Detall de Procediment

Sol·licitud de lliure elecció de centre o metge/pediatre en l'àmbit d'atenció primària del Sistema Valencià de Salut.

Codi SIA: 211194
Codi GUC: 2983
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La finalitat d'aquest procediment és triar metge de família, pediatra, o centre en l'àmbit de l'atenció primària del Sistema Valencià de Salut.

Observacions

Observacions

Són causes de denegació: 1.Quan no concórreguen els supòsits contemplats en el decret. 2.Quan el professional de medicina d'atenció primària o especialista siga responsable de l'atenció sanitària d'un nombre de persones que excedisca de la població assignada per metge o la llista d'espera, i en aquest cas quedaria vulnerada la garantia d'una assistència sanitària de qualitat. 3.Quan no se salvaguarde la bona relació professional sanitari-pacient. 4.A la vista de la motivació continguda en l'informe del professional sanitari o servei d'atenció especialitzada l'elecció de la qual s'ha sol·licitat. AVÍS Quan la lliure elecció de professional de medicina es realitze en un centre d'atenció primària diferent a l'assignat inicialment per la conselleria sobre la base de l'empadronament, la lliure elecció no comportarà la prestació assistencial domiciliària (urgent o programada), que es continuarà prestant pel personal sanitari del centre d'atenció primària que li correspon d'origen.

Requisits

Requisits

Tindre la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb la normativa aplicable, i estar en possessió de la targeta sanitària individual (SIP) expedida per la conselleria amb competències en sanitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona que ostente conformement a la normativa estatal aplicable, la condició d'assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut i estiga en possessió d'una targeta sanitària individual, expedida per la conselleria amb competències en matèria de sanitat. La sol·licitud de lliure elecció de centre o mèdic/pediatre d'atenció primària serà efectuada per: a) La persona titular del dret. b) La persona autoritzada pel titular del dret. c) La persona que ostente la representació legal (cas de menors d'edat no emancipat o es tracte d'una persona incapacitada per resolució judicial per a l'exercici del dret). En el cas de menors d'edat sota la tutela de les administracions públiques, la sol·licitud podrà efectuar-se per les persones que tenen conferida la guarda, en virtut de resolució d'acolliment familiar o residencial.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

- La sol·licitud per a la lliure elecció haurà de ser dirigida al cap de zona bàsica del centre objecte d'elecció o bé al comissionat de la conselleria amb competència en sanitat, quan es tracte d'un departament de salut sota el règim de concessió administrativa. En els següents casos, al costat de la sol·licitud, haurà de presentar la següent documentació: -Si una persona és menor d'edat no emancipada, haurà de presentar còpia del llibre de família, resolució d'acolliment familiar o residencial. -Si és una persona sotmesa per resolució judicial (per exemple, en cas d'incapacitat) a representació legal haurà de presentar-se resolució o sentència judicial que acredite aquest extrem. - Si el motiu del canvi és per proximitat al centre de treball, s'haurà de presentar al costat de la sol·licitud, la documentació que ho acredite, com per exemple certificat expedit per l'òrgan responsable de personal, l'encapçalat de la nòmina on conste la direcció del centre de treball i les dades personals.

Presentació

Presentació

Presencial
- La sol·licitud podrà presentar-se, preferentment, en el centre d'atenció primària en els quals presten servei els professionals sanitaris objecte d'elecció o en el centre objecte d'elecció així com en els Serveis d'Atenció al Pacient, sense perjudici de poder presentar-se en el Registre General de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, o en qualsevol dels llocs als quals es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
Telemàtica
1. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana), https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados. - També s'admet Cl@ve permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme només s'accepta per a les persones físiques i, per tant, queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. Així mateix, heu de tindre instal·lat en el vostre ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vulgueu fer la signatura amb el vostre certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud. - El cap de zona bàsica del centre de salut en el qual preste servei el professional triat o del centre objecte d'elecció, o el comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat en el cas que es tracte d'un departament sota el règim de concessió administrativa, donarà trasllat immediat de la sol·licitud al professional triat perquè emeta un informe preceptiu però no vinculant, i resoldrà la comunicació en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la data en què va tindre entrada la sol·licitud en l'òrgan competent per a la seua tramitació. - En cas que s'estime la sol·licitud, s'actualitzarà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) la nova assignació de professional de medicina de família, pediatria i/o centre sanitari. La denegació ha de constar per escrit i s'hi han d'expressar els motius de denegació. Aquesta notificació s'ha de notificar en un termini màxim de 15 dies hàbils des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Cap de zona bàsica del centre on presten servei els professionals objecte d'elecció o del centre triat o el comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat en els departaments de salut sota el règim de concessió administrativa.

Observacions

Observacions

La denegació podrà ser recorreguda en alçada davant del gerent del departament de salut al qual pertanga el cap de zona bàsica del centre sanitari que ha denegat la sol·licitud. En els casos en què la denegació s'haja efectuat pel comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, la resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat. El termini per a presentar el recurs serà d'un mes a partir de l'endemà de la notificació de la resolució denegatòria, o tres mesos si no s'ha dictat la resolució a partir dels 15 dies hàbils des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, de conformitat amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar serà de quinze dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut la resolució expressa, s'entendrà estimada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Cap de zona bàsica del centre on presten servei els professionals objecte d'elecció o del centre triat o el comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat en els departaments de salut sota el règim de concessió administrativa.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa