inici
 • Informació complementària

  Són causes de denegació:
  1. Quan no concórreguen els supòsits que preveu el decret.
  2. Quan el professional de medicina d'atenció primària o especialista siga responsable de l'atenció sanitària d'un nombre de persones que excedisca la població assignada per metge o la llista d'espera, cas en què quedaria vulnerada la garantia d'una assistència sanitària de qualitat.
  3. Quan no se salvaguarde la bona relació professional sanitari-pacient.
  4. A la vista de la motivació que conté l'informe del professional sanitari o servei d'atenció especialitzada l'elecció del qual s'ha sol·licitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).
  - Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.
  - Decret 74/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així com la creació del seu registre autonòmic (DOCV núm. 7530, de 21/5/2015).
  - DECRET 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8440, de 10/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 74/2015, de 15 de maig.

  Vegeu el DECRET 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana.

  Preguntes Freqüents

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.