Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de lliure elecció de metge, infermeria o centre sanitari en l'àmbit de l'atenció primària del Sistema Valencià de Salut.

  Objecte del tràmit

  La finalitat d'este procediment és triar metge de família, pediatre, infermer o centre en l'àmbit de l'atenció primària del Sistema Valencià de Salut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els usuaris o pacients del Sistema Valencià de Salut, la persona que autoritzen o a través de representant legal. En els casos de persones menors d'edat sota la tutela de les administracions públiques, la sol·licitud serà formalitzada per les persones que en tinguen conferida la guarda, en virtut de resolució d'acolliment familiar o residencial.

  Requeriments

  Tindre la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb la normativa aplicable, i estar en possessió de la targeta sanitària individual (SIP) expedida per la conselleria amb competències en sanitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La comunicació podrà presentar-se, preferentment, al centre d'atenció primària en què presenten servici els professionals sanitaris objecte d'elecció o en el centre objecte d'elecció, sense perjuí de poder presentar-se en el registre general de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, o en qualsevol dels llocs a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a: SERVICI D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL PACIENT DEL MATEX CENTRE DE SALUT

  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA-LA FE
  AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106Ver plano
  46026 València
  Tel: 961244290
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA -CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 12Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_SAN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18495&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - La sol·licitud per a la lliure elecció haurà de ser dirigida al cap de zona bàsica del centre objecte d'elecció o bé al comissionat de la conselleria amb competència en sanitat, quan es tracte d'un departament de salut sota el règim de concessió administrativa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLIURE ELECCIÓ DE PROFESSIONAL SANITARI O CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

  [ANNEX I] AUTORITZACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LLIURE ELECCIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPECIALITZADA DEL SISTEMA VALENCIÀ DE SALUT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.

  - El cap de zona bàsica del centre de salut en què preste servici el professional triat o del centre objecte d'elecció, o el comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat en el cas que es tracte d'un departament dota el règim de concessió administrativa, traslladarà immediat de la sol·licitud al professional triat, perquè emeta un informe preceptiu però no vinculant, i resoldrà la comunicació en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la data en què va tindre entrada la sol·licitud en l'òrgan competent per a la seua tramitació.

  - En el cas que s'estime la sol·licitud, s'actualitzarà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) la nova assignació de professional de medicina de família, pediatre i/o centre sanitari. La denegació haurà de constar per escrit, en la qual s'expressaran els motius de denegació, i caldrà notificar esta en un termini màxim de 15 dies hàbils des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La denegació podrà ser recorreguda en alçada davant del gerent del departament de salut a què pertanga el cap de zona bàsica del centre sanitari que ha denegat la sol·licitud. En els casos en què la denegació s'haja efectuat pel comissionat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, la resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat.
  El termini per a presentar el recurs serà d'un mes a partir de l'endemà a la notificació de la resolució denegatòria, o de tres mesos si no s'haguera dictat una resolució a partir dels 15 dies hàbils des que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, de conformitat amb el que establixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_SAN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18495&idCatGuc=PR

  Tramitació

  1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados .
  - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html
  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
  Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:
  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.
  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals atenent especialment els següents apartats:
  - En l'apartat Àmbit territorial ha de seleccionar on dirigeix la sol·licitud (Serveis Centrals (Direcció General), SSTT Castelló, SSTT València o SSTT Alacant)
  - En l'apartat Matèria ha de seleccionar la matèria objecte del tràmit.
  - En l'apartat Exposició s'ha d'indicar el nom del procediment.
  b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació).
  d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.
  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Són causes de denegació:
  1. Quan no concórreguen els supòsits previstos en el decret.
  2. Quan el professional de medicina d'atenció primària o especialista siga responsable de l'atenció sanitària d'un nombre de persones que excedisca la població assignada per metge o la llista d'espera, i en este cas quedaria vulnerada la garantia d'una assistència sanitària de qualitat.
  3. Quan no se salvaguarde la bona relació professional sanitari-pacient.
  4.A la vista de la motivació continguda en l'informe del professional sanitari o servici d'atenció especialitzada l'elecció de la qual s'ha sol·licitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).
  - Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
  - Decret 74/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així com la creació del seu registre autonòmic (DOCV núm,7530, de 21/5/2015).
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 74/2015, de 15 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.